Skip to content

Hvad er min livsopgave?

Du er på vejen, du kender den vej du vælger, men du bevæger dig nu mod nye områder, fjernt fra den gamle tryghed.

Der er nye ansvar i dit liv og dette er i din tankeverden, som et klart spørgsmålstegn, om at gribe ind på de afgørende punkter. Dette forstår du, som et åndelig søgende menneske, at din frie vilje skal afgøre alle disse beslutninger.

Du er et menneske der står ved en skillevej, og det er disse muligheder, der kan afgøre punktet om denne udvikling. Du er et menneske med Lys og dette Lys er åndelig set til rådighed. Når et menneskes Lys er til rådighed, er der balance i det arbejde, der tjener Menneskeheden.

Det er et punkt, hvor du som fysisk menneske, er bundet af gamle tankebilleder. Du føler ikke længere at dit liv, med de belønninger det indebærer af materialismen, længere kan dække den sult der er inde i dig, om ønsker for store åndelige forandringer.

Din livsopgave, kære Menneskebarn, er mangfoldige, du er et menneske med intelligent fri vilje og denne frie vilje kan vælge at følge din indre sandhed.

Vi kan se at kærlighedsaspektet er veludviklet, det kan give inspiration til dem, der endnu ikke fatter betydningen af byggestenene, i dette Solsystem, og som er baseret på uselvisk kærlighed.

Du er også en, der kunne nedfælde dine dybe forståelser og tanker og udgive disse forståelser og sandheder i udtryksform, hvor andre kan høste dine livserfaringer, som et middel og redskab, til en dybere forståelse.

Du skal også vide, at i din karma er der en rød tråd, hvor du skal gennemgå og opleve et Global tilhørelsesforhold, og dette arbejde vil tage dig rundt omkring, hvor du kan blive en del af dem, der skal påvirke Globalt.

Dette er muligheder der er til stede. Der er også det humanitære arbejde, med de mennesker der ikke kan udtrykke sig, men der har en klar åndelig længsel, men ikke selv kan tage det første skridt.

Dette er et betydningsfuldt arbejde i denne tidsalder. Du vil vide, at dette arbejde vil blive forceret og der skal gøres en stor indsats for de mange mennesker i Lyset. At hjælpe dem der på dette trin, og som ikke kan forcere det, på grund af blændværk, skal hjælpes.

Der ligger også omkring dig som muligheder, at blive aktiv på det psykiske område, hjælpe de mennesker, hvor du må trænge ind i dybden og give dem en forståelse, som bunder tilbage over mange liv.

Det er ikke for menneskers små personligheder, at de skal hjælpes til at føle dem selv som udvalgte, men betydningen af dette arbejde er karmisk. Der bliver mange som bliver i stand til at udføre og igangsætte mennesker der tøver med det første skridt.

Du skal ikke forblive i de vante omgivelser og ikke være lukket i en kreds af fastlåste ideer, men forny dig, med de ideer der er i din dybde. Du skal finde din sandhed, når du finder freden og roen, det et det punkt du skal bruge, til at finde freden i dit indre.

Dette er et punkt, der er forsømt af den store masse. Der er ikke blevet et åndeligt arbejde udført, uden det først er født i tankernes verden og disse tanker er inspireret fra den Kosmiske energi, som kan tappes af alle dem der kan kontakte og modtage de informationer der er tilstede, for alle der åndeligt søger at udføre dette arbejde.

KAN JEG GØRE MERE FOR MINE SØNNER?

Der hersker forvirring omkring dette, at kunne overlade ansvaret til de mennesker omkring en, til deres eget liv og også at give kærlighed i rigelige mængder.

Dette er et problem i den nye tids familie, at finde balancen og kunne forstå, at unge Sjæle er født med en dybere forståelse og hurtigere udvikling, og for mange er det sådan, at med deres opfattelse og dybe forståelse, ved de at der er et større aspekt, og hvor de som verdensborger, ikke behøver den samme hjælp og de kan tage dette ansvar, hvor du på det tidspunk, ikke forstod den åndelige betydning af arbejdet omkring Menneskeheden.

Disse unge Sjæle, må du ikke fratage dem mulighederne, for at leve deres egen karma, men give dem den støtte og kærlighed du har i rigelig mål omkring dig.

Disse unge Sjæle vil udvikle sig, af mange snørklede veje og de vil se et stærkere Lys, før den tid man kunne forvente af disse Sjæle.

Omkring Menneskeheden er der en dyb forståelse for, at karma udleves og ny karma opbygges. Dette tidspunkt er fremrykket og unge Sjæle vil blive i en tilstand, hvor åndelig arbejde i deres indre, vil starte når de er i midten af tyverne. Du opnåede ikke den forståelse i dine unge år. Dette er fremskyndet, på grund af de omvæltninger og den nyes tidsalders krav, til en højnelse af det åndelige på alle niveauer.

Du kan give dem dine livserfaringer, og du må forstå, at ingen er født med de samme evner og står på dette samme udviklingstrin. Din største hjælp er i din tankeverden, hvor du med kærlighed kan opbygge og sende dem de rette energier, dette er sand kærlighed og mere end materialisme kan give disse Sjæle.

HVORNÅR KAN JEG STOPPE PÅ MIT NUVÆRENDE JOB?

Når du føler din indre styrke og har opbygget troen på dit eget værd, med de tanker der er omkring dig, vil du blive i stand til at opbygge den styrke, forståelse og troen på dig selv, igennem de gerninger du påtænker dig at starte.

Det er ikke uden risiko, set fra din personligheds synspunkt, du vil finde at materialismen er et begreb, der rækker ud over de nødvendige ting i livet og kampen hvor personligheden vil lide sit første nederlag.

Når du målretter din fulde energi og tager ansvaret for det du opbygger i din tankeverden, men også det du tror kan ske og realiseres i den verden, hvor du ønsker at arbejde, der er der ingen faste holdepunkter for materialisme. Du skal tro og du vil vide, at de fornødne energier til opretholdelsen af den fysiske form, vil blive til stede i rigelige mål.

Den tid hvor du tøver er tegn på, at dit indre ikke har overtaget styringen af din personlighed. Denne personlighed ønsker ikke at give afkald på den magt materialismen og pengemagten giver. Det er en styrkeprøve der vindes af de få og tabes af de mange.

Tiden er hvor du vælger den vej, der er dit inderste ønske, det er også det første synlige tegn på troen på dit eget værd som åndelig menneske.

Når du ikke længere bruger din energi på din opretholdelse og overlevelse, er det første tegn på, at alle dine praktiske åndelige tanker er målrettet og energien er samlet mod et punkt. Det er et vigtigt punkt at vedholde alle de energier, til den opgave der er i dine tanker, og det du ønsker at udføre.

Vi siger i denne dimension, at fremskridt i verden afhænger af intelligent vilje, kontakt med dit indre og udførsel af alle handlinger med de rette motiver. Du vil modtage de energier du behøver, når du kan tappe fra dit indre og lade din sandhed fødes, igennem de mange livs dyrekøbte erfaringer.

HVEM ER MIN MESTER OG HVORNÅR MØDER JEG HAM?

Dette er ikke et relevant spørgsmål, din Mester er ikke et menneske, i denne eller andre dimensioner du kan møde, dette er et spørgsmål om udvikling. Når dit indre er udviklet og din personlighed er blevet en tjener for din Sjæl, vil du møde de energier, du er klar til at kunne modtage.

Dette spørgsmål kan ikke besvares, med en menneskelig forståelse for tid og rum, men dette spørgsmål er afhængig af din udvikling og af din indsats.

Når du forstår, at give mere end du modtager, vil du rykke frem mod de indvielser, der for åndelige mennesker er ukendte og en usynlig målstok for fremgang.

Omkring dig er alle Sjæle, der giver uselvisk kærlighed, også en Mester for dig. Når du arbejder og målretter dine energier mod det åndelige, vil du også blive en Mester, for dem der ikke er nået til det udviklingstrin, du befinder dig på. Der er ikke en ensidig udvikling, der er betinget af en Mester.

Du må forstå, at en Mester arbejder for det Hvide Broderskab og er dem der påvirker de mange, men det enkelte menneske vil tiltrækkes og blive påvirket af mange Mestre, afhængig af de energier de behøver at modtage.

Du skal også vide, at i spørgsmålet om din Mester, kan vi give forståelsen, at du er en del af dem der er under indflydelse af Kristus energierne. Denne Mester er det nærmeste du kan komme, som svar på dit spørgsmål.

ØNSKER MIN FAMILIE STADIG KONTAKT TIL MIG, FRA HJERTET?

Det ligger i dette svar, du er et Globalt menneske, du er ikke født uden grund, i denne del af verden. Du har meget arbejde at udføre og dette vil præge din inkarnation.

Dine bånd til andre lande er betinget, også af de fysiske forhold og denne familie vil ønske at præge dig, men det vil blive smukke energier, der bliver udsendt fra denne del af Kloden mod din person.

Du skal også vogte dig for dem der ønsker at forme din åndelighed, igennem andres sandheder, det vil blive en styrkeprøve, når du skal møde og påvirkes af dem, der ikke tør tage ansvaret alene i åndelig udvikling.

JEG HAR ET SPØRGSMÅL OMKRING MIT HELBRED?

Kære Menneskebarn, du er et menneske der ikke åbner for alle dine tanker, men har et sluttet kredsløb, hvor latente sygdomme kan udvikle sig, når du ikke frigiver disse energier og når du udsulter mange af de vigtige chakra.

Du føler også en stærk uro omkring dette helbred. Du skal ikke forvente, at du vil modtage energier der kan nedbryde disse sygdomme, uden at du først opbygger dette ønske i din tankeverden.

Du alene kan frembringe de Lyse energier i din tankeverden, og de vil forhindre de energier i at udvikle sig, det du kæmper med er, ikke at udtale dine indre sandheder.

De vil blive som et lukket kredsløb, hvor sygdomme kan udvikle og nedbryde din fysiske krop. Du skal tro på dig selv og give dig selv fuld kærlighed og forståelse for din åndelig værdi. Beliv dine tanker omkring dit eget værd som kvinde.

Du er et væsen med meget Lys og det vil blive din styrke, når du med kærlighed, retter dine tanker mod det arbejde der venter dig.

Du kan hjælpe mennesker fysisk og også starte dem på deres første skridt, mod en åndelig realitet, en realitet hvor menneskets første skridt vil blive, at tage ansvaret for deres eget liv.

Vi kan give dig denne forståelse, for mange mennesker der frygter sygdomme og nedbrydning af den fysiske krop, det er ikke givet, men er blot muligheder. Du skal vide, at du er det menneske der kan helbrede og nedbryde i tankernes verden, det er de få der forstår tankeenergiens opbyggende og nedbrydende kræfter.

KOMMER JEG FRA PLANETEN SIRIUS?

Vi kan give dig en forståelse og en indsigt, at du som et menneskelig væsen er født på denne Klode og dit tilhørsforhold til denne planet er mange liv tilbage. Du må forstå, mange mennesker omkring dig og du er iblandt dem, er flyttet af mange grunde til forskellige dimensioner, Kloder og Solsystemer.

Det er ikke relevant i dette liv, at bruge sin tankeenergi om disse dybe spørgsmål, som ikke kan hjælpe dig videre i denne inkarnation.

Dette er for Menneskeheden et vigtig punkt at bemærke. At opmærksomheden skal rettes mod nuet og denne inkarnation.
Din fremtid er en del af det der skabes i nuet, din fortid er ikke relevant i forhold til de beslutninger du vil tage, når du i dette liv beslutter dig til at føle og mærke din indre stemme, dette er forskellen.

At leve i nuet er at virke fysisk, virke og udføre det arbejde, du besluttede da du inkarnerede i fysisk form.
Vi kan også oplyse dig om, at du er på denne Klode for at udvikle et aspekt, omkring din forståelse for kærlighed, du er kommet langt på vejen og du forstår de dybe principper, du skal også udføre dem i fysisk form, med arbejde og gerninger med de rette motiver, du skal give uselvisk kærlighed, også når det koster smerter.

MEDITATION

Du skal finde freden og glæden i dine fysiske udfoldelser, det er en vigtig del i denne del af din inkarnation, at slippe det mentale og arbejde fysisk, det vil blive en del af dit fremtidige arbejde.

Du er et menneske der har opnået en indre fred, og dybere forståelse, men mangler at give uselvisk kærlighed, på det praktiske område.

Du skal også fremføre stærkere og dybere sandheder, med omkostninger, skal du fremføre dine dybe overbevisninger, du må forstå, at det skal bruges af Menneskeheden, og af dem der tør tage ansvaret for deres liv og handlinger, det er dem der kan forandre denne verden.

Du er et menneske med stort Lys omkring dig, men du har også forvirring om fremtiden og fortiden, du skal leve i nuet og tro på dig selv, giv dig selv den kærlighed, du har givet til de mange.

Du skal tro på den mission der ligger i, at forglemme sig selv, at give og ikke forvente tak, men give med de rette motiver.

Verden skal også bruge dem der fremfører og skaber resultater på det fysiske område, vi kan ikke udvikle denne Klode, blot med dem der fremfører smukke teorier, men ikke arbejder uselvisk, uden at forvente at blive givet det samme tilbage.

Du er et menneske med en stor indre styrke, Vi ønsker dig stor kærlighed, Vi giver dig forståelse for den forvirring, der hersker også i dit liv, vi ser også en målrettethed og en styrke, som du har høstet over mange liv, denne styrke vil blive et redskab du kan forvandle til resultater.

Denne styrke er lagt i dig som et redskab, du vil blive en del af dem, der Globalt kan forandre denne Klode, fra kaos og en fremgang mod Lys.


 

Back To Top