Skip to content

Hvad skal jeg lære om det jeg gennemgår nu?

Du er et menneske på udviklingsvejen på det første trin. Du har en indre styrke, der giver dig en tro på livet og de veje der skal gås.

Du er ikke kun et menneske der skal leve denne inkarnation med mennesker, men du skal også arbejdet med de indre formål med dette liv foran dig.

Dette giver dig en hurtig inkarnation, et stærkt udviklingsforløb der vil præge dig, når du udlever din karma.

Du er en Sjæl der skal lære at beherske og ikke lade dig misbruge af de følelser der er din personligheds, men lade dig lede af den latente og begyndende styrke fra dit indre.

Vi ser dig som en Sjæl i fronten, i den udvikling der vil præge og gøre dit liv forceret og med et hurtig forløb på det fysiske plan.

Der er mange aspekter i dit liv. Du skal lære at lytte og følge den indre stemme, der vil give dig en klar vejledning. Når din personlighed kan neddæmpes og træde tilbage, så vil du kende sammenhængen og ikke føle de samme smerter.

Men det er ikke uden følger, den smerte du føler for dette tab der ligger i personlighedens ønske om at finde tryghed sammen. Men det er ikke den vej du ønsker at gå.

Når du lytter til dit indre og følger dit indre, så vil du vide at det menneske der giver dig smerter, blot er en lille del af det liv som du har at leve i denne inkarnation.

Du vil ønske at neddæmpe og ikke føle de smerter. Du skal ikke lade dig blænde af trygheden i det sammenhold, der kun eksisterer i personlighedens lys.

Du er en ung Sjæl og dog er du en gammel Sjæl, der genoplever tidligere livs smerte i dette forhold. Du skal ikke fravige den indres stemmes klarhed, der ligger i din forståelse om de mørke og Lyse kræfter.

Du vil blive afprøvet og udsat for de smerter, det er hvad dette forhold indebærer. Du skal vælge dit indres klare signaler, i det at du skal ikke lade dig bruge, for dette menneske er ikke i stand til at give dig den tryghed du søger i denne inkarnation.

Du skal forstå, at denne person ikke vil finde fred og harmoni i denne del af hans inkarnation, hvor du er en del af hans liv. Du skal ikke lade dig misbruge, din tid er ikke for evig.

Det er mørke kræfter der vil neddæmpe de forhåbninger du har om dette forhold, men du skal lytte til dit indre. Du kender sandheden og forstår at du er et offer for dette menneskes mangel på forståelse, en mangel på ægte kærlighed og klarhed om den vej han ønsker at gå.

Din lærdom er skelneevnen mellem blændværk og den virkelige verdens mange påvirkninger, fra et forhold hvor du står alene med den åndelige balance.

Din styrke er din indre klarhed, lad denne klarhed blive din guide når du skal vælge. Forstå at du giver mere end du modtager fra dette menneske.

Du skal vide at alle Sjæle i den fysiske verden har de samme betingelser, men ikke den samme balance i udvikling.

Dette menneske er en Sjæl der mangler den forbindelse til sit indre, som giver en forståelse for de rette motiver.

Du vil blive alene for mange perioder af denne inkarnation. Du vil have en indre forståelse og den vil vokse. Du skal vælge den lige vej over bjerget.

Mennesker omkring dig vil give dig mange smerter, som du ikke kan undgå, når du skal lære om skelneevne og om din egen værdi og styrke.

Du skal også bruge din indre forståelse, når du møder dem der ikke arbejder i Lyset, dem der er påvirket af mørke kræfter og dem der driver viljesløst uden kraft og styrke til at bestemme deres egen karma.

Du skal give dig selv troen tilbage og forstå at din tid skal ikke bruges på dem, der ikke er på samme niveau.

 

HVAD FØLER HAN OM TINGENE NU?

Dette menneske er som to, den ene del, den del der er domineret af personligheden, kan ikke føle og forstå sammenhængen mellem tanker og de følger disse gerninger giver. Der er også en dominerende del af denne person, og som er fokus i dennes personlighed og det er at han er ikke en del af dem omkring sig.

Dette menneske føler en tryghed ved dem der følger den smerte han føler for sit eget liv. Den smerte og tomhed kan tilfredsstilles af dem, der vil sige og give ham en falsk tro og falske værdier.

Dette menneske vil ikke, i den første del af denne inkarnation, blive i stand til at vise ansvarlighed over for dem, der deler og giver ham sand kærlighed. Det er en del af dette menneskes karma at vide, at ikke alle kræfter arbejder for harmoni og i de tilfælde hvor mennesker ikke siger sandheden til ham, så vil han føle en tilfredshed.

Du må forstå, at dette menneske ikke er på samme udviklingstrin, som du kan opnå ved at leve efter dit indre. Du skal også forstå, at mørke magter behersker dette menneskes liv, i en grad du ikke kan overskue, med dine klare og rene motiver for kærlighed.

Den kærlighed du giver, vil ikke blive givet tilbage. Du skal forstå, at du har valgt et samliv med et menneske der i udvikling ikke er over et barns forståelse og for de rette motiver i et forhold.

Dette menneske ønsker kun en moders tryghed og ikke et voksent forhold. Dette vil give dig smerter når du ønsker at efterforske og udvikle dette forhold.

 

 

HVAD ER DEN RØDE TRÅD I MIT LIV?

Din fysiske krop har latent mange muligheder for nedbrydning, dit smukke indre er bestemt for et stort og uselvisk arbejde med mennesker.

Din røde tråd er at give denne uselviske kærlighed til dem der er ubeskyttet og dem der behøver en vejledning i livets praktiske udførsel. Du vil blive en del af det arbejde der vil guide unge Sjæle på vejen, før deres evner er ødelagte og deres omgivelse har påvirket og nedbrudt de evner de har, når de starter i deres nye inkarnation.

Dette vil være en værdifuld hjælp til dem der starter med store evner. Du vil have utraditionelle veje at vise og en forståelse for dem der udtrykker sig i den tidligste del af deres inkarnation.

Din røde tråd er at kunne stå alene i det oprørte hav og ikke lade dig bortskylle af de følelser der er i dit indre. Du er en Sjæl der ikke viser disse påvirkninger, men på fysisk måde lader du de kræfter medbryde dig og afkorte din inkarnation.

Dette er en vigtig del at huske. Giv dig selv den frihed til ikke at binde de negative energier. Din krop vil ikke kunne magte denne ekstra belastning. Du skal vide, at de tanker du indeholder er værdifulde og kræver at blive sagt og udført.

Du må ikke tilbageholde dit sande indre, men forstå at din indre forståelse er som en kilde, der skal springe og ikke tilbageholdes.

Når du ikke efterlever dette krav fra dit indre, vil det svække dit fysiske helbred og du vil føle de smerter der ligger i dette, ikke at følge dit indre.

Vi ser dig som et stærkt Lys og ønsker din medvirken i denne plan, om unge Sjæle der behøver denne forståelse. Dette er din røde tråd, at påvirke og fremskynde denne udvikling.

 

HVORFOR ER DER SÅ MEGET URO PÅ MIT ARBEJDE?

Dit arbejde er en vigtig del hvor unge Sjæle er tilstede. Det vil kræve specielle evner, ikke følelsesmæssigt, men på en logisk og intelligent måde, man skal kunne se følgerne af det der påvirker disse unge Sjæle.

Du skal også forstå, at mange omkring dig ikke forstår og heller ikke ønsker at deltage i dette arbejde. Det er den fysiske verdens forståelse, at dette er et job der kræver mennesker, som ikke alene kan udføre, men også forstår baggrunden for dette arbejde.

At arbejde med disse Sjæle, er at sammenligne med det hårdeste du kan vælge. Det er kun de få der kan udføre og vedholde det indre pres der er på dette arbejde.

Du skal ikke tro at dette vil blive uden omkostninger, for dem der kan blive ved med at udføre dette arbejde.

 

HVORFOR KOMMER JEG NED MED VEJRTRÆKNINGS-PROBLEMER?

Dette er et gammelt problem fra tidligere liv, men også i dette liv må du forstå at give udtryk for hvem du er og ikke opsamle følelser og energier, når mennesker omkring dig giver dig negativ behandling, så må du give tilbage og udtale din indre forståelse af disse handlinger.

Du må ikke opsamle og fastholde negative følelser, det vil blive en kostbar og nedbrydende proces i din fysiske krop.

Du skal tro, at dette liv er blot en del af mange liv og du skal fastholde denne tro, når du sætter en klar forståelse for din hverdag i den fysiske verden.

Du skal leve efter denne forståelse, når dit indre giver dig disse klare signaler, så må du følge disse og ikke fastholde hvad der påvirkes dig af mennesker med små viljer omkring dig.

Du må forstå, at fastholde dit indre og ikke fravige, det er en fysisk nødvendighed for et godt helbred.

Der tales i disse tider om mange sygdomme, som er påvirket fra områder der forstås i den fysiske verden som en miljømæssig påvirkning. Dette er også en del af sandheden. Den store sandhed er også, at mennesker tør ikke leve efter deres indre.

I denne tidsalder er mange mennesker påvirket af en ensartethed tankevirksomhed, der vil give dem en form for fængsel i deres tankeverden.

Dette påvirker mange og giver de ekstraordinære store sygdomstilfælde og nedbrydning af de indre organer, også de organer der er måden at udtrykke sig på.

Du skal give dig selv den frihed og betale den ringe pris, for at blive et menneske der tør udtale sig og leve efter sit indre.

 

HVILKE FØLELSER ER DET MAN IKKE UDTRYKKER VED BRYSTKRÆFT?

Der er mange varierende påvirkninger på dette område. Men de fleste nedbrydninger på dette område er overdrivelse. Der skal findes en balance i følelserne omkring ansvaret for andre også ens børn. Det er også et spørgsmål om ikke at leve fysisk efter de indre påvirkninger. Men også om at give, og ikke tage ansvaret for sit eget liv, men leve andres karma.

 

ER DET SÅ BØRNENES KARMA MAN LEVER?

I store udstrækninger vil det ramme dem der føler et overdrevent ansvar, et misforstået ansvar for de unge Sjæle som er i deres varetægt.

 

VI HAR EN LILLE DRENG PÅ STUEN, HVAD ER DER GALT MED HAM?

Dette barn er udsat for negativ påvirkning i sit hjem. Kærlige mennesker omkring skal følge og iagttage dette barn.

Du vil se at den nervøse og unormale optræden omkring dette barn, er udsat for overlast i sit hjem og det miljø der omgiver ham.

I skal følge dette barn nøje og I vil se tegn på angst og nedbrydelse af dette barn. I skal ikke undlade at følge jeres indres forståelse, for når I ser børn omkring jer, er det unge Sjæle, der er påvirket negativt og fastholdt af dem der selv har større problemer, dem der er udsat for gamle energier og ikke kan hjælpe unge Sjæle.

 

HVAD ER MIN UDVIKLING?

Du er en ung Sjæl og dog er du en gammel Sjæl der prøver at efterleve dit indres forståelse. Du skal frigive den energi der er bundet i gamle tankebilleder, og ikke tro at din styrke ikke er stor nok til at du kan træde ud i dette liv alene.

Du skal ikke tro at de halve energier vil tilfredsstille dine store behov for renhed og tryghed. Du skal vide, at i dit indre vil du finde den sande styrke og ikke behøve at læne dig op af dem der vil tage din energi og ikke give tilbage. Du skal give dig selv den fornødne fred, til at finde den styrke du indeholder og du vil finde, at dette er ikke kun for dette ene tilfælde, at der er negative påvirkninger, men vil også komme i fremtiden. Så du behøver at kunne stå med denne forståelse, at ansvaret for dit liv skal tages og kun efterleves af dig selv.

Du skal ikke lade dig blive påvirket af dem der nedbryder og forbruger den energi du selv i disse år behøver. Du er selv i en stor udvikling og behøver tryghed, men du kan ikke forvente denne tryghed fra dine omgivelser.

Du skal også begynde at efterleve de kald der er omkring din egen udvikling. Din egen udvikling må blive en del af det du fokuserer på i den nærmeste fremtid. Det der vil give dig styrke og udvide din forståelse. Du skal ikke henfalde til selvmedlidenhed, men tro at din styrke vil kaste dig ud i nye udfordringer, der langt overstiger dette øjebliks blændværk.

Du er omgivet af mennesker der vil give dig kærlighed. Du skal skelne mellem Lyse og mørke kræfter, dette vil altid blive et problem for dem der med renhed tror og ser verden som et sted hvor udviklingen vil komme naturligt, dette er ikke tilfælde kære Menneskebarn.

Du skal ikke henfalde til falsk tryghed, men tro på dig selv og vide at kampen forsætter på alle områder i dit liv.

Du skal bruge den fred du kan opnå ved at leve alene til at udvide og styrke din forståelse for de sande værdier. De værdier der skabes igennem udviklingen i samarbejde med dit indre og din smukke personlighed.

Vi ønsker dig stor kærlighed og forståelse, for den vej du har valgt vil ikke blive let. Den vej vil føre dig til målet på kortere tid igennem smerter og dette vil give dig et udviklingsforløb der overstiger dem omkring dig.


Back To Top