Skip to content

Om Ebola og Menneskehedens udvikling

TIL MENNESKEHEDEN

Åndelig set er der ikke nogen ting, som ikke allerede er iværksat, der kan fortælles. Der kan siges mange ord. Men gerninger omkring fremtiden er lagt i faste rammer.

Åndelig set er det kun tanker og energier der målrettes mod Menneskeheden, der skal få den til at gå tilbage et skridt og betragte sig selv.

Dette er en af de vanskelige opgaver, en moden Sjæl bliver pålagt, at beskue sig selv, for når du beskuer dig selv, er du en del af det legeme som fylder hele Menneskeheden, så det er dig selv og dine gerninger du beskuer.

Konkrete strategier er lagt for århundrede tilbage, så langt tilbage at mennesket var startet som et dybt alvorligt eksperiment i udviklingen, med det ene formål at fremme energien, som kan udvikle og brede sig, ud over dette Solsystem.

Denne Menneskehed er ikke udvalgt som et bedre eller et smukkere eksperiment – end andre intelligente væsener på Planeten og i Solsystemet.

Men det er et vigtig eksempel på menneskers store udfordringer, at finde en vej ud af den evige ego-beskuelse, der finder sted på alle niveauer.

Verden står nu i øjeblikket over for en ny epoke og en meget markant negativ indstrømning af negative energier.
De såkaldte mørke magter har bedre betingelser på dette tidspunkt i menneskers udvikling – end nogen sinde før.

Dette betyder ikke, at denne udvikling ikke kan vendes. Men det kræves af dem, der på nuværende tidspunkt har nået at udvikle sig og fået en filosofisk og klar tænkende indsigt, i de muligheder der ligger i forandring.

Egoet kræver en følelsesmæssig opmærksomhed, som tager fokus væk fra den samlede Menneskehed og lokalt vil de smukke og rene kræfter, ikke kunne klare sig mod den indstrømning af mørk energi.

På trods af disse begivenheder der finder sted, er der lige så store og stærke kræfter i gang med at stoppe og nedbryde de negative påvirkninger, af den store Menneskehed.

Dette er grunden til at denne races udvikling ikke vil gå i stå på nuværende tidspunkt, men vil udvikle sig, hvor den evige kamp om at forandre disse tendenser vil forsætte.

Der ses omkring nationer og mennesker imellem, som på mange måder ikke er forskellige, en kamp om at kunne tilfredsstille et indre behov, for at kunne beherske og styre naturen, igennem valg og metoder der giver en magt-ubalance.

Denne ubalance skyldes, at menneskers intelligens udvikler sig og er brugbar på alle niveauer. De negative og de positive niveauer kæmper i øjeblikket om retninger, der kan bestemme de næste mange årtiers udvikling.

Vi ser små, men magtfulde egoer træde ind på verdensscenen for at beherske og fremhæve dem selv, og deres betydningsfuldhed over for udviklingen på jorden.

At tage ansvaret væk og ikke længere beskue verden som en helhed, kan blive et fatalt skridt, der kan sætte menneskers udvikling langt tilbage.

Menneskeheden forstår betydningen af de kræfter, som naturen består af (ødelæggelse). Det er ikke opfundet af menneskeheden på nuværende udviklingstrin, men har været en del, af et kæmpemæssigt større billede, end mennesket kan fatte.

At udvikle disse energier på en positiv måde, er forskellen på at udslette og tilbagesende Menneskeheden til en mørk tidsalder.

Fokusering på egoet kan ikke altid være negativt, for egoet skal tro på sig selv og udvikle en gensidig forståelse, for alt liv på Planeten.

Dette er det springende punkt, ikke de store begivenheder man hører om igennem de kommunikations kanaler, som er blevet åbnet for Menneskeheden.

De mest primitive, primitiv er ikke et negativt ord, men en udviklingsmæssig forskel, der altid har været og altid vil være siden man udviklede denne art.

Denne primitive menneskerace, som vi tror er tilbagestående, men i virkeligheden indeholder noget af den dybe og indsigtsmæssigt forståelse for, at vi er ikke en enkel Menneskehed på nuværende tidspunkt, Vi er delt op i alle disse sektioner som gør, at vi ikke vil i samme retning, med de samme metoder.

Religion er åndelig set ikke et positivt ord, og der tillægges meget i det symbolske i religionen, som har så meget magt, og det tilskriver dette alene den, der vil kunne føre Menneskeheden videre.

Der er ikke i jordens mange tusinde års skriftlige historie ført bevis for – en eneste gang – at religionen i sig selv har fremmet udviklingen. Den har på alle måder tilbagesat menneskeheden til nogle primitive stadier.

De grundlæggende elementer, skal ikke beskrives som en religion, men et kærligheds begreb for din næste, som er en del af dig selv, som er det mest grundlæggende og vigtigste.

Når dette beskues, er det gang på gang blevet tilbagevist som blødsødenhed og unødvendigt for det moderne menneske, men det vil få en tilbagekomst blandt mennesker.

Det der er fortolket af mange, også med mange indviklet strategier og set fra manges synspunkter, og er kendt som Kristus tilsynekomst, er såre simpel. Når denne energi er i en overvægt i menneskeheden, som positiv og ren Lys, så vil det strømme ned blandt mennesker, som lever et normalt og brugbar liv, i alle dele på Planeten, hvor begreberne er blevet udvisket.

Når det ikke er tilfælde og alle tydelig kan se, at alle Sjæle på hele Kloden er ens, så skyldes det usikkerhed og forblindelse, om man er bedre og højere udviklet. Og som igen vil give sig udslag i at tænke fantasitanker, om et specielt Paradis for dette menneskes Sjæl og at han selv vil komme tilstede her på jorden.

Dette er det store spørgsmål om tidens udvikling, når begrebet om nationer bliver udvisket og forståelsen for at det ikke er et land, men en Planet, der skal samarbejde.

Det er ikke landenes betydning, men usikkerheden der gør at man behøver grænser. De er bange for i hvert et land – og i kæmpe misforståelse – at kun de besidder den eneste forståelse for Menneskehedens frelse, også kun at de har alle de intelligente løsninger for fremtiden.

Logisk er der ikke videnskabeligt eller følelsesmæssigt noget bevis for at nogen Sjæle er ringere eller bedre end andre. Det er den sammen essens og det sammen udviklingstrin. Vi er bare i en stor grad på forskellige stadier, og mennesker prøver i frygtsomhed og med store energier at udligne de forskelle.

Nøglen til en bedre verden ligger ikke i økonomi, men i at udviske forskellen, i den forhastede og misforståelse der ligger i, at vi er specielle og vil kunne købe os til det evige liv.

Det såkaldte evige liv er en beståen, som ikke er garanteret, igennem den menneskelige adfærd, men igennem noget så meget større, end Menneskeheden på nuværende tidspunkt kan fatte. Det er den egentlige essens og den eneste grund til, at der er opstået intelligent liv på denne Planet.

Menneskeheden skal i store træk, se bort fra alle grænser i religion, kultur og livsførelse, når de bliver fjernet, med ægte overbevisning omkring sandheden, som ligger og er i at alle ting. Så vil det på et tidspunkt i fremtiden, være denne race der er nået til at blive dem selv og skal videreføre de højere udviklede principper, til andre Solsystemer.

De sidste ord har ikke betydning for mennesker, der lever på nuværende tidspunkt, dette er et meget lille indblik, der ligger ufattelig langt ude i fremtiden.

Vi skal arbejde på alle måder med at udviske forskellen, bruge og sætte energier ind på at se bag om menneskers forskel, fokusere på det grundlæggende, som findes i alle mennesker og som vi alle er en del af.

At give ansvar til sine medmennesker og først og fremmest til sig selv, er ikke det første og vigtigste skridt. Dette praktiseres også af mange Sjæle på mange niveauer.

Den såkaldte Amerikanske drøm er udsprunget af en rigtig tanke, det at give ansvar til sine medmennesker omkring sig.

Dette er sandt med det forbehold, at det må ikke være dit ansvar for dig selv, der forhindrer andre i at løfte sig op. Deri ligger problemet i mange dele af verden, at nogen vil ikke tilsidesætte deres egne behov og række hånden ned og hente dem op der kæmper på et andet niveau.

Sjæle som udgangspunkt er af samme essens, deres udviklingstrin er enormt forskellige. Derved fremkommer der denne misforståelse, og der er store tanker om, at vi er meget forskellige og vi kan ikke opnå de samme endemål.

Dette er en af Menneskehedens absolutte største forhindringer, at komme væk fra de nuværende konfliktfyldte og nedbrydende kræfters og alt for dygtigt arbejde. Hvor alle kæmper mod en udødelighed, de ikke kan opnå med nogen metoder, kun igennem at leve et moralsk liv og give mere end de modtager.

Det er ord der er hørt igen og igen, men de er ikke mindre sande, men gældende også på dette udviklingstrin.

Mange kræfter arbejder i disse retninger, deri kan din støtte bestå. I ganske almindelig samvær med dine medsjæle, skal du fremme denne udvikling, du skal plante et frø hvor det er muligt for disse tanker, både i det bevidste og det ubevidste, skal du påvirke din omverden.

Det er den eneste gave du i sandhed kan give menneskers udvikling. Se bort fra materielle gaver, disse tæller ikke. Du kan dele de fornødenheder der er nødvendige for at udvikle og opretholde din fysiske krop. Ud over det, findes der ingen større gaver, end prøve at løfte den Sjæl op til det næste niveau.

I de muligheder der gives dig, er det den eneste såkaldte religion du skal dyrke og ikke fokusere på forskellen, der i det grundlæggende, ligger i alle Sjæle på denne Planet.

HVORFOR ER SYGDOMMEN EBOLA KOMMET?

Denne sygdom er blot en af mange muligheder for at råbe Menneskeheden op. Det er en sammenblanding af de fysiske omstændigheder ved omgang med dyr og imellem mennesker. De uheldige omstændigheder er ved brug af dyr på den forkerte måde, hvor dyr indgår på en unaturlig måde, omkring mennesker.

Sygdomme er energier, som får lov til at have indflydelse på det fysiske. Det er et råb om hjælp når sygdomme breder sig.

Den skal teste menneskers vilje til at forandre deres tanker omkring de ting der gør, at sygdom får lov til at brede sig. Sygdom har været der altid. Det er ikke en straf, men det er blot midler til at forandre en levevis. I mange tilfælde er der resultater af usund omgang imellem mennesker og dyr.

Det kræver en dyb indsigt, at kunne skelne hvad der er selvforskyldt i daglige gerninger og hvad der ligger dybt begravet.

Det bruges også som værktøjer til at påkalde Menneskehedens opmærksomhed, på at al udvikling er afhængig af at vi arbejder sammen, på tværs at de kunstige og unaturlige grænser der er imellem folkeslag på hele Kloden.

Alt hvad der fremmer den nationalistiske tankegang, om at det ene land skal hytte sig selv frem for at være en del af menneskeheden. Så længe det foregår, vil der være sygdom, som ikke kan stoppes, uden at vi samarbejder på tværs af alle de mange fordomme.

ER ALLE DE STORE SYGDOMME SKABT FOR AT FLYTTE MENNESKET?

Det kan være vanskeligt for den enkelte at forstå sammenhængen og brugen af disse sygdomme. Det har mange og vigtige funktioner.

Det lyder hårdt i det menneskelige øre, at få denne kundskab om sygdomme, der også bliver brugt som værktøjer, til at stoppe uheldige og meget ødelæggende udvikling. Som har formindsket mørke Sjæle i perioder af historien, så er dette instrument (sygdomme) blevet brugt, såvel som naturens egen kræfter. Dette giver en befolkning, der på tværs af forskelle vil arbejde sammen.

Det er også en lærdom på en hård og følelsesmæssig belastet måde om hvad det tab kan betyde. Set ud fra tabet, så vil man stoppe op og tænke på fremtiden og ens opførsel, som vil blive til gavn for hele verden og i mange tilfælde blive afgørende for hvad der ligger i, at bruge negative kræfter på en positiv måde.

Det er ikke at forvente at det enkelte menneske kan påskønne disse værktøjer (sygdomme). De skal ses over lang tid, også nødvendigheden i at begrænse de mørke kræfters fremtræden.

Dette har været brugt over Menneskehedens lange historie og vil blive brugt i fremtiden. Det kan ikke stoppes med kunstige midler. Det kan kun stoppes ved en anden indstilling der er meget forandret fra den nuværende – også blandt verdensledere og fremtrædende personer. Det skal indses fra dem der kan flytte og vil skubbe til den rigtige udvikling.


 

Back To Top