Skip to content

Spørgsmål om blokeringer

Det er ikke uden grund hvad du oplever af forvirring, angst og manglende tro på fremtiden, det er skabt i de liv, hvor du ikke var i stand til at have din frie vilje og handlefrihed.

I dette liv har du valgt at afbalancere de karmiske forhold i et tidligere liv. Du har valgt at bryde med følelser der dominerer og behersker dine beslutninger.

Din barndom har indeholdt afsavn og mangel på forståelse, det er ting du selv mangler at have en forståelse for, men som også rækker ud over personligheden, en forståelse der tæller alle de ting sammenlagt som er dine erfaringer.

Omkring dig er der tankebilleder om din egen utilstrækkelighed og manglen på troen på mennesker tæt omkring dig. Du har også lært at blive svigtet og brugt på en måde der strider mod kærligheden imellem forældre og børn.

Du indeholder en styrke, men det er som en blomst der ikke får lys, så er du ude af stand til at få denne styrke frem og blive en del af den skare, der kan give kærlighed til de mange der er i større nød end du kender.

Vi ønsker at give dig troen på dit eget værd som et åndeligt væsen og igennem de smukke tankebilleder der er en del af dig, vil du finde en fred og en forståelse for din mission i dette liv.

HVORDAN KOMMER JEG I KONTAKT MED MIT INDRE?

Dette at komme i kontakt, er i den fysiske verden ikke uden problemer. Du lever i en tidsalder med store omvæltninger og påvirkninger med meget blændværk. Du må forstå, at du er på det store hav hvor du ikke ser andet end intetheden omkring dig.

Det er den verden og de udfordringer der er i denne inkarnation. Du er ikke alene men en del af den samlede Guddommelige åndelighed, der findes latent i alle omkring dig.

Du må også forstå at kontakten er dine tankebilleder, som er kontakten til fred og troen på dig selv. Denne kontakt er dybets set altid dig selv, den er dit indre, det der lever fra liv til liv.

Du skaber denne kontakt på en bevidst måde ved at give dig selv kærlighed og opbygge en stærk tro på dit eget værd og din egen åndelighed.

Du må yde det offer, at bortkaste ubrugelige tankebilleder der ikke giver dig troen på dig selv. Denne kontakt er for evig tilstede, en kontakt der ikke er forbeholdt de få. Alle kan finde freden og roen i deres indre.

Tomheden skabes og du vil se en have der blomster, en have der er fyldt med de blomster der er dine egne smukke tanker, som er de ting du i dag ikke tør kaste dig ud i, men er latent en del af dit fremtidige liv.

Du vil finde kontakten igennem de smukke og ophøjede oplevelser i naturen og når du møder de mennesker, der har rejst vejen over de stenede sletter og fundet skønheden, i en frihed der altid koster en indsats.

Denne indsats er at leve dit liv i troen på dit eget værd som et åndeligt væsen. Det er den store røde tråd i dit liv: At tro på dit inderste, det du i glimt føler er summen af alle dine tidligere liv. Det du forstår som din Sjæl, det er din kontakt, det er din åndelig vejleder.

Der er Sjæle i denne dimension der hjælper dig til at finde den fred. De første skridt er troen på dig selv og din egen værdi som menneske.

Dette er hvad vi ser omkring dig, mangel på kærlighed til dig selv, uden denne kærlighed kan du ikke fungere som et åndeligt væsen, der uselvisk kan blive en vigtig medarbejder og hjælpe dem der er et skridt længere tilbage og behøver din udstrakte hånd.

Det er den egentlige kontakt at give uselvisk kærlighed til dem der er længere tilbage, dem der ikke har rejst den samme vej, men venter en kærlig hånd der kan vise dem disse tegn, der vil give dem retning. Det er også dig, du er en af dem der behøver denne hjælp i en udstrakt grad fra andre på vejen.

Omkring dig er der mennesker der vil give dig denne hånd, du vil finde at det du søger af livet er troen på dig selv og du vil finde hvad din beskæftigelse vil blive i fremtiden.

I en stærk indsats vil du blive en markant skikkelse i den skare af verdenstjenere, der vil rejse og bringe nyt Lys på de mørkeste steder på kloden.

I dine tanker er der mange forvirringer om hvad din fremtid indebærer. Du vil leve i den realistiske verden, du vil tjene dit indre og dit fysiske behov vil blive dækket, dit job i fremtiden er at give Menneskeheden troen på dem selv.

Du vil være et eksempel på dem der forvandler gamle tankebilleder og mindreværds følelser, til en stærk tro på den styrke der vil blive en del af din fremtid.

Du må ikke tro at de mange omkring dig, ikke skal gå igennem de samme hårde og til tider håbeløse tankebaner.

Der er dem der skjuler sig bag slørede facader og dem der nægter at give hvad de indeholder, men skjuler sig bag mørke magter.

Omkring dig er der disse mennesker, der ikke er i stand til at give kærlighed, uden at modtage det dobbelte. Det er de mennesker du skal bruge din skelevne til at kende når du møder dem på din vej.

Du skal ikke frygte ensomheden, men tro at når du tager ansvar for dit eget liv, vil du blive en styrke og et eksempel for dem, der ikke tør tro på deres eget værd.

Vi ser omkring dig mange der søger din hjælp, disse Sjæle vil blive en del af dine fremtidige opgaver.

HVORDAN LEVEDE JEG LIVET FØR PÅ JORDEN?

Du spørger, dette er det store spørgsmål for mange i deres nuværende fysiske form. Der er en fjern erindring i dig der ønsker at vide hvad du aner dybt i dig, i de stunder hvor der er stilhed i din tankeverden.

Det er ikke relevant at vide om alle de mange liv og alle de mange erfaringer der er høstet. Vi kan give dig en dyb forståelse igennem de liv du har levet, men dette er ikke ønskeligt. Dine følelser vil ikke kunne håndtere de mange gruefulde men også de mange smukke og dyrekøbte erfaringer.

Vi kan sige om livet der ligger tilbage, hvor du som et ungt menneske begik de gerninger og høstede erfaringer igennem grusomme og onde gerninger.

Vi kan også give dig de liv hvor du som en ung kunstnerinde var med til at berige verden og skabe glæde, der langt overstiger de materielle tomme værdier. Vi kan også give dig det liv hvor du som en vigtig person misbrugte den magt du besad, hvor du undlod at række hænderne ud mod dem der behøvede din hjælp.

Der er mange variationer kære Menneskebarn, dine følelser vil ikke kunne magte at rumme indholdet af disse grusomme gerninger, begået af det der var en del af dig i den fysiske form i dit tidligere liv.

Alle inkarneret Sjæle indeholder et erfaringsgrundlag, for udvidelse af den bevidsthed der vil leve fra liv til liv og til sidst vende tilbage til udgangspunktet.

Det er Universets lov, at alle erfaringer, alle liv, vil blive en værdifuld del af den udvidelse og forskønnelse igennem disse liv.

HVILKEN FORHOLD HAR JEG TIL MIN SØN?

I dette forhold er I to Sjæle, der ikke har været en del af den samme gruppe, men i dette liv skal I lære, at gensidig forståelse og forskelligheder, er det der vil bringe jer sammen og det der vil give jer et indhold i et fremtidigt forhold, baseret på gensidigt forståelse for et udviklingstrin der er forskelligt.

Det er ikke nødvendigvis et tilbageskridt, når børn og forældre ikke føler de samme følelser, der er anerkendt i resten af samfundet. Jeres forhold er smukt på et åndeligt plan. I den fysiske form vil I ikke opnå den fulde forståelse. Men på de indre Planer vil I blive en del af den samme gruppe, der vil blive arbejder, på et åndelig niveau, på de indre Planer.

Dette er for Menneskeheden som hele, at alle Sjæle uanset hvad deres forhold er i den fysiske form, vil de kunne samarbejde og belyse uden følelser, men med dyb forståelse for de forskelligheder der gav jer forskellige veje at vandre. Det er den højeste form for kærlighed, når denne forståelse opnås i den fysiske form.

JEG SØGER ET BEVIS FRA MIN VEJLEDER?

Omkring dig er der meget blændværk og i dit indre er der mange storme. Du skal finde freden og stilheden. Du skal studere den åndsvidenskab, der er en del af de store forandringer, i den fremtidige verden, i den nye tidsalder.

Du skal finde din egen sandhed igennem kontakten med dit indre og udvikle denne forståelse. Det er beviset, når du ikke kan rokkes fra de tanker, der belyser og giver dig klarhed, over netop disse tanker du beskæftiger dig med: Om der findes dimensioner omkring dig. Det er ikke håndgribelig for det fysiske menneske, men igennem begivenheder og hændelser omkring dig, vil du finde klare beviser.

Når det er din sandhed, vil du vide, at denne dimension er en del af den åndelige virkelighed, som er det rigtige liv. Den skole du er i, er livet i den fysiske form.

Kære Mennebarn, omkring dig ser vi tanker der ønsker et bevis for den åndelige virkelighed. Vi ved om de ting du ikke kan tale til andre mennesker om.

Det er det følelsesmæssige der holder dig tilbage, fra at blive et menneske der ønsker at gøre en indsats. Du må forstå, begivenheder i dit liv er alle med til at give styrke og forståelse for andre menneskers lidelser.

Hvad du har gennemgået vil ikke blive en del af din fremtid i negativ forstand, men give dig en positiv kærlighed til mennesker omkring dig. Dette er den afgørende lærdom, at igennem dine egne smerter, skal du forstå at give uselvisk kærlighed til dem du genkender som lidelsesfælder, i den samme grad du kender fra dit eget liv.

Vi tror at den kærlighed du indeholder, vil igennem din frie vilje blive givet til de mange der venter. Dem der ikke tør tage det første skridt, vil blive dem du kan hjælpe over deres første forhindringer.

I tankernes verden vil du sende energier mod dem du ikke kan tilgive, mod dem du ikke ønsker at kende. Du vil give dem kærlighed i dine tanker, du vil finde din egen styrke og forstå at du som et åndeligt væsen, indeholder de samme muligheder som du ønsker at vælge med din frie vilje.

HVORDAN LÆRER JEG AT MEDITERE?

Du er et væsen med en smuk tankegang om naturen og om smukke kreative frembringelser skabt af mennesker på et højere Plan.

Du kan værdsætte den stille kærlighed, der strømmer fra de væsner du ikke kender, de væsner du ikke forstår, men som er formbygger i naturen. De væsner som bygger og giver dine tanker et ophøjet indhold, igennem dette skal du opnå din indre fred.

På et praktisk plan vil du lære igennem de teknikker, der er til stede og som er til din rådighed, at finde stilheden og tomheden og bruge dine energier til at opnå denne tilstand.

Du vil se det som glimt og senere som vedvarende billeder, der vil forandre dine tanker, du vil finde styrke igennem disse tanker og forståelser for dette, vil frembringe en stærk vilje til at forandre dit nuværende liv.

Det er ikke tomhed i den negative forstand, men en frihed fra blændværk og uønsket tanker, der vil give plads for impulser, du kan modtage fra den Universelle kilde. Den kilde der er utømmelig for dem der forstår at benytte dette redskab. Dette er sandheden om at blive en del af det universelle og levende væsen.

At forstå betydningen af din tankekraft vil give dig en indre fred og en styrke, dette vil give dine tanker klarhed og du vil modtage igennem disse billeder, en klar forståelse for det der vil blive dine valgmuligheder i det fysiske liv.

Kære Menneskebarn du må forstå, at alle er mester over deres egen fysiske liv. Der findes ikke omkring dig mennesker, der på det fysiske plan kan give dig en retning der er din vej at vandre.

Denne retning kan kun fremkomme igennem dine klare og direkte forbindelse til dit indre, denne forbindelse er ikke forbeholdt de få, men alle der søger freden, skønheden og det rene i deres livsstil.

Du skal leve den sandhed og du vil finde at din adgang til den Universelle kilde vil blive ubegrænset.

SPØRGSMÅL OM TANKEKRAFT

Dine abstrakte evner til at forstå hvad der frembringer smukke og uselviske tanker i mennesker er et vigtig redskab til at kaste Lys ud over dem der er bange, dem der frygter, dem der ikke forstår det Guddommelige i dem selv.

Dette er et vigtigt redskab. Det er en kunstnerisk indsats der sammenlignes med alle de smukke ting der frembringes i naturen.

Det viser en dimension på et fysisk plan der er afgørende for forandringer i tankebilleder i den fysiske Globale bevidsthed.

HAR JEG NOGLE SPIRITUELLE EVNER JEG KAN UDVIKLE?

Dette er evner alle Sjæle indeholder, du må finde din egen sandhed igennem de valg og de veje du magter at følge. Du skal igennem din egen sandhed, finde hvor du kan gøre den største indsats og kaste det største Lys over de fleste mennesker.

Der er mange snørklede veje at betræde, der er mange vejkryds hvor du skal vælge, hvor den rigtige vej vil bringe dig nærmere målet.

Du vil altid være alene når disse valg skal træffes. Du må ikke blændes af dem der vil give dig anvisning og vise dig andre veje at gå. Den direkte kontakt til dine vejledere er, at finde freden i dig selv og blive kontakten af den bevidsthed der er din eneste eksistens og guide.

JEG ER BANGE FOR MØRKE, KAN JEG GØRE NOGET VED DET?

Dette er tanker fra de liv hvor mørke magter i din bevidsthed var en del af den fysiske verdens mørke. I dag, kære Menneskebarn er dette mørke uden betydning, du er vokset og vandret af nye stier, hvor disse tanker ikke længere er en del af din fremtid.

Disse tanker er gamle glimt fra et tidligere liv. Du skal påkalde dig Lysets beskyttelse og tro på det smukke i naturen og i mennesker.

Dette vil blive i din tankeverden, du skal bekæmpe denne angst for det der ikke eksisterer uden påvirkninger fra negative tanker. I en positiv tankeverden vil disse angstfornemmelser forsvinde.

Du er et åndelig væsen, beskyttet af det Hvide Lys. Du er et åndeligt væsen, med en frihed til at vælge troen på det smukke eller det negative.

HVILKEN VEJ SKAL JEG BEVÆGE MIG, ANGÅENDE UDDANNELSE?

Alle vigtige valg i menneskers liv, er valg der foretages med din frie vilje, vi kan ikke give dig vejen du skal vandre. Vi kan påpege og vise dig de muligheder der foreligger efter dit eget valg for denne inkarnation.

Dit valg for denne inkarnation er at troen på dig selv og dit eget værd skal opbygges igennem uselvisk arbejde.

Dit tidligere liv har alle været en del af denne kamp for at blive et væsen der kan stå alene og troen på dig selv er dit første skridt.

Den vej du vil vandre vil blive som en tjener i den store flok på et verdensplan, der vil blive i stand til at forandre tankegangen hos dem der har magten til at have indflydelse.

Du skal finde en plads hos dem der vil forandre det miljømæssige, dem der vil uselvisk give mere end de modtager. Du vil ikke modtage materielle goder for dette arbejde, men igennem de mennesker og denne sammenslutning vil du modtage hvad du behøver i den fysiske verden. Du vil blive et navn der vil huskes for din indsats på disse områder.

Der er i dine tanker skabt et billede af en forandret og en smuk verden. Disse tanker skal du give næring igennem troen og det smukke og Lyset i mennesker.

Dette vil blive dit arbejde, du vil forme i deltaljer dette arbejde efter din egen indre sandhed. Vi giver dig mere end du kan forvente af vejledning på dit fremtidige liv. Vi ønsker dig kærlighed og styrke.

Dette vil være en indsats der kræver et stærkt menneske der giver sig selv den fornødne kærlighed, den kærlighed der skal give dig troen på din egen indsats.

HVOR MANGE VEJLEDERE ER DER?

Det har du modtaget svaret på. Omkring dit indre findes der i den fysiske verden for alle Sjæle, ikke vejledere i fysisk form. På dette Plan i denne dimension er der mange Sjæle der giver tilbage uselvisk til mennesker der søger dem. Mennesker der modtager denne hjælp er fra dem, som er en del af dem, der ønsker at arbejde i Lyset.

Der er mange Sjæle på vigtige poster, der bruger deres udvikling i dette arbejd: At hjælpe Sjæle der søger vejledning. Der findes ikke en vejleder, men alle i denne dimension er klar til at hjælpe dem der ikke har rejst den lange vej, men ønsker at gå mod Lyset. Fra disse Sjæle vil du modtage denne hjælp.

Din kontakt til disse Sjæle er igennem dit eget indre. Det er din sande vejleder, at følge dit indre, i menneskesprog er det kendt som din samvittighed, det er den der vejleder dig i dine daglige gerninger. Der findes ikke andre vejledere end din egen indre sandhed.

HVILKEN FORHOLD HAR JEG TIL MIN FAR?

I er to Sjæle der vandrer af forskellige veje. I er i meget stor konflikt i jeres tanker om livets sande betydning, det er ikke relevant i åndelig forstand. Men kun relevant når en eller flere af dem der er involveret, ikke kan beherske deres følelser.

Jeres forhold er som to Sjæle, der ønsker at komme til det samme mål, men ønsker at rejse af den stejle og af den lette vej. Dette vil give de nødvendige konflikter, for udvikling af de mangler I begge har i jeres bevidsthed.

HVILKEN FORHOLD HAR JEG TIL MIN SØSTER?

Omkring dette spørgsmål kan vi ikke give dig vejledning. Der er følelsesmæssige forhold der ikke kan belyses.

HVILKEN FORHOLD HAR JEG TIL MIN NABO?

At omgås Sjæle omkring dig i den fysiske verden, vil opøve og fremelske de mangler der er i din egen personligheds udvikling. Du vil se det menneske som et spejlbillede, af de ting du ønsker omkring dig. Du vil også se mange smukke og uselviske tanker der er skabt i dig, også kommer fra dette menneske. Der er negative og positive påvirkninger.

Igen kære Menneskebarn, vil dette være uden betydning, når du lærer skelneevnen og forstår at fatte de klare ord: At alle sandheder der har betydning for din næste handling, skal komme og udvikles fra din egen tankeverden. Din specielle sandhed kan ikke fremkomme igennem dine omgivelser, men af dine egne erfaringer høstet og givet igennem dit indre.

HVORDAN KAN JEG BEDST HJÆLPE MIN SØN?

Det er et stort arbejde at genopbygge tilliden i unge Sjæle og give dem forståelse for smukke handlinger og den lærdom der ligger i smerter. Det er i sandhed et arbejde der kræver en ro og uden følelser må du give dig i kast med dette arbejde og give denne Sjæl der har lidt overlast, en tro på sit eget værd og en tro på det smukke i de mennesker der er omkring denne Sjæl.

Du må også bruge en stor del af din frie energi på at genoprette og udbygge og nedbryde de gamle tankebilleder. Det vil kræve din fulde opmærksomhed for en årrække.

Du skal give til dem der lider smerter igennem dine egne handlinger. Du må forstå betydningen af din tankeverdens indflydelse på fremtidige begivenheder.


 

Back To Top