Skip to content

Hvorfor ønsker min mand ikke at leve?

Dette er personlighedens ønsker, det fremkommer hos mennesker, der ikke længere har illusioner og blændværk om de ting personligheden ønsker at fremhæve.

Når ligegyldigheden og de klare tanker behersker dette menneske, der ønsker at udføre denne desperat vej ud af intetheden og tomheden. Det skal IKKE være vejen frem for et inkarneret menneske, at vælge og benytte sig af de muligheder i den frie vilje.

Dette er et universalt og et betydningsfuldt punkt i alle menneskers udvikling, at intet menneske kan gå imod sin egen plan, sit eget gøremål, og de mål der tilstræbes at opnå i de inkarnationer, der er besluttet igennem inkarnationens lov og formål, set fra karmalovens ubønhørlig og logiske love.

Mennesker der vælger disse udveje, forlænger denne periode, der skal tillæres og påvirke de næste livs valgmuligheder og planlægning af de karmiske udligninger.

Lad dette budskab med den dybeste betydning, blive en del af den forståelse du vil opnå i dette liv.

Lad disse ord blive en del af den hjælp du tilbyder menneskeheden, da dette problem vil være at finde hos mange, der er startet på den åndelige udviklingsvej. Du vil finde og opleve at denne udvej ikke er en del i fremtidens åndelige udvikling.

MENER HAN, AT HAN VIL TAGE SIT EGET LIV?

Du må forstå, at dette menneske på de indre Planer besidder en vilje du end ikke kan fatte. De ting dette menneske måtte ønske omkring den åndelige udvikling, er af større betydning og vil have en indflydelse på din egen dybe forståelse omkring at tage sit eget liv, så dette vil være en mulighed, på grund af viljens styrke.

Det vil ikke forekomme som en virkelighed, da dette menneske forstår de åndelige konsekvenser, og det det medfører af sorg og smerter, det er ikke en mulighed for et åndelig udviklet menneske, at benytte sig af et øjebliks svaghed.

Personligheden er et vigtigt redskab, som også tilegner sig en stor styrke, igennem de gerninger og de opgaver den tillægges, dette kan bruges positivt og negativt. Imellem kaos og orden er dit indre, det er forskellen imellem at vælge vejen mod mørket eller Lyset.

Mennesker der ønsker at afslutte en inkarnation, vil påføre sig en karmisk gæld der skal udlignes igennem de store og tunge smerter der medfølger, når en opgave ikke er udført. Når et menneske vælger at trække sig tilbage uden at give og udføre, vil dette medføre konsekvenser for mange liv.

Det er en del af din opgave, med oplysning til Menneskeheden, at påvirke og vise med logikkens klare ord, at denne udvej eksisterer ikke reelt for åndeligt oplyste mennesker.

MÅ MAN FÅ AT VIDE HVAD KONSEKVENSER DET VIL FÅ?

For dig der et redskab for dette menneske må du fuldføre denne forståelse og modtage denne oplysning.

Den fysiske form er et redskab, givet og opbygget med Guddommelig påvirkning, det er et skabende værk, med kræfter stillet til rådighed fra Devaernes opbyggende Mestre.

Dette redskab er vigtig og tjener et formål, der overstiger forståelsen at den enkelte personlighed, disse konsekvenser vil sætte en tilbage, fra den udvikling der er planlagt i mindste detalje.

Du må også give denne oplysning til dem der kan fatte den dybe åndelige betydning: At intet er tilfældigt set fra den Store Plans synspunkt. Alle mennesker må udføre og modtage den styrke der ligger i at samarbejde med den Store Plan.

Dette ord rummer en dyb viden der ikke kan frigives på dette tidspunkt. Den Store Plan er et nøgleord om en udvikling der ikke engang er kendt af det Hvide Broderskab i alle enkeltheder. Dette frigives kun i den grad Hierkiet er sin opgaven voksen. Det er for dig uforståeligt, i en betydning og praktisk værdi som er i den dybe og skjulte betydning.

Den viden du modtager er ord du må bevare, og indbygge som en del af den totale viden du vil modtage, i særskilte afdelinger, når du ønsker at komme videre og når du ikke kan se Lyset, så vil du modtage den fornødne hjælp fra denne dimension, dette er en viden der tillægges dig som et åndeligt væsen, som vil bære på tungere og tungere byrder.

I forhold til forvaltningen af en viden der overstiger menneskeheden. Den Menneskehed der færdes i blinde og kaos.

Du kan ikke svigte, din tålmodighed er ikke begrænset til en periode, men skal vare hele din inkarnation. Din kærlighed er ubegrænset, din styrke vil blive givet til dig i det omfang du behøver.

At kunne udføre de opgaver der er tillagt dig, de opgaver du ønskede da du valgte dette liv.
Konsekvenserne er ikke for det enkelte menneske, dette har ikke den store betydning. Betydningen ligger i de karmiske forbindelser der ikke vil blive fuldført, de karmiske afslutninger der ikke kan forekomme, hvis man tager sit eget liv.

Dette har den store betydning i en tidsalder der vil skifte, hvor andre der ikke tilhører og ikke vil blive videresendt. Disse personer er dem der vil lide, når karmiske forbindelser ikke kan fuldføres.

Du må forstå, at alle liv der ikke leves, ifølge egne ønsker om karmiske udligninger, det vil udsætte og forskyde de planer der er planlagt for den nye tidsalder, på en måde der endnu ikke er opfattet af den store menneskemængde.

Disse oplysninger er for dig at forstå, af din symbolske og abstrakte tankegang. Du må ikke forvente, at der i disse planer er en mulighed for en forandring. Du må også tilstræbe at beskrive for mennesker der lider, at smerter ikke er spildt, men tjener et større formål, et formål der vil give plads til en forandret verden.

HVOFOR ER MIN MAND JALOUX PÅ ANDRE DER ER OMKRING MIG?

Dette menneske, har kæmpet alene på en slagmark, han har forstået om dybere ting omkring Menneskeheden. Dette menneskes personlighed er fokuseret i ensomhed, og det er kærligheden der skal forandre denne tilstand.

Dette menneske behøver en kærlighed der overstiger de mange, og dem der ikke forstår åndelighed kan fatte. Det er også et brist i personligheden, når dette menneske ikke kan forstå sin egen betydning, og tror at kærligheden skal fremkomme som synlig bevis.

Dette er personligheden hos dette menneske, der ikke vil indordne sig under den indre forståelse, den forståelse der giver personligheden impulser den ikke vil modtage.

Du må forstå at dette menneske har ikke i mange liv, modtaget den kærlighed det behøver. Det er et afsavn der søges afhjulpet igennem den personlige kærlighed imellem to mennesker.

Kære Menneskebarn, dette er din store prøve, at forstå dette menneske og at afhjælpe og forklare med klare ord, at kærlighed ikke er det overfladiske og ikke de ordmæssige udsagn om evig kærlighed, men i tankernes verden hvor der sendes kærlighed på et højere Plan, det er de skjulte gerninger der er den virkelige kærlighed.

Dette er den røde tråd for dette menneske, at fastholde og udbygge en klar forståelse der kan blive visdom, at kærlighed ikke er hvad der ses med øjet, men hvad der fødes og fastholdes i tankerne, det der vil blive en del af det der vil afspejle sig og fastholdes af den permanente atom, det er det eneste der overlever de mange liv.

Den viden må du bruge som en universal forståelse, at der er angst og frygt blandt mennesker og nationer. Når denne frygt er fjernet, vil en klar forståelse og mange energier ikke blive spildt på dette spørgsmål.

Det er en af de store årsager, til ekstra mange liv for mange mennesker, der spilder og misbruger energier på dette område. Det er ikke mangel på kærlighed, men mangel på forståelse for den åndelige virkelighed, den virkelighed der ikke behøver overfladiske ord, men den virkelighed der er opbygget i tankernes verden.

Den kærlighed dette menneske behøver, er en forståelse for en virkelighed, der bunder i det åndelige og ikke det overfladiske fysiske.

Du må lære dette, at give til et menneske der behøver din kærlighed på en åndelig måde, det er din opgave, at give hvad du indeholder fra det dybe og ikke det overfladiske.

Vi fra denne dimension ved at du ikke vil svigte dette menneske, dette redskab der er lagt i dine hænder. Vi ved omkring dig er der en kærlighed der overstiger hvad mange mennesker kan fatte i åndelighed.

Denne kærlighed vil du ikke misbruge, du vil ikke misbruge denne magt. Din kærlighed er ren og med stor glæde konstaterer vi at det Lys der er omkring dig stiger i styrke. Du er af dem der ad tankernes veje vil påvirke og forandre dette menneske.

Det er ikke for den enkelte personligheds skyld at du udfører dette arbejde, men for de mange der venter på at forstå, at kærlighed er en udførende og skabende kraft. Dette er den kreative udvikling på det højeste Plan. Du vil modtage den samme kærlighed i din egen udvikling, dette er belønningen for alle mennesker der vælger at gå den stejle vej.

At igennem smerter skal du modtage en udvidelse i din bevidsthed, det er en genvej opad bjerget, og det vil koste dig smerter. Dette vil give dit liv indhold, og vil også afkorte dine fysiske lidelser når du kommer til enden af denne inkarnation.

HVAD ER DET HAN FLYGTER FRA?

Dette er et yderst relevant spørgsmål, dette vedkommer og er et problem for mange inkarneret Sjæle, Sjæle der forstår og kender og indeholder i deres indre en viden der overstiger de fleste.

Dette menneske forstår tomheden og illusionerne i den fysiske verden. Han søger via personligheden at afhjælpe og indeslutte denne viden.

Dette menneske har haft en start i den fysiske verden hvor tomhed og ingen kærlighed var en realitet, du må forstå at dette menneskes personlighed ikke føler sin egen værdi, men føler en tomhed og en håbløshed om at opnå at blive værdsat og forstået i denne livstid.

Dette menneske føler også at han har misbrugt dem omkring sig som han elsker og denne viden forstærkes og giver de største smerter, smerter som mennesker ikke forstår og dette ansvar de ikke kan fatte.

Uden at denne tilstand forandres vil det åndelige arbejde ikke blive udført, som er pålagt dette menneske. Det er af yderst vigtighed at du er et redskab i dette arbejde.

At give det menneske den dybeste forståelse for nødvendigheden af at i tankernes verden at stoppe de ødelæggende processer, der ligger i flugten fra den åndelige virkelighed. At forstå værdien af sin egen indsats er det der mangler for dette menneske.

Du må give denne forståelse igennem din egen indre overbevisning og din egen fysiske kærlighed. Denne kombination vil give mennesket en forståelse for en nødvendighed for en forandring der overstiger tidligere indsatser.

Du må også give det menneske, der er din partner, denne kærlighed. Uden en forandring kan du ikke bruge din tid på dette menneske. Det er et væsentligt punkt at forklare med dyb kærlighed, at din tid og dine opgaver kræver at du indgår et samarbejde med dette menneske og at dette samarbejde giver tilsammen en værdi for Menneskeheden.

Dette redskab lagt i dine hænder er også din egen opgave og din egen røde tråd i dit liv, at stoppe kaos og påvise vejen til fred. At bruge din styrke vil give dig selv en klar fred, når du ser det resultat der overstiger dine forventninger.

I den udvikling der ligger i fremtiden vil du behøve dette menneske ved din side, du vil behøve den åndelige indsigt du vil modtage fra dette menneske. Det er ikke en opgave du kan svigte eller glemme, det er den røde tråd i din egen udvikling.

Det er ikke for de mange at forstå, at skæbner forstået blandt mennesker i den fysiske verden, er en karmisk nødvendighed at udføre dette arbejde tilsammen.

I senere liv, i en senere udvikling vil I mødes og finde den fred og ikke bruge de samme energier som I behøver i denne livstid.

Din kærlighed er ikke svaghed, men styrke i at fastholde og forlange, at dette menneske skal udføre hvad du i din indre overbevisning ser som jeres samlede opgave at udføre.

Dette menneske er lagt i dine hænder og føler en dybere kærlighed end du kan fatte. Dette er din styrke, dette menneske elsker dig og forstår at du er kærlighedens kilde for mange mennesker der er skjult i kaos og sunket dybt i fortvivlelsens brønd.

Dette menneske vil ikke undlade at belønne dig med en kærlighed, der vil komme igennem dine gerninger til den samlede Menneskehed. Du vil udføre opgaver du ikke kan fatte, med den viden du indeholder.

Den viden du vil modtage, vil overstige hvad du kender i dag. Du skal give dette menneske en åndelig støtte, en fysisk kærlighed. Men du skal også give den største modstand, du skal ikke undlade at forlange forandringer og resultater.

Det er et tilbageskridt når dette menneske henfalder til selvmedlidenhed og ikke udfører hvad det ønskede i denne inkarnation.

HAN KØRER PSYSISK OP OG NED, HVAD ER GRUNDEN TIL DET?

For de mange, der ikke vælger den stejle vej, er de store forandringer ikke synlige i deres daglige adfærd. Dette menneske, gennemgår store påvirkninger fra sit indre. Med modtagelighed fra denne verden, er dette menneske ikke overladt til at henfalde til at misbruge denne viden.

Han har store indre kampe, end de mange må gennemgå. Det vil give stort kaos omkring jeres liv, men det vil også komme til et resultat, der fremkommer med klart Lys og en tydelig forandring.

Du skal ikke forvente at gamle tankebilleder og mørke magters påvirkning ikke vil påvirke jeres liv. Når disse kræfter der er negative, ikke kan have indflydelse, skyldes det den hjælp der gives fra denne verden. Din kærlighed er den tynde tråd, der er imellem totalt kaos og en sejr i fremtiden.

Den psykiske tilstand er personlighedens dødskamp, det er ikke kendt blandt de mange, at personligheden må gennemgå en total forvandling.

Personligheden er givet en forståelse, for en modstand imod alt hvad der positivt og negativt. Denne tilstand vil ophøre, når den indre kraft bliver den udførende og den stærkeste i det inkarneret menneskes hverdag.

Det er simple ord der kan bruges i dit arbejde blandt Menneskeheden. Dette menneske er udsat for påvirkninger, der langt overstiger hvad du kan fatte. Påvirkninger fra mørke magter der ønsker at tiltvinge sig adgang og misbruge dette menneskes evner.

Imellem dette og Lyset som er de påvirkninger, der kommer igennem ren kærlighed, givet fra dem der ikke vil svigte i kampens hede. Det er ikke uden omkostninger for dem der er en del af den samme karma.

HVORFOR SKAL JEG LÆRE OM KAOS?

Det enkelte menneske kan se kaos omkring sig, også i det fjerne, og de vil se og forstå at kloden gennemgår en kamp i kaos. Du er selv en del af dette kaos, du er kaos i dig selv, du er ikke uden påvirkninger, du påvirker også din verden. Hvad du ser, er også en del af dit eget kaos.

Dine tanker om kaos må forstås og ses i Lyset, også i det udviklings arbejde der udføres fra de højeste kræfter, vil der ligge en påvirkning igennem kaos og der vil komme en periode med orden, med den højeste fred og forståelse for at benytte, for en lang periode, de gaver der er givet igennem det Guddommelige.

Når de tankebilleder bliver de stærkeste i verden, vil der opstå en periode med fred iblandt mennesker på højeste Plan. Også en fred i naturen, der vil stoppe det kaos der i mange århundreder har været det fremherskende på denne klode.

Du må forstå, at alt levende gennemgår disse perioder af kaos og uorden, og dette skaber i sig selv et nyt system af orden og fremskridt i verden.

Det er hvad der forstås når man udtaler, at igennem konflikter og kaos skal det udvikle en dybere forståelse, der vil blive forvandlet til visdom. Dette er menneskehedens fremskridt, at gennemgå en periode med kaos er lige så vigtigt, som at gennemgå forståelse og periode med Lys og fred.

Kære Menneskebarn, i dine hænder er der lagt opgaver du ikke selv forstå igennem personligheden, men disse opgaver forstås af dit indre.

Din personlighed er også kaos, og du påvirker også dem omkring dig, du er ikke isoleret som en stjerne, men en del af det samlede kaos, du er også en del af de stærke kræfter, der vil påvirke og forandre den verden, også dem der er dine nærmeste.

Du vil også påvirke denne klode og dette Solsystem igennem dine klare tanker og dit ønske om at skabe fred og sprede Lys.

Dette vil du opleve i din sidste del af denne inkarnation, en begyndende fred, du vil over en periode af din sidste del af din inkarnation opleve, at blive båret igennem det Lys der vil blive omkring din partner.

Dette Lys vil blive den fredfyldthed du vil opleve, den styrke der vil ligge i det Guddommelige og den klare åndelige forståelse. Du vil tappe fra den kilde igennem det menneske der er dit redskab.

Dette menneske vil give dig fred og blive din styrke og give din udødelig Sjæl en udvidelse der overstiger mange livs forståelser.


 

Back To Top