Skip to content

Om stofmisbrug

I alle inkarnationer er der en lærdom, og det er ikke uden grund, at dette liv der leves i den fysiske form, er kendt som den hårde skole. Dette er for mange ikke et liv de begræder, når de forlader den fysiske form og føler friheden, den frihed der er uden en fysisk forms nedslidte mangler, og de smerter der er i jeres dimension.

Vi siger det med kærlighed og forståelse for smerter. At de smerter der er i den fysiske krop, er dem der kan lindres. Men de smerter der ikke kan bæres, er dem der bringer erindringer frem om smukke ting, smukke mennesker og et liv der ikke svarer til det den fysiske verden fremviser.

Du indeholder alle de værdier Menneskeheden er opbygget af over mange liv. Du er et unikt spejlbillede af alt hvad der har eksisteret og vil eksisterer. Dit arbejde er en del af det der skal forandre Menneskeheden.

I dine tanker føler vi din dybe smerte, en sorg over ting du ikke ønsker at vide om, og ting du ikke kan få på plads. I dit korte liv har du oplevet mere end mange i en ældre form.

Vi ser omkring dig mørke magter, der prøver at bruge din krop og misbruge dig. Du er angrebet fra mange sider, det er klart, i din tilstand er du et offer for dem der ikke ønsker at se dig i Lyset, men bringer dig tilbage i mørket.

Dette er symbolsk, disse ord siger dig ikke meget i den tilstand du befinder dig i. Vi forstår dine smerter og ønsker at give dig en retning ud af dette mørke.

Du er et menneske der har levet og som vil leve igen, du har haft mange liv i livets hårde skole. Du er en Sjæl der indeholder mange af de erfaringer du har høstet, du er visdom og det der lever og lever for evigt.

Omkring dig er der en selvforstærkende og nedbrydende energi. I din tankeverden er du låst fast i de cirkler, der ikke giver dig mulighed for at bryde de lænker, som er lagt omkring dig i form af mørke tanker, om en fremtid der kun indeholder smerter.

Du må forstå, at dit værd som menneske og som et åndeligt væsen, ikke må tilsidesættes og gå til spilde. Dit arbejde ligger forude, du har oplevet og høstet nogle stærke erfaringer. Med dyb smerte har du følt på din krop håbløsheden og mistroen til livet.

Din fysiske krop vil holde til disse nye erfaringer, som du skal høste i fremtiden. I din tankeverden vil du modtage hjælp, når din frie vilje kan benyttes og din tankeverden skaber lysende punkter, som vil give dig troen på fremtiden tilbage.

Du må ikke forvente, at dem omkring dig kan gå over din stenede vej, dette er den vej du har valgt, som er den stejle vej mod bjergets top.

Du er et menneske der er værdifuldt, og den skare af mennesker, der vil høste disse bitre erfaringer, og bringe den viden videre, til dem der ikke kan hjælpe dem selv, dem der venter på den udstrakte hånd, der kan gives fra dig og dem der har gået i livets hårde skole og høstet de erfaringer, der kan forandre mange menneskeliv, det er dem der behøver din hjælp.

I dine tanker ser vi en lukket cirkel, hvor du er fanget i opbyggende storme der vil virke nedbrydende på den livsenergi der skal bringe dig videre.

At afkorte og afslutte det fysiske liv er ikke fremtiden. Du har afstukket det arbejde du ønsker at udføre i denne inkarnation. Dette arbejde ligger forude og venter på din indsats, du må også forstå, i helheden er du en vigtig brik. Du føler ikke dit eget værd som et mennesker, der skal udføre det vi ser, og som er dine fremtidige gerninger.

Denne tro vil du finde, når du kan løsrive dig fra de kunstige veje, som du har valgt til at dæmpe den indre smerte, der ikke giver dig fred.

I dig er der en fri vilje, og denne vilje skal aktiveres igennem denne fred. Du må tage det første skridt og du skal vide, at der er mange omkring dig, som vil give dig den hjælp, som du ikke har modtaget tidligere i denne inkarnation.

Denne hjælp er ikke synlig for dig i den fysiske form, men er i tanker der skabes omkring dig. Det er de tanker der vil forandre det liv, der er din fremtid. Du skal ikke forvente at den fysiske krop er din fjende, du skal heller ikke forvente at dem der giver dig kærlighed, kan gå den vej der blive din bevidstheds udvidelse for den næste inkarnation.

HVORFOR SER DET HELE SÅ SORT UD FOR MIG I ØJEBLIKKET?

Kærlighed er for mange mennesker et yderst abstrakt ord, brugt og misbrugt blandt mennesker.

Den dybe betydning er kærlighed til det der er livets sande værdier, de værdier der giver håb for dem der føler smerte.

Den kærlighed du mangler er kærligheden til dig selv og forståelsen af dit eget værd. Som et åndeligt væsen, er det en vigtig brik i det store spil, om udvidelse af den Globale bevidsthed.

Den betydning kan ikke vurderes for højt- Du er et menneske der mangler at forstå, at omkring dig vil mange lide, når du ikke er i stand til at yde netop den indsats vi ser i dig. En smuk Sjæl med kærlighed til dem der lider de større smerter end du forstår.

De smerter du indeholder vil blive visdom. Den visdom du kan give til dem, der vil komme og bede dig om din hjælp.

Du har tabt retningen i dit liv, du må ikke forvente at fortiden vil blive forandret. Din indflydelse på fremtiden er lagt i dine hænder, som en fri vilje med de handlinger som du kan forvente at udføre, når du finder glæden og Lyset tilbage igen.

Dette er Menneskehedens store problem; at forglemme, igennem smerter er der også det største håb om et Lys der vil bringe dig videre. Det er ord der er symbolsk for livsværdier og glæden ved de ting, der er den fysiske hverdag for mange af Menneskeheden.

Den kærlighed skal du finde og du vil blive forvandlet, når din energi igen vil blive fokuseret på de værdier der er i alle inkarneret mennesker.

HVAD HAR JEG GJORT FORKERT, SIDEN DET ER SÅDAN?

Dette ord er ikke relevant, du har ikke udført gerninger der er negative, mod Menneskeheden omkring dig. De største skader har du forvoldt mod dig selv og din fysiske form. Når du misbruger det liv du har valgt, vil du også føle den indre smerte, og du vil bevæge dig i et mørke der ikke vil give dig et klart fremsyn.

Dette mørke vil indhylle og kvæle den livgnist du indeholder, du må ikke udlade at tilgive, du skal også tilgive dig selv, for at høste de erfaringer der er i dette liv. Du skal også kunne tilgive dem der ikke har givet dig kærlighed, og dem der har svigtet: Dette er en del af dit problem og en del af den røde tråd, at forstå dem der ikke har en højere forståelse.

De er mennesker på den vej, der vil føre dem mod det samme mål, disse mål opnås ikke af de samme stier, Menneskeheden er i udvikling.

Du vil have omkring dig, dem der ikke forstår de åndelige værdier, dem der ønsker at misbruge deres magt. Dette menneske, som er omkring dig, må du også tilgive og forstå dets begrænsninger i den abstrakte tænkeevne.

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT KOMME VIDERE?

Du må forstå, at den længste rejse vil starte med det første skridt, mod det mål du ønsker at opnå. Du skal finde en fred omkring din egen person, du skal fatte med tydelighed, at du er en vigtig brik i det Globale udviklingsarbejde, der befinder sig i en kritisk periode.

Der er mange mennesker med en dyb åndelig forståelse der indser manglerne, og de mørke kræfters indflydelse på mennesker omkring dem.

Dette er en del af din opgave at bekæmpe de mørke kræfter, der prøver at indhylde dig i et mørke du ikke kan magte. Du skal starte med det første skridt, og erkende at du er en kærlig og smuk Sjæl, der har levet i mange liv og høstet værdifulde erfaringer.

Du ikke kan undværes for dem der karmisk er afhængig af dine fremtidige handlinger. Så vil dette tab få følger, som er større end du fatter i denne stund.

Den hjælp du kan yde dig selv vil komme som en flod, til den Menneskehed der ikke er i stand til at hjælpe dem selv. Du indeholder værdifulde tanker om Menneskehedens frigørelse for ondskab og uvilje mod at give uselvisk kærlighed.

Kære Menneskebarn, vi ser Sjæle der lider i lukkede og indesluttet cirkler. Vi ser også Sjæle der lider mest når de ikke kan erkende sig selv og den betydning de har for den videre udvikling på kloden.

Du skal give dig selv den uselviske kærlighed der ligger i forståelse og selverkendelse. Du skal også vide, at forandre dine tankebilleder, erkende tankekraftens betydning. Denne tankekraft du indeholder, skal forandre dit liv.

Det er igennem kærlighed til dig selv at du vil se Lyset. I den realistiske verden må du affinde dig med ensomheden, den ensomhed der findes i alle Sjæle. Du er alene som en inkarneret Sjæl om den kamp. Ingen kan bære dig over de stenede veje.

Du kan modtage kærlig hjælp og vejledning, og du vil også se lyspunkter, når dine tanker er fokuseret i det Lyse, så vil du modtage og tiltrække de samme energier.

Det er den hårde vej, at forandre din tankekraft og udnytte dine nye tankebilleder, det vil blive det der skal forandre din vej mod det dybe mørke. Dette er ikke planlagt i denne inkarnation, at udslette dig selv i din fysiske form.

Du må ikke henfalde til de mørke tanker der er omkring dig. Du skal forstå og tilgive dem, der ikke har givet dig kærlighed, og dem der har misbrugt dig.

Menneskets frie vilje vil blive sat på den hårdeste prøve, når det gælder selverkendelse og forståelse. Dit første skridt er skabt i dine tanker, dette vil bringe dig ud af mørket og give dig troen på det smukke, også på dette Plan.

HVOR LEVEDE JEG I MIT FORRIGE LIV?

For mange mennesker er denne viden ikke relevant. For dig og din tilstand, hvor du er deprimeret i en indelukket cirkler, må vi give dig en forståelse af det forrige liv.

Det liv der ligger tilbage var et liv hvor du var munk i Frankrig, hvor du levede isoleret og blev udnyttet af dem der havde magten i dette kloster.

Du har været misbrugt og udnyttet, og din egen tro på dig selv og din egen værdi stammer fra dette liv. Du er et åndeligt væsen der indeholder en viden, der er låst fast i denne deprimeret tilstand du er i, det er det der er din værdi i det store Globale hjælpearbejde.

Du skal frigøre din viden om de åndelige værdier, der er omkring Menneskehedens udvikling. Alle kommer til at erfare disse mørke sider. Igennem dine konflikter vil du modtage en forståelse og det vil blive den hjælp du kan yde til dem der lider.

HAR JEG EN DATTER?

Dette er en del af dine smerter. Der er et barn der eksisterer. Det er et barn der er en del af dig, men det vil ikke blive en del af din fremtid.

HVAD ER MIN GERNING PÅ JORDEN, KAN I HJÆLPE MIG PÅ VEJ?

Kære Menneskebarn, når du lærer at modtage den fred der er i at finde en ro og en forståelse for din egen værdi, så vil du finde den fred. Du vil blive i stand til at tappe fra den Universelle kilde, når du finder din indre fred.

Fremtidens gerninger ligger i de dybe smerter du har oplevet. Den forståelse du høster vil blive til visdom. Der er mange Sjæle der lider dybere og mørkere smerter end du forstår.

Disse mennesker, med din nye erfaring og bevidsthedsudvidelse, vil blive en del af dit arbejde. Du skal bekæmpe dem der er på vej imod mørket, dem der ikke har troen og dem der ikke fatter at alle er en del af det Store Solsystem. Alle er nødvendige for denne udvikling, for alle har en værdi og er værdifulde medarbejdere til forandringer af Menneskeheden.

Dit arbejde vil blive blandt dem der har mistet troen på dem selv som værdifulde mennesker. Dette kræver en forståelse igennem egne erfaringer og at kunne indtræde som hjælper. På det plan vil du udføre dine gerninger.

HVEM SKAL JEG LEVE SAMMEN MED?

Vi ønsker at give dig en forståelse for din frie vilje, dette er et punkt vi ønsker at du skal studere og fokusere på. Alle inkarneret Sjæle udspringer fra den samme kilde, du er givet det vigtigste værktøj i dine hænde, fra din frie vilje.

Du skal finde freden, og opnå muligheden for at kommunikere og modtage din indre forståelse. Fra denne forståelse vil du modtage klare budskaber, om de handlinger du ønsker at udføre fra uselviske handlinger, men du skal forstå, at du er mester i dit eget hus.

Du må lære igennem smerter og kærlighed, at tage ansvaret for de handlinger og tanker du udfører. Du må ikke overlade din fremtid til dem der ikke forstår dine dybe smerter.

Den der kan hjælpe dig er i dit indre, dette indre skal have fuld kommunikation til din personlighed, der ikke tror på Lyset.

Du er en krop, men dette er ikke dig. Du er en Sjæl der kommunikerer igennem din personlighed, denne personlighed er ikke i stand til at handle med den frie vilje, der er dit vigtigste redskab. Det er en tilstand du skal forandre i tankernes verden.

Du må ikke undlade at benytte dig af denne frie vilje, du vil modtage klare budskaber, når du lærer at modtage denne kombination af åndelighed og skønhed, den findes i værdien af kærlighed til dig selv. Dette er symbolsk for mange mennesker, at denne kærlighed ikke er til stede.

Du skal vælge ud fra din indre guide, du skal vælge at leve med de mennesker der føler dit indre signal, dem der deler din uselviske kærlighed og dem der ønsker at give mere end de modtager. Dette er ord du skal bemærke i fremtiden, du skal bruge din skelevne og tro på dig selv som en guide i dette liv.

Du har ansvaret for dette livsforløb. I dine hænder er der lagt en vigtig del af det udviklingsarbejde, der skal udføres for at forandre de smerter den store Menneskeheds-masse lider.

Det er din mission i fremtiden, at bruge din skelneevne, og at give dig selv en kærlighed og forståelse. Det er det der skyldes dine nuværende smerter, forståelsen for dine egne mangler og dine egne smukke fordele. Det er den forandring i din tankeverden der skal give dig fred.

HVEM ER MIN SKYTSÅND?

Dette er en misforståelse iblandt mennesker. Mange opfatter ikke, at alle der giver uselvisk kærlighed er en del af dem der beskytter dig og guider dig, igennem mange af de problemer du møder i den fysiske form.

Du modtager fra denne dimension vejledning igennem dine tanker om forståelse for kærlighed. Du har og vil også i dit liv have modtaget hjælp du ikke forstod, hjælp der ikke undlod at beskytte dig i situationer. Din fysiske form er kun bevaret på grund af denne indgriben.

Det er væsener der også har gået den samme vej og kender dine smerter, du skal forstå at alt udspringer fra den samme kilde, og alle er en del af alt hvad der har eksisteret og vil altid eksistere.

HVAD EVNER HAR JEG ÅNDELIGT?

I alle inkarneret Sjæle er der alle evner tilstede. Igennem din frie vilje vælger du at udvikle, hvad du ønsker at arbejde med og ønsker at udføre.

Du vil finde, at du vil opnå en høj forståelse, du ikke kan forklare med ord. En forståelse der vil give dig en kontakt med dem, der mangler ord for at udtrykke den indre smerte.

Det er et vigtigt redskab, at kunne hjælpe dem der ikke kan tage det første skridt. Du vil også udvikle hvad dit indre giver dig af forståelse. Dine fremtidige gerninger og din udvikling er lagt i dine egne hænder. Det er et ansvar du må bære, dette er den inkarneret Sjæls frie vilje, at vælge de veje og de muligheder der foreligger.

Du må forstå at muligheder er til stede for alle selv at vælge. Det valg du træffer er grundlaget for den næste inkarnation.

ER DER NOGET JEG KAN GØRE FOR AT HJÆLPE MIN FAR?

Denne person mangler et udsyn til verden, og en forståelse af en åndelig virkelighed, som han ikke vil erkende, en åndelig virkelighed som ikke adskiller sig fra det fysiske.

Dette menneske lider af mangler på energi, der kan give ham frihed i tankernes verden. Han vil opbygge og nedbrydes af sygdomme, fremkaldt af indesluttethed og mangel på forståelse.

Når kærlighed til ens egen person mangler, vil dette blive udviklet i den fysiske form, igennem de sygdomme, der vil nedbryde kroppen.

Dette er i den fysiske verden kendt som kræft, det er en sygdom der udsletter store menneskemasser på kloden. I de lukkede tankeformer kan du ikke bryde ud af de selvvalgte fængsler.

Du må forstå, i alles hænder er der lagt et ansvar, for den udvikling der skal forlænge eller nedbryde den fysiske form. Det er ikke en straf, det er en påført omstændighed der kan stoppes og forandres, når dette menneske ønsker at udvikle en uselvisk kærlighed, mod dem omkring ham, der behøver en kærlighed, som overstiger hvad dette menneske har givet i dette liv.

Vi giver dig ubegrænset kærlighed og ønsker at give dig den hjælp du vil søge. Du er en Sjæl der vil blive hjulpet, af dem der ikke vil lade dine tanker forsætte i den indelukkede cirkel.

Vi ønsker at give dig de glimt af skønhed, der overstiger hvad du kan forvente, de er til stede i ubegrænset mængder, for dem der ønsker at tage det første skridt.

Vi kan ikke løfte dig over vejen og den rivende flod. Vi kan guide og beskytte dig når din frie vilje benyttes til uselvisk kærlighed, den kærlighed du skal give i ubegrænset mængder til dig selv.

Den kærlighed vil komme tilbage som en ophøjet energi til den samlede menneskemængde, når du udfører det arbejde der var dit mål for denne inkarnation. Vi ønsker dig kærlighed i denne kamp.

HVOR LEVEDE JEG I MIT FORRIGE LIV?

Det er et relevant spørgsmål, for forståelse for dette liv kan vi give en hjælp der vil kaste Lys over de ting du ikke fatter i dette liv.

Du levede i et land der i dag er kendt som USA. Dette land var i en tid isoleret og et område der også var en del af det kontinent der ikke eksisterer i dag (Atlantic). Det er fra den tid at du indeholder de stærke kræfter og den tro, som er den dybe rest af åndelige kræfter du besad i dette liv og har i dag.


 

Back To Top