Skip to content

Om karma

Karma er et udviklings redskab og en måde at viderefører de erfaringer og udligninger, der er nødvendig fra liv til liv. Mennesker må lære, at udviklingsvejens mange og snørklede stier skal man rejse ad.

Det vil ikke være klart for det enkelte menneske, at se hvad det indebærer at skulle gennemgå et udviklingsforløb, hvor hvert enkelt liv er fyldt med begivenheder. Man kan ikke se klart, at det kun er en lille del af et stort helhedsbillede.

Du er et menneske, der bliver brugt i et arbejde for den store Menneskehed. Men du har også din egen karma som er dit eget liv i denne inkarnation, der skal leves og udleves. Mange ting stammer fra det liv, der ligger kort tid tilbage, hvor usikkerheden og følelsesmæssige ubalancer skal genoprettes.

Du er et menneske med dybe rødder tilbage, med en udvikling på et højt åndeligt Plan. Du er også et menneske der lider smerter og disse smerter er en del af, for den dybe og nære kontakt med dit indre.

De sår dette liv har tilføjet, er for intet at regne med de mange livs dyrekøbte erfaringer, der ligger til grunde for det der skal læres i denne inkarnation.

Du skal vide at alle motiver skal gennemgås og forstås, alle handlinger skal nøje vurderes og bruges og med dyb ærbødighed over for det åndelige perspektiv i dette arbejde.

Åndelig arbejde er ikke en del af det enkeltes menneskes liv, men er selve livet for alle inkarneret Sjæle.

MØRKE KRÆFTERS PÅVIRKNING

Aktiviteter der indebærer en omgang med de mørke kræfter, vil give påvirkninger fra mange sider, for når de mørke kræfter er tilstede, vil de komme ind der hvor du er svagest. Man skal have en stor forståelse og respekt for disse nedbrydende kræfters påvirkning, ellers vil man påvirkes.

Det er en del af dette menneskes karma, at udføre og være omkring mørke kræfter. Disse kræfter er overalt i et realistisk liv, alle blive udsat for disse påvirkninger.

De er ikke større omkring dette menneske, end mange af dem der bevæger sig i kredse, hvor materialismen er i højsæde. Det er en del af dette menneskes karma, at leve i et højt udviklet materialistisk samfund, hvor de realistiske krav stilles. Det er en betingelse for udvikling, at kunne modstå og ikke blive en del af disse kræfter.

Det er Menneskehedens store problem, at modstå og undgå at blive en del af de negative ubalancer, der findes overalt. Det skal ikke forstås eller misforstås at dette ikke er en fare, man skal være i en indre balance, for at modstå disse kræfter.

Det er en del af dette menneskes karma: At blive en del af det realistiske liv, at blive påvirket uden at dette skal forandre det egentlige formål, men at holde målet man var kommet ned for at lære, og bestige bjerget uden at vælge de stier, der fører mod mørket, uden at fortabe sig og uden at miste det sande mål for øjet.

Det er blot en af de mange vanskelige veje der skal betrædes, for dem der er længere fremme på udviklingsvejens hårde vej, de skal bestige de højeste tinder.

Aktiviteter for materialismen er mange, fælderne er store og mærkebare. Når et menneske bestiger de højeste bjerge, og ikke forstår faren der ligger gemt igennem et normalt liv. Alle vil blive udsat for disse kræfter i deres inkarnationer.

Du skal vide, at du skal kunne betræde de farligste stier, og det er dit indre der skal lede dig og ikke din personlighed. Der er mange og uklare ideer, om det egentlige formål med de mørkes påvirkninger, som alle skal udsættes for i deres liv.

Menneskeheden må forstå, at ingen fremgang sker, uden at mørket bliver en del af denne kamp for at opnå en højere bevidsthedstilstand.

Dette punkt forglemmes af mange, der fokuseres på selve det arbejde og ikke på formålet med det.
Det er en vigtig del, at alle åndelige søgende, forstår at livet som det leves, er det liv der er bestemt, i deres individuelle inkarnationer.

At kunne møde mørket og træde frem som sejrherre af kampen, er det åndelige menneskes fremgang. Dem der ikke udsætter sig for disse farer er i tilbagegang, og vil ikke høste de nødvendige erfaringer, men må tilbage i en anden inkarnation for at høste det samme.

Det er en universal nødvendighed, at forstå dette princip: At leve i nuet og udsætte sig for de påvirkninger der er overalt i det realistiske liv.

Dem der trækker sig tilbage og beskytter sig, og ikke vover sig ud i livet, er dem der må komme tilbage og lever liv efter liv uden synlig fremgang.

ØNSKE OM AT DØ FØR TIDEN?

Det er negativt at tænke i disse baner. Det er en nødvendighed at imødese de farer og udfordringer der er i livet. I hvert enkelt liv udsættes Sjælen for udfordringer, som skal fremme udviklingen og blive til en større bevidsthed.

Det er ikke at gå ind i kampen med håb om sejr, men en tilbagegang, og det er åndelig set ikke en vej, mod en højere og udvidet bevidsthed.

Det enkelte menneske må leve og udsætte sig selv for de smerter og tilbagegange der er i hver enkelte inkarnation. Livets mening er at leve det, og bruge de muligheder der forligger i alle liv.

Det er ikke det indre der ønsker denne løsning, men en personlighed der ikke vil leve op til den kamp der er ved at gennemgå inkarnationen.

Det vil koste en tilbagegang i hver enkel inkarnation, når den ikke udføres efter de beslutninger der blev taget, på det tidspunkt hvor denne inkarnation blev planlagt.

Det skal frarådes alle inkarneret Sjæle at tænke tanker, hvor ikke den enkelte inkarnation udføres til den ende hvor beslutninger der er taget i tidligere inkarnationer.

Åndeligt set er det at kaste sin inkarnation bort, når man undgå at se faren og udfordringerne i øjnene. Dette frarådes fra denne dimension og dette er en Universal lov: At intet menneske må kaste sit liv på bålet, eller de udfordringer, farer og de smerter der ligger i at højne den individuelle Sjæls bevidsthed.

OM AT FORTABE SIG I EN ENKELT TING I LIVET

Det er en manglende balance,. Mennesket skal finde balancen i alle ting. Det er det enkelte menneskes dybeste problem, ikke at blive i balance.

Mennesker der er ude af balance kræver en vejledning åndelig set, der kan vise den vej der ligger imellem de to ydrepunkter, balancen ligger i dette perspektiv.

Det er en påvirkning, der skal fremkomme igennem studie, der er skrevet mange klare skrifter om dette punkt. Det er absolut en nødvendighed for alle at finde balancen i livet.

Det vil være en ekstrem og ødelæggende måde at udføre det individuelle arbejde på, når det er i forbindelse med at udvidelse af bevidstheden. Det vil være nedbrydende når det ikke er i balance.

Mennesket behøver en balance i alle ting, også et vigtige punkt er det følelsesmæssige, som ikke er i balance.

Der skal være en forståelse for alle der søger at opnå en åndelig ophøjelse, til det næste trin på den lange vej.

Mennesker skal studere og finde fred igennem dette punkt, at uden balance er der kaos. Med kaos er der ingen fremgang, men forbrug af energi på unødvendige punkter. Det er en væsentlig del af den langsomme fremgang på mennesker.

PÅVIRKER JEG ÅNDELIGT MIN MAND OG MINE OMGIVELSER?

Dette bør ikke stilles som et spørgsmål, men skal ses på det resultat og den forandring der sker omkring dig. Mange af dem der er omkring dig, bliver også påvirket af energien, det er af yderst vigtighed at forstå dette.

Du kan se et synlig resultat når du søger i dit indre, for så vil du vide at det er af yderst vigtighed. Du er en Sjæl med et overblik, for igennem din intuitive har du en forståelse for de rette perspektiver, i den udvikling der er i gang med det enkelte menneske.

Omkring dette menneske, er det din kærlighed og tro på det indre i mennesket der er det afgørende. Det er af stor betydning at søge igennem din egen indre forståelse, også at videregive denne viden, det vil fremme dette menneskes brugbarhed i åndelig arbejde.

Du skal forstå, at brugen af de evner du indeholder skal videregives, og blive en del af et arbejde der vil bære frugter.

Mennesker omkring denne Sjæl vil blive påvirket, til en dybere åndelig forståelse. For denne forståelse er dyb, erfaret igennem mange liv, og den vil komme til syne og tilkendegive sig igennem sandheder, der endnu ikke er kendt iblandt den almindelige Menneskehed, men vil blive frigivet igennem denne Sjæl. Bevar troen på det gode motiv i dette menneskes arbejde, også i den fysiske verden.

I dine hænder hviler ansvaret for dette menneskes udvikling, igennem den påvirkning og forståelse der ligger i kærlighed, så kan dette menneske blive et vigtigt redskab for de mange. Men den realistiske fysiske verden kræver et grundlag, for at kunne udføre dette arbejde.

Han er født ind i denne del af verden og dens kultur, for at kunne leve op til de krav, der vil blive stillet i den nye tidsalder.

De mange der bestiger bjerget, vil følge dette menneske, når de rette forhold er grundlagt. Du skal blive et redskab for dem der vakler og dem der lider i mørket.

Åndelige mennesker skal ikke blive påvirket af mørke, det kan ikke kaste mennesker ud af balance, når dit indre er fred og de rette motiver er de herskende.

Det arbejde der foreligger, er en planlagt del af den nye tidsalder, og at mange skal gennemgå de store kriser, for at fremkomme som stærke og Lysende punkter, i denne hærskare af hjælpere fra den nye tidsalder.

Den nye tidsalder er et symbol på en forandring i Menneskeheden, det skal ikke forstås som fysisk, men som en forandring i tankeverdenen.

GØR MIN MAND DET RIGTIGE, ARBEJDSMÆSSIGT?

Det er svaghed, når et mennesket ikke kan se de klare motiver og overser hvad der er det mest nødvendig arbejde at udføre, derfor vil denne vaklende og unyttige tidsspilde forekomme. Det er vigtigt at fastholde motivet bag gerningerne og give sig selv adgang til den indre sandhed.

Dette menneske skal fastholde motivet bag tingene og gå tilbage og hente den fornødne inspiration fra de åndelige kilder, der i rigelige mål er tilstede for dette menneske.

Det er et vigtigt punk, at han skal fastholde og blive i troen på det vedvarende formål for det åndelige arbejde. Han skal gå tilbage og genoptage de stærke forbindelser der er til hans indre verden.

Dette er forsømt på grund af de unødvendige og ødelæggende personligheds beskadigelser der er sket i dette menneskes i fortid. Personligheden ønsker ikke at påtage sig ansvar, men kaster ansvaret over på dem omkring ham. Han skal fastholde og forblive et ansvarsfuldt åndeligt arbejdende menneske. Det er en tilbagegang når mennesker ikke tager ansvar og tro på sin egen indsats.

Der hersker en del forvirring i dette menneske og motivet for det arbejde der er pålagt ham igennem sin egen frie viljes valg og som blev bestemt før starten på denne inkarnation.

Det er væsentlig og betydningsfuld, at dette menneske søger at høste åndelig vejledning, igennem de indre kilder der er til rådighed for ham.

OM ALTERNATIV BEHANDLING

Det er tanker du har omkring dig, som er væsentlige og betydningsfulde for den store Menneskehed. Mennesker har mange blandede motiver, som bliver udført i disse år, der er alle mulige udtænkte og gamle ubrugte metoder.

Det skal siges, at alle de metoder der forbindes og bruges i den nye tidsalder, er kun værdifulde når de rette motiver er tilstede, hos de mennesker hvis udvikling er på højde med deres motiver og udfører det pågældende arbejde.

Der er ikke noget i Menneskehedens fysiske genstande eller metoder, der kan fremme den åndelige udvikling. Men kun tankekraften bag ved disse gerninger der har påvirkning. Tankekraften er det der udfører forandringen og giver resultatet, på alle arbejdstrin omkring de mange varierede metoder der bliver brugt til helbredelse.

Der er ikke iblandt Menneskeheden, givet fysiske genstande som kan fremme en åndelig udvikling, på et trin der er mærkebart i fremgang.

Der skal siges, at mange mørke kræfter også benytter disse metoder, som er indhyllet i Lys, men de metoder er nedbrydende og fremmer ikke de åndelige værdier.

Der er mange motiver bagved, det er en væsentlig og nødvendig del af åndelige menneskers arbejde at oplyse den store Menneskehed om de falske værdier og de skjulte nedbrydende motiver i disse metoder.

Dette er nødvendig med åndelig mod, når man udtaler og fremkomme med sin mening, men også med en fare for sit fysisk liv og en åndelig respekt som tabes, når man udtaler sig om sin forståelse for disse metoder.

Du skal forstå, at når du ikke aktivt oplyser og udtaler dig om det ulogiske i disse veje at fremme åndelighed på, så er du en del af dette nedbrydende arbejde.

Det er din skelevne der skal fremkomme med den rette metode til at vejlede og hjælpe dem der ikke kan se Lyset, men fortaber sig i det fysiske, det der ikke er for evigt.

I de bedste tilfælde, vil den virkning man påfører andre være neutrale, men i almindelighed må man påregne, at de virkninger vil være nedbrydende og ikke fremmer de helbredsmæssige formål med disse metoder.

Det er kendt i åndelige kredse, at alt åndeligt arbejde er tankemæssigt og den uselviske kærlighed, som ligger i handlingerne og ikke i tillærte metoder.

Der er ikke givet Menneskeheden en måde at udføre arbejdet via symboler eller fysiske redskaber.

I dine tanker kan du udføre åndelige handlinger, du kan overføre disse tanker til en virkelighed, der kan udføres som uselvisk arbejde, og det er udviklingvejens eneste redskab, til at give uselvisk kærlighed.

Du kan ikke via de fysiske redskaber overføre den åndelige universelle forståelse, for en helbredende virkning kan ikke fremkomme via disse redskaber.

Det er din udstråling og den vibration, der kommer fra et kærligt indre, der påvirker de Sjæle der lider fysiske smerter. Åndelig forvirring opstår omkring disse metoder, når en blanding af mange motiver er til stede.

Der er tidsalderens nye angreb mod åndelighed, der er mange der bruger den nye forståelse igennem åndelighed, til at berige sig selv med og udvikler deres egen metode, som tilegner dem selv en magt. Disse mennesker er for en stor del, arbejdende for de mørke kræfter.

HVAD SKER DER NÅR MAN FRYSER NÅR MAN HAR VÆRET TIL EN BEHANDLING?

Dette er et relevant spørgsmål, vi kan give dig denne forklaring på hvad der sker når dette er tilfælde. Det kan være en person der giver med kærlighed og uden et dårligt motiv bagved, men giver dig ikke energi, men tapper dig for energi.

Det er også kendt i den fysiske verden som vampyreffekten. Det er et advarselstegn til dem der giver disse helbredende behandlinger, og også den lærdom, at intet menneske kan udsætte sig for disse metoder uden at lide et energitab selv.

Sandheden om dette spørgsmål ligger i din skelneevne, der fortæller dig at du skal ikke udsætte dig selv for disse metoder. Det er uselvisk kærlighed når du stopper op og udtaler, at du ikke vil udsætte dig selv for disse påvirkninger.

Det kræver åndeligt mod og forståelse, men det skal gøres med kærlighed, det er også kærlighed at belære Menneskeheden om dette, og udsætte dig selv for den fare det er at sige den sandhed.

Det er en del af det arbejde, der vil blive nødvendig i den nærmeste fremtid, da mange er forfalden til denne magi, der grænser sig til den mørke og ikke Hvide magi. Den skarpe skillelinje er de motiver der ligger bag ved disse handlinger og behandlinger.

UDVIKLING

Det er ikke så væsentlig, at fokusere på den enkelte ting omkring et udviklingsforløb. Det store overblik er, når det giver en forståelse for, om det er en vej der er blind eller den fører mod målet.

Det er væsentlig at fastholde og kende målet forude og ikke fortabe sig i de vanskeligheder og tilbagegange, der ligger i selve rejsen mod målet, finde den totale sandhed, igennem dit eget indre og kende sit mål og ikke fortabe sig i de mange og nødvendige forhindringer, der stilles på ens vej når man rejser den lange og farlige vej.

Det er især gældende, for dem der ikke går de vante og kendte stier. Man skal forstå ikke at tabe sig i de enkelte metoder, men forstå det store mål og kende den Plan, der ligger til grunde for lige netop de udviklingsveje, der stilles til rådighed.

Dette er et stort tidsspild åndeligt set, når Menneskeheden i deres forvirring ikke fastholder deres veje igennem deres indre forståelse, man må ikke fortabe sig i de vanskeligheder der fremkommer, når de mørke kræfter søger at nedbryde dette arbejde.

Jo vigtigere dit mål er, des større forhindringer vil du møde på din vej, det er den Universelle lov: At mørket vil blive tiltrukket af det største Lys.

Vi ønsker jer kærlighed og forståelse for den vanskelige vej I har valg at rejse i denne inkarnation. I skal også vide, at det samarbejde er ikke fastlagt af jeres personligheder, men med et indre samråd mellem denne verden og jeres egne Sjæle.


 

Back To Top