Skip to content

Om ensomhed, smerter, spisevægring, krige og Saddam Hussein

VIL I FORTÆLLE OM MIN UDVIKLING?

Kære Menneskebarn, du vandrer alene, men du når i livets hastighed at opfange de skilte, men kun lidt af den vejledning der i rigelige mål gives dig, og når mennesker giver sig tid til at finde den rette forbindelse til det indre.

Dette er et Universelt problem, at opnå forståelse om evner og modtagelighed.

Der er mange millioner på Jordkloden og i den mest udviklet del, hvor mennesker kunne oprykke i større forståelse, men ikke i den grad at mennesker ville blive større eller udvikle sig hurtigere, men udviklet en stor grad af forståelse og dette ville nytte i denne del af inkarnationen, hvor den er opnået.

Denne forståelse kunne fremskønne og viderebringe disse Sjæle en dybere forståelse, som på mange områder ville fremme Menneskehedens udvikling.

Kære Menneskebarn, denne forståelse mangler på grund af menneskers mangel på koncentration og viljestyrke til at gennemføre de projektér, der med god forståelse og et højt ønske om at udvikle sig vil blive startet.

Det gælder også nationer, der på kort sigt giver en mulighed for en hurtig fremgang, men aldrig gennemfører disse og dette er resultatet af tilbagevendende konflikter, hvor det ikke på det udviklingstrin skulle være nødvendig. Dette er også gældende for det individuelle menneske.

JEG FØLER STOR ENSOMHED

Kære Menneskebarn, ordet ensomhed er på alle sprog misforstået og bliver ofte brugt i en forbindelse, der ikke åndeligt menes som det samme.

Ensomhed set fra personlighedens synspunkt, er når du fysisk er alene, og ikke er bundet til en partner, men er i et rum hvor du har plads omkring dig, til at udføre de tanker der på en klar måde vil fremkomme i stilheden, når mennesker er i det der fysisk set betegnes som en ulempe, men åndelig set er absolut en nødvendighed, til større udvikling også når det gælder at fremskynde sin udvikling.

Ensomhed skal ikke misforstås og tro ikke at dette er en ulempe, for når du udvikler dig, er det igennem konflikter og smerter og også når der er ensomhed i dit liv.

Åndeligt set er ensomhed ikke muligt, når du er i pagt med dit indre og føler dig som en del af den samlede Menneskehed, så er det ikke muligt at være ensom.

Dette er set fra personligheden synsvinkel. Ensomhed er når man ikke konstant møder og samtaler med mennesker omkring sig og når man ikke føler sig som en del af en flok.

Denne ensomhed opleves af alle åndelige søgende og er det første tegn på, at der foregår en fremadgående og opadstigende fremgang i dit indre.

Dette er ikke tegn på negative påvirkninger, men positivt set fra udviklingens synspunkt og dette er hvad dit indre ønsker, at du giver plads og rum omkring dig i din tankeverden, uden påvirkninger fra andre og uden de roller der spilles.

Når man ikke kan møde denne ensomhed, skal man gennemtænke og igennem stærk vilje, vil man finde at ensomhed ikke findes i den, hvor man forstår ens sande mål og evner.

Dette gælder for dig kære Menneskebarn, at du skal udnytte denne tid, som for mange er en gave, at kunne udføre og afkorte tiden, på de fremskridt der skal udvide din bevidsthed i dette liv.

HVORFOR HAR JEG MIGRÆNE OG HJÆLPER DE INDSPRØJTNINGER JEG FÅR ?

Den fysiske hjælp er ikke nok, når man ikke følger de indre signaler, for det er den indre påvirkning der vil forandrer smerterne.

Det er en gave og et redskab til at se på de områder, hvor man ikke udfører sit eget indres ønske og fremskynder sin egen udvikling.

Det kan også være når man ikke udfører det der i fysisk forstand forstås som at søge de rette påvirkninger og undgå negative energier fra de omgivelser man befinder sig i.

Dette skal bemærkes, at for mange mennesker er det vanskeligt følelsesmæssigt at fravige de veje man har valgt, ud fra falske fornemmelser for tryghed.

Det skal også forstås, at medfødte smerter er de smerter der kendes, når oplevelser fra tidligere liv har gjort et indtryk på den personlighed, man også i dette liv skal videreudvikle.

Smerter er en gave og et signal om at ens liv ikke udvikler sig i den retning dit indre havde bestemt da du indtrådte i denne inkarnation.

Der kan forventes at de fysiske påvirkninger, for disse helbredelsesmetoder er kortvarige og fjerner ikke de indre problemer.

ER SMERTER NOGET DER SKER FØR SYGDOM, NOGLE INDRE SIGNALER?

Kære Menneskebarn, du må forstå at smerter er det sidste signal før fysisk nedbrydning finder sted.

LIGGER DET I DET ÆTERISKE LEGEME?

Dette er logisk og forståelig, begivenhederne starter med at nedbrydes i dit fysiske legeme, dit fysiske legeme styres af det æteriske legeme og dit æteriske legeme styres fra din Sjæls påvirkninger.

Den åndelige del sender disse signaler og nedbryder med for meget eller for lidt energi, på de områder der strider mod de indre ønsker, om retning og gerninger i det fysiske liv.

ER BETÆNDELSES-STADIET DET FØRSTE TEGN PÅ KROPPENS NEDBRYDNING?

Der findes ikke nøjagtige fremgangsmåder at beskue dette problem på, men mange af de sygdomme der starter med denne form for forurening, er i mange tilfælde tydelige tegn på forkert tankevirksomhed, eller mangel på koncentration om at forsætte de mål, man har lagt sig i starten af denne inkarnation.

Det er de første men stærke tegn på, at der på dette stadie kan gribes ind uden varig skade, når man forandrer hvad der er negativt omkring disse spørgsmål.

Det er for mange mennesker en uforståelig og ikke logisk måde at beskue problemerne på, at der ikke kan hentes hjælp fra lægevidenskaben på disse områder, der kan stilles til rådighed midler, der kan tilbagesætte og udskyde disse tilstande.

Dette vil i det lange handlingsforløb påvirke i en negativ retning, da der i stedet for de milde påvirkninger, vil komme kraftige påvirkninger, som i den fysiske verden vil fremtræde som kraftige og uhelbredelige påvirkninger af det fysiske legeme.

Det er åndelig set en blid hånd, der vil give dig disse sygdomme, som ikke er et varigt men’, men er alvorlige i deres konsekvenser, når der ikke reageres på de negative energier, der har startet disse sygdomme.

Når mennesker undlader at reagere på den milde påvirkning, vil den på et senere tidspunkt komme tilbage og nedlægge fysisk den pågældende og forhindre den samme proces i at gentage sig.

Dette er fra et udviklings-synspunkt en nødvendighed, at påvirke mennesker der undlader at lytte til deres egen indre stemme.

HVORFOR STALKER DEN PERSON MIG, ER DET KARMISK?

Dette menneske lider under et blændværk, du er den person der kan hjælpe ham ud af den forvirret og tankemæssigt umulige måde, at beskue hans omverden på.

Dette menneske er ikke uden fare, for dem der ikke kan holde denne afstand, som er nødvendig.

Der skal ikke på nogen måde opmuntres, men der skal gribes ind, med de midler der står til rådighed i systemet.

HVORDAN GÅR DET MED MIN MOR?

Kære Menneskebarn, dette er relevant, men ikke ud fra din personligheds synspunkt. Det skal forstås, at unge Sjæle der starter udviklingen og som er født i de sidste årtier, vil finde at i deres vandring mod målet, vil blive uden de mange hjælpende hænder.

I menneskets tidligere udvikling, var det nødvendigt at give en hånd i udviklingen, i forståelsen af de mange farer, faldgrupper og blændværk der er.

Dette er i den senere og nyere tidsalder, set fra udviklingens synspunkt blevet forandret, det vil blive en større og større almindelighed, at se unge Sjæle vandre alene, uden denne støtte i en tidligere alder end før.

Dette skyldes, når du starter de nye inkarnationer i denne tidsalder, så vil du have en større ballast at starte dit liv med og du vil finde at forældre og de nære lærere, som er mennesker omkring dig med en større viden, vil efterlade dig og give dig selv et større ansvar og lade dig træffe dine beslutninger.

Det vil give mange misforståelser og tilbagefald, men med udviklingens formål er dette nødvendig, da det over den brede front vil fremme en udvikling, som vil skaffe flere Sjæle hurtigere frem.

Dette er ikke et lokalt fænomen, men over den udviklende del af Menneskeheden, hvor der vil forekomme flere og flere, af de som for mange mennesker uforståelige hændelser, som giver forældre et kortere samvær og giver børnene fri i en tidligere alder.

Dette er ikke hjerteløs men en nødvendighed for en udvikling, hvis grundlag ligger i, at dem der bliver indført i den nye tidsalder vil have en bedre baggrund og en højere forståelse, og vil blive i stand til at opnå en udvikling, som forrige generationer ikke opnåede, før i den allersidste del af deres inkarnation.

De samme opnåelser vil opnås omkring de 20 til 30 år, så vil de være på fuld højde med hvad der for forældres vedkommende, tog den bedste del af det fulde udviklingsforløb i en inkarnation.

Dette kære Menneskebarn, vil give dig frie hænder. Du skal ikke – udover de kærlige tanker og udover det naturlig forhold til den samlede Menneskehed – sende den fulde kærlighed til denne person. Mere er det ikke nødvendig for dig at vide og forstå om denne persons indviklede karma.

Vi kan give dig en forståelse på et plan, der vil give dit sind fred, det er et liv hun ikke har ønsket at være en del af.

HVAD ER MENINGEN MED KRIGEN I IRAK? OG VIL DE STARTE EN KEMISK KRIG? VIL SADDAM HUSSEIN BLIVE STOPPET ÅNDELIGT FRA HØJERE MAGTER?

Disse kræfter er i det store billede en betydningsfuld prøvelse på fremtidige blokdannelser i verdenssamfundet.

Det svarer til at unge mennesker skal træffe deres første vigtige valg. Men vi taler om at Menneskeheden som skal finde sikre måder, uden at kaste og starte de store konflikter, så skal Menneskeheden globalt stå sammen, om at fjerne de kræftsvulster og de påvirkninger, der vil finde sted for mange og lange århundreder endnu.

I mindre og mindre grad vil det enkelte lokale samfund kunne påvirke Verdenssamfundet, i en grad der vil starte de store konflikter.

Når udviklingen når et vist punkt, vil det være en umulighed at starte det, der før i tiden var alt ødelæggende og udryddende krige.

Denne person (Saddam Hussein) repræsenterer mørke magter, der prøver netop igennem denne form for personlighed, at give Menneskeheden et stærkt tilbagefald på disse områder.

Det er ikke uden grund, at der ikke vil udvikle sig storkonflikter, da disse tider i udviklingen er uden grund og ikke nødvendig, for at indrette Menneskeheden på nye tankeveje.

Der skal dog med stor bekymring, vi ser på den splittelse der i øjeblikket finder sted, inden for det Globale samarbejde.

Der vil være brug for en større og bedre indflydelse, fra de moderate kræfter, der kan se en større sammenhæng og forståelse for, at man skal ikke uden tøven vise styrke over for disse kræfter.

Lederskabet i verden er i øjeblikket ikke på det høje niveau, som det var muligt. Men da den eneste supermagt i verden i øjeblikket er i en personlighedskrise og ikke har de klare mål, med at påvirke og bruge denne enorme magt. Indtil denne tilstand ophører vil der være større fare for krige, end der har været for lange tider.

Det kræver at der tages ansvar, fra dem der har fået redskaberne, til at påvirke på en positiv måde.

Der skal ikke løses konflikter med kortsigtet fordele, men for Menneskeheden skal dette være en del af en plan, der strækker sig ud over en overskuelig fremtid.

Dette vil give respekt og forståelse for, at konflikter kan løses i tankerne og med de formål der ligger i, at alle skal føle sig som en del, og ikke som en særskilt del, af den samlede Menneskehed.

Det er netop de negative kræfter om adskillelse som det store spørgsmål drejer sig om, ikke om magtfordeling i forhold til de materielle opnåelser ved en krig for den ene eller anden part.

Det er udelukkende en forståelse for dette ene spørgsmål, at vi skal gennem konflikter komme til et indre udtryk for denne Klodes befolkning, som på alle måder er en del af den samme Flamme.

HVORFOR LIDER SÅ MANGE UNGE MENNESKER AF SPISEVÆGRING?

Dette er på mange måder en defekt i mennesket, der ikke tør tage ansvaret for deres eget liv, de udskyder at indtræde i en position, hvor ansvaret for deres dagligdag og udvikling er lagt i deres egne hænder.

Det kan skyldes mangelfuld hjælp på et åndeligt plan, en mangelfuld forståelse i forbindelse med deres egen værdi som åndelige væsener.

I den fysiske verden er det udtrykt som et mindreværd, i forbindelse med deres normale hverdag.

Det er en fordel at disse mennesker bliver påvirket åndelig set, dette kan i mange tilfælde være en tung og umulig opgave, da bevidstheden og selvoptagetheden er en altoverskyggende del af deres såkaldte sygdom.

Sygdommen er kun ét af mange udtryk. Det kan også give sig udslag i overdreven indsats på materialismens område, det kan også give rå vold mod deres omgivelser,

I alle tilfælde er det mangel på overblik omkring deres rolle som en del af et større samfund, der ikke uden videre er parat til at give dem den åndelig skoling eller den åndelige hjælp, som den fremtidige generation vil betragte som en selvfølge.

I denne brydningstid vil der blive mange ofre for denne defekt og denne sygdom.

NÅEDE JEG MIN NEVØ ÅNDELIGT, HAN ER SÅ ARROGANT?

Dette er ikke muligt på denne sene udvikling. Dette menneske vil blive nedlagt, ikke udslettet, men nedlagt og må starte at bygge op på et andet grundlag.

Der er også et pres fra omgivelser, der ønsker dette menneske i en retning, der ikke harmonerer med personens egen indre ønske om udvikling. I den fysiske verden vil dette menneske ikke fungere før den indre tankeverden er bragt i balance.

HVAD ER MIT ARBEJDE OMKRING DET ÅNDELIGE?

I din verden møder du mange påvirkninger, der er ikke de store dramatiske omvæltninger i dit liv, du må forstå din indsats på det åndelige område, er i den rigtige retning.

Dit ønske om på dette tidspunkt at modtage og blive givet en hjælp, er fuldt forståeligt, men ikke nødvendig.

Du må også på dette område, tage fuld ansvar for dig egen udvikling, vi kan ikke ud over kærlighed, give dig en større hjælp på dette tidspunkt, da resultater i sig selv vil give dig den bedste hjælp.

Vi giver dig et klart svar på dit spørgsmål om dit arbejde, og dette ønsker vi at understrege, at det er uden betydning for din udvikling, men i din hverdag vil de positive tanker det skaber, være af betydning, og disse tanker vil også lette de mørke og til tider nedbrydende kræfter der er i din periferi.

Du skal ikke undlade at dine omgivelser er af betydning, disse tanker om at du ikke længere kan finde den tilfredshed med dit liv, på grund af manglende samvær med mennesker omkring dig, dette må forandres.

Når du får en dybere forståelse for at åndelige mennesker, der finder den indre kontakt, vil ikke føle ensomheden.

Du omgås mennesker på mange udviklingstrin, du skal også begynde at påvirke og tiltrække med andre former for udvikling. Dette opnår du bedst, når du også forandrer dit sociale liv og møder mennesker på et højere niveau.

Dette må for dig være umuligt at forestille dig, i den udvikling du er i, men det er ikke umuligt når du forestiller dig, at alle forandringer frembringes i din tankeverden.

Menneskehedens store problem er, at de føler sig låst fast og ikke med åndelig mod kaster sig ud i det, der for mange er umuligheder, men for den der tror på sig selv er en realitet og en sten på den vej, der vil bringe dig over de tunge tanker og den nytteløse venten, på det der kun sker når man selv tager det første skridt.

Vi ser de kræfter og den viljestyrke der ligger gemt i dig. Denne styrke skal op til overfladen og bruges som et nyttigt redskab i den næste udviklingsfase, der kan starte når du samler dine kræfter og ser et mål og forfølger det.

Man må ikke forvente at bjerget kommer til dig, den naturlige del af udviklingen er, at du må bestige bjerget, under store strabadser må du vinde det næste men betydningsfulde lille skridt, op ad bjergets sider.

Du vil finde at modstanden vil blive mindre, når din tankeverden er fyldt med positiv tro på at opgaven aldrig er umulig og højst kan blive en kamp om at koncentrere sig, på små mål der er overskuelige.

Du vil også finde, at det blik du kaster ned fra bjergets tinder, vil give dig troen på din indre styrke.

Åndelige mennesker der har en indre glæde og udstråler en styrke, må ikke forveksles med arrogante mennesker, der misforstår og tror at de er Guder.

Du ved at du er en Gud og en del af det Guddommelige, dette er forskellen på dem der fået en klar indre forståelse og dem der lever i blændværkets totale uvidenhed.

Vi ser dig som en Sjæl der er ren og smuk, brug denne styrke og tro på din egen påvirkning af dit eget liv. Vi ser med stor kærlighed på din kamp og ønsker dig fra åndelig side, at din vej må blive fyldt med kærlighed.

HVORFOR HAR JEG ET STORT SORT HUL AF ANGST I MIG OM SYGDOMME, STAMMER DET FRA DETTE ELLER TO TIDLIGERE LIV SOM MEDICINKVINDE?

Kære Menneskebarn, når urenheder skal fjernes, vil det ofte fremtræde og blive det punkt der fokuseres på, det punkt der blænder og overskygger, når man i virkeligheden gør store fremskridt.

Det er belyst og med en klar forståelse for din sunde og naturlige fysiske krop. Du har en svag fysisk krop i denne inkarnation, du lærer igennem disse smerter.

Du må forstå, at du er uden de store defekter og uden den store nedbrydning, som vil vare resten af denne inkarnation.

Dit liv vil ikke være fyldt med disse fysiske lidelser du i dine tanker opbygger. De kommer til dig netop hvor du er i en stærk udvikling. På trods af det mørke du befinder dig i, vil du finde at når du fremtræder og kommer til den anden side af bjerget, hvor du har krydset og lidt smerter og hvor du ikke for mange ser ud til at gå fremad men tilbage, vil du dog finde en fremgang og en ny styrke.

Du vil kunne se tilbage på, at de smerter i tankernes verden, er ikke alene fra dette liv, men fra tidligere liv, hvor du har oplevet utallige smerter fra andre omkring dig, men også fra din egen personlige udvikling, har du lidt utallige smerter i mange liv.

Det er ikke specielt for dig, men en del af en udvikling og med dit klare tilbageblik i dit liv, fremtræder de ofte som om de var en del af denne inkarnation, dette er ikke tilfældet.

Du vil finde, at det heller ikke bliver det i denne inkarnation, da du er på vej til at blive et frit menneske i dine tanker, når du indser at kroppens nedbrydning, din fysiske nedbrydning er absolut uden konsekvens for det åndelige og din næste udvikling.

I den karma du skaber nu, må du give dig selv friheden, fra den tanke om denne nedbrydning, da du ikke ønsker at medbringe den og arbejde videre, med netop denne tidsrøvende og energi-krævende tankevirksomhed.

Vi ser dig samle kræfter, vi ser dig som en kriger, der ikke ønsker at blive et offer på slagmarken for netop dit eget tankespind.

Når du forsætter denne kamp vil du blive sejreherren. Du må forstå, at du kan ikke vende ryggen til denne fjende, da du vil blive et let offer, for de nedbrydende kræfter du selv styrer.

Dette er dit øjeblik kære Menneskebarn, hvor det er overladt til dig at vise din styrke, eller blive en del af et offer for din egen tankeverden.

Vi tror på din indre styrke og denne er mobiliseret. I forbindelse med din hjernes funktioner om netop disse sygdomme, vil du finde at du vil blive sejrherren, du vil blive et menneske med en større styrke, når du kan kaste de påvirkninger tilbage, der ikke er ufarlige, men heller ikke umulig at besejre.

Vi ser din styrke sejre, når du mobiliserer din forståelse, for netop denne tankevirksomheds nedbrydende kraft. Vi ønsker dig kærlighed og ser dig på fremadgående retning mod bjergets top.

BRYDER JEG IND I ANDRES KARMA?

Man må ikke bryde ind i andres karme, dette er en negativ påvirkning, også af dit helbred.

Kære Menneskebarn, i forhold til det du lever i din hverdag, er du et frit menneske, men ikke i forhold til mange af dem, du har et misforstået moderlig forhold til dine børn, du er ikke i stand til at slippe dem.

Du må ikke tro, at det er kærligt når man undlader at give frihed. Denne frihed giver dine omgivelser mulighed for at møde og udvikle sig, igennem de samme konflikter og påvirkninger, som dit eget liv har formet sig.

Det er ikke for det enkelte menneske at tro, at man skal værge som en hyrde for resten af livet over sine børn.

Dette er også gældende i forbindelse med denne nevø, som for os er en ung Sjæl, som vil modtage og blive beskyttet på mange områder, men ikke kan modstå den nedbrydende misforstået kærlighed, men som undlader at give ansvaret for ens eget liv.

Dette vil du finde som et tydelig bevis for, i det barn du har givet fri i en større grad, og som netop nu er i stand til at udvikle sig, uden negative påvirkninger fra din overvældende ansvarsfølelse for disse mennesker omkring dig. En ansvarsfølelse som ikke er rettet mod den rette person. Den rette person er på dit sene tidspunkt i din udvikling, dig selv.

Dette kan ikke undlade at fremkalde tankebilleder. Når du ser tilbage omkring dig, vil du finde personer, der på samme misforstået måde, har påført andre skader og også stoppet deres egen udvikling. Det er imod det åndelig princip, om at give frihed til dem man elsker.


 

Back To Top