Skip to content

Om hovmod og egoisme

Vogt dig for hovmodets egoisme, du skimter kun små glimt fra de højere Planer.

Du modtager de samme impulser, i forfinet grad, når du hengiver dig til Devaernes stolte riger. Du modtager de impulser på tværs af alle grænser i selv den mørkeste hal.

Følg de impulser der er dit hjertes klareste røst, lad ikke hovmod og viden blive det der stopper den fremgang, du viser på disse snørklede veje.

Bøj dit hoved, og lyt til alles stemmer.

Skab en forbindelse til andre Sjæle, der vil vare for evigt.

Menneskets langsommelige forståelse skyldes egoismes blændværk, de mange Sjæle er forblændet af den store betydning, deres personlighed tillægger det fysiske aspekt.

Gå tilbage, lyt til din indre stemme, overgiv din udvikling til denne ledetråd, der har bragt dig mange skridt frem mod dit mål.

Din skelneevne er på den hårdeste prøve, døm ikke.

Tro ikke, at det er dem, der taler med den klareste røst, der er længst på den snørklede vej.

Lyt til de små ord, iagttag de små ting i den store støj.

Søg stilheden i Guds fysiske rige. Den Gud der er en del af dig selv, vil vise dig vejen.

HVAD BESTÅR JEG AF?

Tænkte tankers handling. Når dine tanker er blevet til handlinger, er kærlighed, hvad du gjorde i disse handlinger.

Glem ikke, at du er en del af et levende væsen, overalt er du i samme afstand fra hjertechakraet i dette væsen.

Hold disse linjer åben, det vil adskille dig fra alle mørke sider i den fysiske verden.

Når du holder disse kanaler åben overalt på denne klode, er du i samme afstand fra dette center. Klodens center er dybden i dit sinds indre, som er i den samme afstand, hvorhen du end befinder dig i din fysiske krop. Det er et helligt sted i dit indre. Når du holder denne kanal åben, vil du være i forbindelse med det højeste, du opnår i denne inkarnation.

Brug din styrke til at se på dig selv, og lev op til de krav der stilles om kærlighed og håb. Den jordiske kærligheds udfoldelse må blive det, der giver de mange sjæle troen på evige værdier.

HVORFOR HAR JEG SMERTER OG URO?

Smerterne og uroen vil tage den samlede energimængde væk, og forhindre det liv som din sjæl ønsker.

I Hvid Magi kan vejen og evner ikke gives, smerterne ligger i at hvert skridt skal erfares af Sjælen.

Personligheden giver den modstand, der kemisk set er dit lod.

Du spørger allerede med din personlighed, hvad er prisen for denne forandring. Kære menneskebarn, prisen vil altid være mindre, end det koster ikke at gøre, hvad der råbes med klar røst.

Du kan, i stille stunder blive vækket fra den dybe søvn og høre en stemme, der beder dig om, at gøre hvad du lovede i denne inkarnation.

Den stemme er den, du tror du ikke kan høre, om så du bruger din samlede dagsbevidsthed og tankestyrke.

Stemmen er også den, der opbygger den utålmodighed og utilfredshed, der forplanter sig som gift til de centre, der lider kvælningsdøden af mangel på Kosmisk energi.

Du kender selv de centre, der ikke får tilført energi på grund af tidligere fortrængninger og blokeringer.

HAR JEG BLOKERINGER?

Du kender selv hver eneste kamp du har ført med disse chakraer. Du nægter af mange grunde, at lade din sjæls stemme blive den der fører dig ud af det mørke, du er tvunget ud i, og de oplevelser som du ikke vil kigge på, undersøge og mærke igen.

Summen af alle negative påvirkninger er stærkere end en negativ og hård oplevelse. De er en del af alles liv, og står som en stærk mur der forhindrer sjælskontakt.

Mennesket begår i deres uvidenhed fejl. De anser især angreb på det lille barn som værende den største og varigste skade, der kan gøres på en sjæl.

De karmisk og Sjælelige påvirkninger er de mange små ubetydelige negative påvirkninger i tankeverden bagefter. Det er dem, der får den største og stærkeste betydning.

Store stærke oplevelser kan nedbrydes lettere end den lange påvirkning af de tusinde af negative på førelser, som er den mur, der er uigennemtrængelig.

Kast sikkerheden til side og bryd de tankeformer ned, der holder dig i det fængsel, som din personlighed har skabt og med enorm og usigelig styrke, ønsker den at fastholde og bevare sin magt.

Din åndelighed er den eneste forhindring i, at personlighedens totale magt kan forsætte.

Du kan, som personlighed, ikke forvente at have et liv til gavn for menneskeheden, når du ikke selv kan krydse dette sted.

Opbyg ikke falske tankebilleder af en fremtid der kun er en illusion, så længe du ikke kan bruge den store mængde energi, på de opgaver din Sjæl har ønsket, fra den tid da du besluttede dette livs forløb.

Alle kærlige ord er ikke kun for dig, disse ord er lærdom, som du skal bruge i dine gerninger.

Hvis du ønsker at følge din sjæls råb, må du starte med at give den største kærlighed til dig selv. Brug dine sanser, opbyg styrken og lad alle energierne i din krop få deres naturlige liv. Kun du kan tilføje, hvad der mangler, du må ikke tro, at stort og småt ikke har samme betydning.

De mennesker der tror at det er deres intellekt som opbygger åndelighed, de vil finde at uden livets chakra (hjertet), vil intet nyt skabes på de højere planer.

Du skal tro med al din styrke, at dem du kan hjælpe, skal du igangsætte med det alle behøver, en stærkt kontakt med den klode som er deres udgangspunkt på den lange rejse.

Du har forsømt de ting, der skulle udvikle og berige dit liv. Du er gået op til det chakra, der giver dig stor forståelse for mange af de bedste principper. Du skal samle livet op fra roden og give disse chakra den energi, der vil opbygge og udvide, hvad du skal bruge.

De mange hårde opgaver skal løses af mennesker iblandt mennesker.

Kærlighedens blide chakra er alle menneskers start.

KAN VI BEDØMME ANDRES ÅNDELIGE ARBEJDE SET UDEFRA?

Du har modtaget vise ord, om de prioriteter mennesker har. Du må vide, med usvigelig sikkerhed, at mange af de kræfter der dømmer, ikke har alle ting med af det udstyr, der kræves for at fremme menneskehedens forståelse for kærlighed.

Brug ikke din energi på at bygge de negative tankebilleder op om disse mennesker. Du skal danne den bølge, der overskygger intellektets egenrådighed og ensidige påvirkninger af menneskeheden.

Indgå i tankernes verden et stærkt samarbejde med de Sjæle, der giver genklang. Når du sender disse energier ud, så gør det med en komprimeret styrke. Kæmp ikke alene, men udvælg blandt de Sjæle, dem der kan blive dit rygstød og lad det blive en kile i tomhedens lære.

Tro ikke at nogle Sjæle kan udvikle sig ved viden alene, alle Sjæle der betræder de højere planer, gør det ved hjælp af kærlighedens energier, som vil overstråle den samlede sum af viden i dette system.

Døm ikke, træd ind, hjælp og opbyg tankeenergier, udslæt den tomhed hvor intet kærlighedsaspekt er givet.

Klarhed og nærhed til din Sjæl er det bedste værktøj og de nødvendige redskaber.

Modtagelsen af kærlighed er den styrke, som vil skærpe dine værktøjer. Afgivelsen af kærlighed vil vise, at du har fundet vejen, den eneste vej der kan give dig fred.

Den uro og den tomhed, der er blandt mennesker er kun en påmindelse, der skal sammenlignes med smerter. Du vil ikke kunne overhøre smerter fra denne dimension. I det fysiske liv vil du afhjælpe disse smerter, det er din pligt.

Kærligheden til menneskeheden er at hjælpe dig selv ud af denne tomhed, den virkningsløse tilstand.

Det er en sørgelig misforståelse blandt mange stærke Sjæle, at redskabet er formålet og frugten. Redskabet frembringer frugterne, som er det, der mætter de sultne munde, ikke redskabet men frugten af dette arbejde.

Et åndeligt arbejde er kun et blandt mange værdifulde, som er et udtryk for en smuk tankegang. De uværdige tanker, der er om dette arbejde, er ikke en hjælp til udbredelse af den evige lære.

Lad verden vide at motivet i alle handlinger, der kan fremme evolutionens lange vej, er hvad denne menneskehed skal nyde, som de frugter der er til rådighed, med den begrænsende bevidsthed vi har.

I denne tidsalder er der ikke mange kræfter fra de højeste kilder, der kan gives videre som stor visdom til menneskeheden, thi menneskeheden vil ikke modtage større viden, end de kan magte.

De stærke kræfter iblandt den menneskehed, der lever tæt efter de store principper, vil blive hjulpet til store fremskridt, når tiden er inde.

Glem ikke, at visdommens perler ikke er forbeholdt de få. Visdommen gives kun i takt med kærlighed, der strømmer dem imøde.

Hovmod vil stoppe mange rene kærligheds gerninger. Glem ikke, at de der skimtes langt fra bjerget er dem der behøver størst hjælp.

Når du selv står og skuer ned i dalen, når du vandrer ad de trange veje, knæl og giv kærlighed til dem der står på bunden.

Dette skal du bruge, når du vandrer ind og splitter det hovmod, der langsomt bygger sig op og kommer som en kile mod Sjæle, der forventer en forståelse og en retning at træde i denne tidsalder.

Brug dette som et klarsyn i din værktøjskasse, der består af dine livserfaringer, dine nederlag og de få sejre.

De negative tanker er også dem, der ikke får lov til at udfolde sig til positive.

Mange mennesker har fejlet i de prøver, der blev lagt for deres fødder, på grund af misforståelser og mangel på indsigt.

Man skal være et eksempel og vise hvad kærlighedsaspektets dybeste mening kan udrette for menneskeheden.

Kærlighedsenergier brugt i tankernes verden vil gøre de første fremskridt, for alle der ønsker at komme fra Mørket til Lyset.

Mennesker med fysiske smerter, søger fra de mange Sjæle, en forståelse, som kun bliver givet af de få.

Smerter der er opbygget af ugjorte gerninger, tanker der ikke blev skabt, kærlighed der ikke blev givet. Skammen i personligheden er mangel på aktiv tjeneste.

Denne energistrøm vil tappe, også fra smukke Sjæle. Tro ikke at alle ting ikke er en del af den Store Plan, det enkelte menneske må samarbejde med denne plan.

Kast personlighedens krav, om fremhævelse på de manges bekostning til side. Forglem dig selv, sæt dig på din bænk og lyt til dem der taler, dem der prøver at lade dig ane et glimt af deres Sjæle. Forglem dig selv og vær den flydende del af universets energi, flyd og omslut disse Sjæle.

Den støbeform dit liv er lagt i, med de mennesker du elsker, er den model, du forstærker og bruger i dine gerninger, når du kan fremtræde som en kraftfuld person, der bryder alle negative tanker.

De negative tanker skal brydes, før du begynder at hjælpe dig selv og andre, glem ikke dette punkt, skriv det ned i din mentale dagbog. At du skal hjælpe dig selv dernæst andre.

Nedbryd negative kræfter og begynd at bygge den nye mur op med kærlighed som bindemiddel.

At give er ikke at give brød og jordiske ting, men at give af det der koster dig mest. Du stopper din egen udvikling, når du holder den største gave, som du kan give menneskeheden tilbage. Kærligheden som er en del, af det du er, den del som engang vil være helheden, af alt hvad der er.

Du skal altid, i tanker og ord, give sandheden og visdommen, det er de største gaver og den tjeneste, der er dit liv. Tro ikke, at du kan række fysiske gaver til din næste. De fysiske gaver er kun for at bygge en ramme, for at det menneske, du hjælper, kan modtage og i fred fatte kærlighedens budskab.

At holde den fysiske krop fri for lidelser er en del af kærlighedens gerning, men at helbrede og holde det åndelige liv til de højeste principper er selve formålet med den Store Plan.

Giv frihed for åndelige tanker.

HVAD SKULLE JEG LÆRE AF INCEST?

Når smerten bliver for stor, trækker du dig ind, hvor ingen kan nå dig. Du ønsker at give, men du falder tilbage i mørkets dal. Når smerten stiger, kan du ikke give hvad du ønsker.

Din barndom er en lærerig tid, hvor mange smerter ligger som et klart ar i dit sind, du har opbygget inde trængte følelser i ikke udtalte ord.

De urette handlinger begået mod din krop, vil ikke have betydning når dette liv skal afsluttes.

Kære menneskebarn, tro ikke at dette sker, uden du skal bruge disse dyrekøbte erfaringer til noget. Du skal lære at modtage denne visdom og forstå, at det er en hjælp til din åndelige udvikling, du skal gemme dem som smerter i dybet.

Du skal bringe dem op, se og forstå at dit liv skal leves på alle fronter. Du giver ikke hvad du kan. Når du giver mere end du ønsker til den samlede menneskehed, vil din smerte forsvinde og din fysiske krop finde fred.

Du skal overvinde den kamp, du finder dig selv i, i de stunder hvor der kræves mere, end din personlighed ønsker at give.

Menneskebørn fortolker den visdom, at det er Sjælen, der ikke vil give. Sjælen skal have denne mulighed, hvor personligheden spærrer for det store ønske om total hengivelse og forståelse, for de mennesker der omgiver dig i dette liv.

Når du fjerner denne frygt, vil det liv, du står over for at forlade, være en forståelse og en fryd, for din fremgang vil blive stor. Tro ikke, at du skal forlade den fysiske verden, du vil forlade frygtens liv og komme ind i Lyset.

Du må forstå at hvad du har foretaget på den åndelige vej, kun er de første tøvende skridt. Vi ser med stor kærlighed og forståelse på den hårde kamp, overgiv dig for dig selv og den kærlighed du skal forstå er dig til gode.

Kærlighed er at redde mennesker fra dem selv. Åndelig forståelse er at være et kærligt menneske, men ikke altid at være stærk i alle livets fristelser.

Du skal give kærlighed i rigelige mængder, til mennesker du møder overalt, du vil kende dem når du ser dem på din vej. Et kærligt blik, en fast og sikker overbevisning, som kun kommer fra kundskab og visdom.


 

Back To Top