Skip to content

Kan du sige mig hvem min åndelige vejleder er?

Du er i dine tanker flyttet fra dalens skygge, til de højdedrag der giver dig overblik. På trods af din gode placering og dit store udsyn forstår du udmærket, at over dig er der højt til de toppe der skal være dine fremtidige mål.

Dette er en ren symbolsk forståelse for en fremgang, baseret på praktiske tankebilleder. I dine tanker er der spørgsmål om dit arbejde og dine muligheder for at vælge en vej som svarer til de indre energier, dem der vil blive udfoldet når du skifter retning.

Du har været på en rejse i starten af dit liv i den fysiske, men også i den åndelige verden. I de stille øjeblikke har dit indre givet dig det overblik, som er en nødvendighed for at begynde den nye retning.

Vi ønsker at give dig et eksempel, som du forstår fra din egen verden. Når mennesker skal flyttes skal de som skibe have en hjælp fra punkt til punkt. I den fysiske verden er der lyspunkter der giver dig den hjælp til at komme videre i din inkarnation.

Du vil som det Lys, se hvor mennesker bevæger sig hen, i sikkerhed fra det punkt til punkt, dette vil blive dit arbejde, at guide og vejlede igennem en dybere forståelse for en tilegnelse af en åndelig viden, som kun du aner er til stede.

Du vil blive en guide med Lys, du vil blive et menneske der vil undlade meget af den fysiske verdens materialisme, det er et punkt du ikke behøver, da du er en Sjæl med viberationer fra mange tidligere og hårde inkarnationer.

Det Lys du bærer er et af de punkter, som skal lede den del af menneskeheden som du har berøring med, frem til et klarere Lys.

Også i dine tanker er dit valg at arbejde i den fysiske verden. Vi vil give dig tanker omkring dette. Vi vil bede dig om at studere hvad der har været kendt i århundreder i andre dele af verden.

De kræfter der udvikles igennem lyde, er kræfter der overføres direkte fra en åndelig verden. Du må forstå at disse viberationer kan flytte fysiske genstande, dette er et studium du bør udføre. I din del af dit arbejde vil du forstå den lydmæssige betydning, som en kontakt til menneskets dybe og begravede indre.

Dette vil åbne op som nøgler til hemmelige døre, når det er en del af de midler som du vil benytte. For at sprede Lys vil du forstå at du ikke længere skal leve den del i den fysiske verden. Det punkt er nået hvor du skifter retning.

Dette er et relevant spørgsmål, som vi ønsker, skal være en del af en dybere forståelse for den universelle menneskehed. Vi giver dig en vejledning i dine tanker og i den fysiske verden.

En åndelig vejleder er ikke en enkelt Sjæl, men en åndelig energi der fordeler sig over menneskesjæle, der har levet og udviklet en åndelig forståelse og gennemgået erfaringer i den fysiske verden.

I denne dimension som vi er en del af, er disse kræfter tilstede som en universel kilde der også kan tappes af alle. Sjæle der har opnået en højere viberation end det menneske der stadig lever i mørke.

Det er også svaret på dit spørgsmål, Sjæle er tilknyttet enkelte af os der kræver en særlig vejledning og en særlig hjælp. Din åndelige vejleder er normalt en Sjæl, der har levet i den del af verden hvor din inkarnation bliver afviklet.

For dig kan vi give denne hjælp at en kvinde fra Østen er tilknyttet den ashram hvor du modtager dine vejledninger. Denne kvinde er en Sjæl med en dyb og inderlig kærlighed til menneskeheden, ikke kun til den enkelte Sjæl. Denne kvinde er en energi, som vil give dig impulser når du højner og gør dig modtagelig, så vil du modtage denne energi og finder den indre fred, som er en del af din energi.

Når du har udviklet dig og dine tanker kan finde et samligningspunkt og din fokusering er målrettet, så vil du modtage en strøm af åndelig vejledning fra dette væsen. Denne kvindes navn er ikke af vigtighed på dette stadie af din udvikling. Det vil blive en opgave for dig at højne de viberationer der allerede er latente omkring dig. Du vil vide at dette væsen vil blive kendt og vil fremtræde som et åndeligt billede på et senere tidspunkt i din udvikling.

Du vil også finde at adgangen til en dybere forståelse er dit eget frie viljes valg, og når du ønsker at udvikle og højne hvad du har udviklet over mange liv, din frie vilje og skelneevnes muligheder.

Der ligger omkring dig muligheder som er opbygget og du vil finde at disse muligheder, som du kan fremmane som klare tankebilleder, også vil blive mulige i den fysiske verden. Det ansvar du har for de tankebilleder, er på højde med ansvar for mange menneskeliv. Det indebærer at du undlader at betræde materialismens vej, da dette ikke er nødvendigt med dine vibrationer.

Du skal søge de rette kilder, da der omkring dig er et stærk Lys som vil give dig muligheder for at højne dig selv i denne inkarnation, i en grad der kun er de få beskåret. Du må frigive de kræfter der er negative omkring dig.

Igennem meditation vil du modtage og få udbygget de tanker der ikke kan virkeliggøres, før du frigiver de sidste rester der binder dig til de materialistiske tilbøjeligheder der ligger i din dybde.

Det er dit frie valg at vælge den vej du allerede har betrådt af den stejle vej, der vil føre dig til målet, det vil kræve en indsats der overstiger hvad mange ønsker i en inkarnation, din indre ro er dit redskab. Din hengivenhed for menneskeheden vil blive din guide.

Mennesker tror at den åndelige vejleder er deres herre og mester, dette er ikke tilfældet, en åndelig vejleder er en støtte i det arbejde hvor du alene er mesteren og den der angiver kursen og du vil også begå de fejltagelser der vil give dig erfaringer og valg, der på et tidspunkt vil blive den nye visdom, dette vil bringe din Sjæl i berøring med højere vibrationer, det er formålet med alle inkarnationer, at højne din bevidsthed fra et lavere plan til det næste.

HVAD SJÆLS STRÅLE HAR JEG?

Du har en usædvanlig sammensætning som findes hos dem der har dobbelt opgaver at udføre. Du besidder som stråle kærlighedens stråle 2, men også den handlekraftig som er stråle 1 der kræves for mange opgaver, konkret tænkning og viljekraft, det er hvad du besidder.

Lad os give dig et symbolsk svar på dette. Når du hører og ser omkrig dig om katastrofer i den fysiske verden og undre dig over de mange ting der sker, vil din tvivl om en planmæssig fremgang fra denne dimension være en gåde for mange.

Det enkelte menneske er ikke af betydning i den store åndelige udvikling der finder sted i denne tidsalder. I den næste tidsalder vil du finde at mange mennesker vil bringe kloden og Solsystemet i nye tankeformer.

Disse tankeformer er skabt igennem meditation, det er tankeformer der kaster uselvisk kærlighed til det samlede Solsystem, det er det store perspektiv. Det perspektiv der forstås af menneskeheden, som er på et lavere plan, er uselvisk kærlighed til jordens befolkning.

De mennesker der er på vej men ikke skimter Lyset, er dem der behøver at blive hjulpet, af en samlet kraft fra de mange grupper der mediterer og som sender den styrke mod netop det udviklingstrin, i tankeformer og viberation og som fremskynder disse Sjæle udvikling, svaret er at uselvisk kærlighed skal rettes mod målet.

De mange opgaver vil give en indsigt og jeres skelneevne vil vælge, en universel tankegang der ønsker at højne menneskeheden og give fred til det enkelte menneske. Det er den bedste måde at forandre den tankeform der hæmmer dette arbejde og som skal forandre og fremskynde menneskeracens udvikling.

Du må forstå at intet der afspejler sig i dit liv er anderledes, end i det store som i det små. Menneskeheden vil have tilbagegang og fremgang. Der gives nu overalt på jorden en indflydelse for de mange grupper, der mediterer på den samlede menneskehed, med en målrettet indsats af uselvisk kærlighed, som er af største betydning og åndelig arbejde på det højeste plan.

HVAD MED DEN STORE INVOKATION ER DET DEN MAN SKAL MEDITERE PÅ?

Det er i sandheden et redskab der er forstået og godkendt på de Planer der vil viderebringe ønsket om at gøre brug af dette brugbare redskab. Der er omkring dig en stor klarhed i din tankeverden, dit åndelige mod er startet, det mod der skal give dig handlekraft når det gælder at skille sig ud og blive en ener i din verden.

Du skal finde i dit valg af musik, og når du udøver den form for viberationer kan det også tiltrække dem på et lavere plan og blive det første skridt til mennesker der kan komme nærmere til det Lys du udsender. Du skal have en større tålmodighed med dette og anbringe dig nærmere til det arbejde der vil blive din fremtid. Disse vibrationer er af største vigtighed, du skal bruge en del af jeres kraft på netop dette navn. Igennem meditation skal du prøve at få inspiration og kontakt til de åndelige utømmelige kilder. Dette vil give jer et klart svar og I vil vide at det vil virke som en tiltrækningskraft på dem der søger Lyset. Vi ønsker at understrege at det arbejde er af største betydning.

ER DET EN GOD IDE FOR MIN UDVIKLING AT REJSE TIL SYDAMERIKA?

Det vil blive en god investering af din tid. At give dig selv impulser fra den kultur. Disse mennesker er direkte efterkommere af dem der er kendt som den ældste race i den nuværende menneskeheds udvikling. Det vil være en inspiration og give dit sind en større og dybere fred.

ER DET ATLANTIS?

Dette svar er givet til dig i en tidligere del af dit liv som er betydningsfuld omkring det tabte kontinent. Atlantis efterlod ikke mange af de racer der gik fortabt. Omkring i verden er der små forgreninger der udviklede positive og negative overleveringer fra dette kontinent. Du vil finde at mange af de positive energier er fra de Hvide Magikers arbejde og er at finde i dette lille liv. Det er ikke landet, men befolkningen du skal besøge, dette vil være målet for denne rejse. Også det område der er kendt som Mexico indeholder mange mennesker for denne epoke.

KAN DU SIGE NOGET OM MIT TIDLIGERE LIV?

Vi kan give dig en hjælp til forståelse for dine fremtidige opgaver. Du er et menneske med baggrund i mange liv hvor du har udlevet og kæmpet dig igennem menneskehedens dyriske udfoldelser.

Du har haft liv hvor du har gennemgået de mørke kræfters påvirkninger, du har været igennem de epoker hvor magt var din eneste tro, du har også lidt de største nederlag.

For få liv tilbage måtte du lide og blive straffet igennem karmaloven for mange af dine gerninger. Dette gav dig afsky og du udlevede disse kræfters påvirkninger. Omkring år 1650 var din sidste oplevelse som magtmenneske, da du i det land som er kendt som Ungarn var en fyrste der udnyttede og brugte mennesker omkring dig.

Din styrke og forståelse for det åndelige liv startede i dette liv, igennem rædsler og væmmelser i dette liv skiftede du retning. Du har lidt og betalt og forstået at ondskaben findes overalt.

Din styrke i dine sidste inkarnationer er fremkommet igennem din dybe forståelse for mørke magters påvirkninger, din tro på Lyse kræfter er vokset frem af en forståelse og respekt for kontrasten mellem Lys og mørke. I denne inkarnation forstod du at uden mørket vil du ikke kunne genkende Lyset.

Du må også forstå kære Menneskebarn, at for mange mennesker er det af ringe eller negativ værdi at kende tidligere inkarnationers udlevelser af de mange mørke energier. Du er i dag et menneske med et stærkt og veludviklet følelseslegeme, der er vel under kontrol.

Du skal ikke glemme at følelser for dine medmennesker er de følelser der er fremtidens stærkeste redskaber for en forandring for menneskeheden. Upersonligheden er det der vil give dig indsigt og medfølelse for den lidende menneskehed. Når vi taler om smerter er det symbolsk, vi taler ikke om fysiske smerter, men en sult for åndelig forståelse, det er de smerter mennesker i den nye verdenstjenestes hær skal lindre. Fysiske smerter er et produkt af indre kampe der tabes eller vindes.

HVAD SKAL JEG GØRE I DETTE LIV?

Det er et relevant spørgsmål i denne tidsalder og en forståelse, du behøver i dit arbejde. Dine gerninger vil blive på denne klode, du vil fortrinsvis holde dig til den del af verden hvor du er inkarneret, men du må også forstå at dine begrænsninger i din tankeverden vil gøre dig til en verdensborger.

Du vil udføre dine gerninger på tværs af de gamle kulturgrænser og religion vil ikke være en relevant forhindring, for at give dig et arbejdsområde som vil blive betinget af de valg og den indsats du gør i fremtiden. Du vil også tilbringe en del af din tid i Østen, dette har ikke været fremme i dine tanker, men det vil blive en del af dit fremtidige virke område. Der vil blive en del opsamling af information af de ting du ønsker at udføre.

Du er kun en blandt mange Sjæle, der i disse tider begynder at ruste sig til den lange rejse og den hårde march over den stenede grund. Men du vil blive blandt dem der ikke vil lade dig stoppe af det der for mange vil blive umulige forhindringer, du skal vide at muligheder for at udføre hvad dit indre giver dig uro omkring og du skal vide at de muligheder ligger i din aura, at udføre arbejdsopgaver der i dag overstiger din tankes muligheder, er til stede omkring dig.

Vi ønsker endnu en gang at påminde dig om tankernes kraft, om de energier og ansvaret for din tankeverden. Din tankeverden indeholder endnu mange blandede tankebilleder omkring din fremtidig virke.

Vi ser et stærkt Lys på vej til at fortrænge disse. Du skal have respekt for mørke kræfter, du kan føle Lyset, men må ikke glemme at mennesker på udviklingsvejen der bærer klare Lys, er dem der er de første ofre.

Husk at en kærlighed til dig selv er et nødvendig redskab når du skal møde den modstand der altid er uundgåelig. Vi ønsker dig total kærlighed og er til stede med hjælp til det arbejde, hvor du ikke kan vige tilbage fra, men fra det punkt hvor du befinder dig ikke kan finde veje der bringer dig tilbage til mørket, men kun frem mod Lyset.

Det er symbolsk, men det er den røde tråd for resten af dit liv, at din styrke vil forhindre dig i de store tilbagegange, du må vælge og vil vælge veje der giver dig store omveje, men målet er dybt forankret, du ser målet og du søger det, dette vil være denne inkarnations røde tråd, vi ønsker dig dyb kærlighed og den hjælp du må ønske.


 

Back To Top