Skip to content

Hvad skal jeg (zoneterapeut) forandre, jeg har smerter i fingre?

I livet som du symbolsk sammenligner med en skole, er der mange elever, mange grader af forståelse og en dybere kontakt med dit indre. Du hører og modtager den samme dybe forståelse for mange ting med mange gentagelser og i mange variationer.

Du er et smukt menneske der spørger, du behøver også denne skoles tålmodighed og en vedvarende undervisning i ting der er fortalt og givet svar på før, denne skole er dette liv.

Der er mange årsager til de smerter og det man må gennemgå, for at få udvidet sin bevidsthed og løfte sig over de små ubetydelige ting i denne inkarnation.

Vi ser dig som et Lysvæsen der ikke helt vil slippe gamle tankebilleder, et væsen der prøver at finde en forståelse gennem fysisk udfoldelse. Dette kan gives, som den direkte årsag til mange af dine smerter, at du ikke frigiver de energier, der er lukket i dit kredsløb og giver dig blokeringer og smerter.

Menneskeheden forstår på et udviklet tidspunkt at følelser kun er hjælpemidler til at modtage en højere forståelse.

Det er tilfældet for alle på udviklingsvejen, at igennem følelser skal man udvikle og modtage en klarhed, hvor man ikke overser de indlysende ting på den lange vej mod bjergets top.

Du vil ikke frigøre mange af de følelser, der også gælder din egen person.

Du prøver ikke ukærligt, men uklogt, at leve mange menneskers karma og beskæftige dig med de ting der er givet til de mennesker, netop for at de skal føle de smerter, som de skal udvikle, vurdere, og benytte til en forståelse for hvad der netop er deres karma i dette liv.

Du skal frigøre mange af disse følelser. Du er som en bog der ikke bliver åbnet på dette område. Med kærlighed i dine tanker skal du opbygge en forståelse for dem der selv må gå vejen, dem der var i din varetægt, dem der ikke er dit ansvar mere end den samlede menneskehed, som er alles ansvar.

Frigør de gamle tankebilleder og tal frit om de følelser der er i dit indre. Du skal ikke kun udvikle dig i symboler og med fysiske hjælpemidler, men forstå at de timer du tilbringer i naturen og skaber nye tankebilleder, vil blive til gavn for menneskeheden på samme vis som når du lindrer smerter.

Du må ikke nedsætte betydningen af det tankearbejde, men forstå at det er på fuld højde med de fysiske tilkendegivelser, som du giver mennesker i den fysiske verden.

Når du prøver at lindre smerter er det som et middel der dæmper det nerve-mæssige pres på det fysiske menneskes krop og hjælper dem for en kort stund. Med det indre blik skal du opbygge og besmykke smukke tanker, du skal opbygge et hvilested.

I verden af skønhed vil du skabe de steder hvor du og mange mennesker kan søge og finde den indre fred og blive beriget af de tankebilleder du skaber, når du bruger en del af den tid du har tilbage i naturen og i ensomhed. Du skal ikke undervurdere hvad du skaber i tankerne.

Det vil komme menneskeheden til gode, for de tankebilleder vil blive opfanget og brugt af mennesker omkring dig. Du kan ikke løse det fysiske menneskes små praktiske problemer. Dette er at fritage det enkelte menneskes selvstændige udvikling og dette vil være et handicap når du ikke er til stede.

Når du forsømmer at udbygge og forhøje din egen bevidsthed, forsømmer du menneskeheden og gavner kun de få, dem der bliver bremset af din misforståede kærlighed. Du skal bruge den samme tid på det der er dig, det der er usynligt, men det der vil leve for evigt. Det er at udbygge og besmykke den mentale tankeverden, et vigtigt formål for alle disciple på den lange udviklingsvej.

HVAD ER DER GALT MED MINE FINGRE?

Dette er sagt med ordene, at fysiske påvirkninger kun er en lille del af næstekærlighed. Det kan også vise at det ikke altid er midlet, når din egen krop protesterer og viser sine svagheder ved overforbrug af disse energier.

Dette er tilfældet med den del der er misbrugt i kærlig tro på dette arbejde. Din egen krop er blevet tilsidesat, og det er de smerter du føler. Du skal forandre troen på dette arbejde og åbne op for de indre energier.

Du må også forstå, at en kort tid med de samme mennesker i samtale om højere åndelig udvikling, vil hjælpe dem på længere sigt, hvor det du gør med stor smerte, kun kan hjælpe dem for en meget kort stund.

ER MAN TAPPET FOR ENERGI NÅR MAN BEGYNDER AT RYSTE?

Det er et spørgsmål om kommunikation, hvor energierne strømmer omkring og ikke kan finde en forståelse iblandt jer.

Du har brug for at kunne åbne og komme med de inderste tanker. Når dette ikke er tilfældet lever du i et lukket kredsløb og vil miste dine energier. Det giver sig udtryk i en form for isolerethed og tilsidesættelse, også når omgivelserne ønsker dig kærlighed.

Du skal være åben og bruge den abstrakte tænkeevne til at forstå de mennesker der omgiver dig og som er på alle udviklingstrin, de mennesker der ikke med de samme ord kan udtrykke hvad de føler og hvad de har af smukke tanker i deres inderste.

Dette er et generelt problem for mange mennesker, at sprogets fattigdom gør sig gældende når de dybeste og smukkeste åndelige tanker skal udtrykkes i ord.

Man føler sig isoleret og afkræftet, når man ikke kan udtrykke og videregive de stærke energier der er i ens eget lukkede kredsløb.

Mange mennesker kan ikke udtrykke de klare tanker med få men velvalgte ord. De kræver en stor plads omkring sig og megen hensyntagen. Det påvirker mange, at de fylder det hele og opsluger den plads der er til rådighed.

Dette skal symbolsk og åndeligt forstås at de ikke giver plads til at du kan blive en modtager af de samme energier som du plejer.

Man skal også i den verden lære at tænke på dem der er et trin lavere, som behøver den ekstra energi. Det vil virke på dig som en aftapning og give dig en kulde om din fysiske krop.

Du skal med kærlighed tænke på dem der er i din umiddelbare nærhed og ikke kun på en fjern menneskehed. Åndelighed er kærlighed i de omgivelser din fysiske krop befinder sig i.

Den teoretiske menneskekærlighed er ikke udviklende og skaber ikke den varme der giver en kommunikation mellem forskelligt udviklede mennesker. Der er mange på et tidligt stadium som kræver en ekstra forståelse.

Dette er de mere udviklet menneskevæsners opgave at give og have denne tolerance. Det er sandt at mennesker tapper og bruger den ekstra energi. Det er hvor den næstekærlighed mangler, som skulle kunne gives fra dem der er et trin højere.

Også på grund af det lukkede kredsløb, har man vanskeligt ved at modtage og opbygge sine egne resurser. Du skal have hjælp med din aura, når du lider af afmatning og kulde, der er et problem omkring de stærke følelser. Situationen er ikke holdbar i din fysiske hverdag.

Du skal få indblik i dit æterlegeme der ikke omslutter den fysiske krop på den rette måde. Dette kan afhjælpes med behandlinger fra disse mennesker med disse evner. Det vil kunne give en fred også til de fysiske smertende dele af denne krop.

Der er mange nedslidte dele i dig, som giver mange fysiske smerter der ikke med lethed kan fjernes i denne inkarnation. Det er en del af den karma, der skyldes tidligere livs forsømmelser på næstekærlighedens område.

Du bør koncentrere dig om din egen udvikling og skabe næstekærlighed i tankernes verden. Man må ikke løfte mennesker over de stenede stykker. Det er givet til alle for at lære at igennem konflikter skal du udvikle og udvide hvad din karma er i dette liv. Udbyg den bevidsthed der vil leve og blive ophøjet, som et bedre redskab for de næste mange liv.

SKAL JEG FORLADE DET DER ER MIT LIV OG LEVE MIT EGET LIV OG MIN EGEN SANDHED.?

Det handler ikke om at forlade i den fysiske forstand, det handler om at frigive de energier der er indelukket og med hensyn til de nærmeste omgivelser ikke udfolder sig i den grad dit indre har bestemt.

Du skal forlade dem åndeligt set og begive dig ud på den rejse, den indre rejse der ikke findes i fysisk udfoldelse, men skal udfolde sig i tankernes verden.

Rent fysisk skal du give dig selv den frihed, som du ikke tror er mulig. Forlad de vante omgivelser og opsøge friheden i naturen med jævne mellemrum. Udtal hvad der er i dine tanker og tro ikke at det er kærlighed at holde de mange negative energier i dit indre.

Udtryk dit håb og din tro på livets sande værdier, også over for dem der ikke deler dine anskuelser. Det vil i modsat fald skabe en indre og vedvarende kræftdannelse i dine indre systemer, hvis dette ikke er tilfældet.

Du må forstå at for meget energi må blive overført til den fysiske krop som sygdomme der vil udslette og afbryde denne inkarnation. Det er en forståelse for den samlede menneskehed, der findes ikke kun fysiske årsager til smerter.

Den bagvedliggende årsag til alle fysiske handicaps er mangel på sammenhold i tankeverden, en mangel på målrettethed og mod til at leve det liv, der er et klart billede af dit indre.

Det er mange menneskers problem at de spiller en rolle, på grund af manglende mod tør de ikke at leve dem selv i det daglige, den rolle de inderst inde forstår, er deres eget valg for denne inkarnation.

Lad de ord blive en rød tråd for dem der søger hjælp om sygdomme og smerter: At du selv er den eneste der kan forandre de bagvedliggende grunde til en vedvarende og nedbrydende fysisk sygdom.

MIN DATTER ER UDE FOR UHELD OG SVIGT, HVORFOR HAR HUN MODGANG?

Du spørger om et menneskes samlede karma. Dette kan ikke gives som et enkelt svar, men omfatter hele personens liv i denne inkarnation. Mange børn er omsluttet og fanget i tankeverdenens stærke påvirkninger af forældres misforståelse på dette område.

Ethvert væsen er en selvstændig inkarneret Sjæl og må skabe sit eget liv. Der kan sendes kærlige og opbyggende tanker, men der kan ikke gives anvisninger på de mange detaljer der knyttes til disse inkarnationer.

Dette væsen bør leve i en verden, hvor uselvisk kærlighed til syge og mennesker i den underudviklede del af menneskeheden kan blive hjulpet. Hun må ikke forvente, at før hendes egen forståelse af uselvisk kærlighed til det fysiske er forandret, kan hun blive i et varigt forhold.

De sande værdier vil først blive klargjort, når man har høstet de erfaringer det kræver. At kende smerterne ved at blive svigtet, men også at kende smerterne ved ikke at give fuldt ud. Det menneske med sin frie vilje vil vælge sit næste skridt og skabe den karma der er bestemt af denne Sjæl.

Det er ikke i andres magt at styre disse stærke kræfter. Der er kun pålagt og mulighed for uselvisk kærlighed igennem handlinger og tanker. Det er den påvirkning der kan gives, det er den kærlighed der er at modtage for alle.

De fysiske handlinger er hvor du udvikler dig og hvor du påtager dig ansvaret for dit eget liv. Det er en misforståelse når andre føler sig ansvarlige for dem der er i deres egen udvikling. Det er uselvisk kærlighed at lade alle leve og påtage sig et ansvar for deres specielle karma.

HVORFOR ER MIT ARBEJDE SÅ NEGATIVT (REIKIBEHANDLER)?

I dette healings system er der mørke kræfter der arbejder og bruger en form for magi der ikke fremmer og i mange tilfælde forhindrer at den kærlighed der er den største kraft kan flyde frit.

Der er ikke frihed i tankernes verden i dette system, dette er en væsentlig årsag til de mangler dette menneskeskabte system har.

De grundlæggende ideer er taget fra de ældste menneskeheder der troede på tankefrihed, som havde forståelse for energibaner i menneskets krop, dette er den positive side af dette system. Den negative er egoisme fra de få der ønsker at kontrollere dette system og bruge dette system i en form for sort magi.

I de lukkede kredse som udelukker den store menneskehed, er der ikke muligheder for at udvikle og skabe dette arbejde som en del af det Lys der skal hjælpe menneskeheden og løfte den til et højere plan. De systemer der er forbeholdt de få, er det skridt der vil blive til fanatisme. Der er ikke de rigtige motiver bag de rigtige handlinger.

Det er kommet fra de vismænd der forstod menneskets opbygning og de væsentlige sandheder, men dette system er gået i en udvikling der ikke vil give plads til de Lyse kræfters indflydelse. Der er intet der er forbeholdt de få, i den universelle forståelse er alle ting tilgængelige for alle og ikke et formål for ren materialisme.

Der er en rød tråd i alle spørgsmål: Er det for menneskeheden, er det for kærlighed, er det uselvisk, lad de spørgsmål blive besvaret af dit indre, lad de spørgsmål være jeres guide i de handlinger og de beslutninger der vil være en væsentlig del af mange begivenheder i livet. Disse beslutninger vil være afgørende for jeres udvikling.

At hjælpe mennesker skal være hjælp for den samlede menneskehed og ikke for egoisme og personlig dyrkelse af personligheden. Dette er stærke ord, men væsentlige, for det indeholder også hvad du ser omkring dig i den okkulte verden.

Det er vigtigt for din skelneevne at bruge sandheden om virkninger og årsagerne bag tankernes kraft. Den dybeste forståelse er den sandhed der gælder alle mennesker, den sandhed der ikke kun løser det enkelte menneskes lille del.

Menneskets enkelte skridt er ikke belyst, det er tilrådeligt at overlade dette ansvar til menneskets frie vilje. Det er vigtigt at overlade ansvaret for alle individuelle Sjæles udvikling til deres eget indre.

Mange mennesker forstår ikke dette punkts vigtighed, men det er en af de opgaver der kan påtages, når man forstår det og kan udtrykke det i klare ord. Man skal forstå, at ingen er specielt udvalgte, ingen er på et andet stadie eller udviklingstrin der ikke berettiger dem til at tage det første skridt.

Alle inkarnerede Sjæle er på vej og det skal siges som en gammel sandhed: At det første skridt er det vigtigste, dette er den væsentlige opgave, at give mennesker retning, ikke at gå vejen for dem, men at give dem en klar retning, så de ikke mister denne klare åndelige orientering, der ligger i at kunne tænke og handle selvstændigt med ansvar for andre og dem selv i deres udvikling.


 

Back To Top