Skip to content

Hvad er årsagen til Sklerose?

Du spørger ikke som et åndeligt væsen, men som et menneske der søger sandheden, og ikke vil være i stand til at fatte den dybere mening med dette menneskes indviklede karma.

Intet inkarneret væsen kan få givet denne viden, for denne viden er livet, som er processen der foregår for alle inkarnerede Sjæle.

Det er at leve og lære fra de stærke og nødvendige oplevelser i hvert enkelt liv.

Dette menneskes karma giver disse smerter og ønsket om ikke at være til stede i den fysiske krop, men dette menneskes dybe smerter og tilbagetrækning fra det fysiske liv er ikke en tilfældighed, men skyldes de mange liv, hvor han ikke ønskede at se sandheden omkring følelser og sandheden om sit eget værd.

Man må ikke forveksle kærlige tanker og ønsket om et smertefrit liv for andre mennesker. Man skal se den dybere mening med de ting, der tilsyneladende er årsag til hvert enkelte menneskes smertefulde og vanskelige vej.

Disse ord vil ikke hjælpe dem der er i smerter, og det hjælper ikke dem der ser og føler for dem de elsker. I det store som i det små. Det der foregår for det enkelte menneske, er Solsystemets kamp som helhed.

I de mørke perioder, hvor de mørke magter råder, vil der være disse konflikter, som er tydelige og mærkbare på det fysiske plan. Det er en universel sandhed, at kun igennem disse smerter og udviklinger sker der fremskridt.

Denne person ønsker ikke at leve i det fysiske liv, hans liv vil ikke blive hvad dem omkring ham ønsker, en tålelig og ønskelig tilstand. Dette menneske lever i en selvforskyldt tilbagetrukkenhed fra den fysiske hverdag.

Han er en person der ikke kan give kærlighed og ikke kan forstå andres lidelser. I denne kamp er der også en formørkelse af det sanseapparat, der skal danne den intelligente frie vilje, det er ikke muligt at forandre denne tilstand i dette liv.

Der kan siges, at alle menneskers karma vil på et tidspunkt blive det samme. For i afsavn og fysiske smerter skal du vende dine tanker indad og udvikle dig og forstå, hvad det er du skal lære i hvert enkelt liv.

De mange Sjæle, som har besluttet sig til at bruge den stejle vej mod målet, er dem der er udsat for de største og hurtigste forandringer. Dem der skal lære næstekærlighed, er dem der er mest hjælpeløse i det liv hvor deres lærdom skal erhverves.

Det er dem med fra tidligere livs mangel på kærlighed til dem omkring sig, og dem der var skyld i andres smerter, der skal lære det igennem de samme pinsler.

Dette er ikke en Guddommelig hævn, men karmalovens ubønhørlige vej til lærdom og bevidsthedsudvidelse.

Glem ikke, det er efter eget frie valg, at hvert enkelt menneske vælger hvilken vej det skal betræde, når det starter med at vælge dette livsforløb.

KAN HAN IKKE FÅ DET BEDRE, HVIS HAN ER MERE POSITIV?

Kære Menneskebarn, dette er målet. Den frie vilje er ikke længere til stede for dette menneske. De magter der styrer dette menneskes tankeopbygning er ikke de Lyse kræfter.

Dem der er omkring ham og giver ham omsorg, må også give af en utømmelig kilde af kærlighed og forståelse. Dette menneske vil lære omkring det at være isoleret og forstå sin egen hjælpeløshed.

Det er det der giver det udslag på bitterhed og mangel på livslyst, for dem der ikke længere magter at gøre en positiv indsats for en forandring.

Det punkt hvor den frie vilje ikke gælder, er når hadet er den dominerende magt, som er de mørke magter.

En mangel på kærlig vilje, er ikke længere tilstede i dette menneske. Mange mennesker omkring ham vil blive afprøvet i deres kærlighed, og deres given uden at modtage, vil blive en bevidsthedsudvidelse for dem der bærer disse byrder.

KAN DU GIVE NOGLE RÅD, TIL EN STØRRE FORSTÅELSE?

Du er et kærligt menneske, du må forstå på dette tidspunkt er det det menneskes karma, ingen følelser men en stærk upersonlig forståelse er denne persons karma.

En omsorg fra den fysiske side, vil blive det resultat der ligger i den pleje, som ikke kan hjælpe hans åndelige væsen som menneske.

Denne person har overgivet sin frie vilje til de mørke magter, som vil bruge dem omkring sig til det arbejde, der kun vil være nedbrydende. Man må forstå, når et menneske dør en naturlig død, er dets arbejde i dette liv afsluttet.

Dette menneske der lider den fysiske død og forbliver i kroppen er i åndelig forstand ikke til stede. Når de mørke magter overtager, skal der fra dem der kunne give kærlighed, være en stor indflydelse før der kan opnås kontakt med den indesluttede Sjæl.

Mørke magter vil bruge de nødvendige midler og forhindre enhver fremgang for Lyset. Dette menneske er en Sjæl, og denne Sjæl er ikke tilstede i den fysiske krop på samme måde som mennesker der bevare deres sanseapparats fulde brug.

GÆLDER DET FOR ALLE MENNESKER DER ER I DEN SAMME SITUATION?

Alle mennesker har et frit valg, og vælger sin egen situation. Det er en åndelig lov, at alle der ønsker at kæmpe i Lyset og være påvirket af dette, vil vinde og udvide deres bevidsthed, også i de samme situationer hvor den fysiske krop bliver tilintetgjort.

Disse mennesker har en indre forståelse, hvor personligheden forstår den lærdom og de grunde der ligger bagved den fysiske nedbrydning. Smerter er ikke en straf, men en gave.

Du kan bruge din frie vilje, til at forandre den karma du selv har valgt, den karma der er en del af din lærdom i dette liv.

Dette menneskes personlighed vælger at føle en vrede mod dem omkring sig. Når du forstår at ansvaret for det liv og de mange liv du har levet, er din egen frie viljes valg, så vil du ikke miste lærdommen i selv den hårdeste inkarnation.

Dette er ord der skal fortolkes, omsættes til kærlige ord for dem der lider og dem der ikke forstår disse ord, og som vil føle en vrede mod det åndelige, også Lyset.

Dette menneske skal hjælpes af åndelige mennesker uden personlighedens følelser, som kan se bagom de omstændigheder. Dem der prøver at hjælpe sådanne mennesker har nødvendigvis ikke denne forståelse, som er det man forstår ved åndelig healing, som er vigtigere end den fysiske krop.

Man skal skabe en kontakt bag denne facade og bryde de kræfter der behersker denne Sjæl. Dette kan gøres af dem der forstår og ser Lyset, også hvor der kun hersker mørke.

ER DET KARMISK AT VI SKAL GÅ FRA HINANDEN?

Dette er en del af de mange afslutninger på forhold. I dette Solsystem er den personlige afhængighed ikke længere hvad der behøves for at udvikle og forstå ansvaret for dit eget liv.

Mennesker der ikke følelsesmæssigt vil blive i de samme forhold, er mennesker der bruges som redskab til at give hinanden mulighed for at høste erfaringer, som de ikke kan få i fællesskab. Det er påvirkninger man ikke selv kan beherske.

DET ER IKKE NOGET MAN KAN KÆMPE IMOD, DET ER NOGET DER ER BESTEMT?

Det er vigtigt at forstå, at disse vibrationer ikke er tilfældige, og en dybere mening vil blive forstået, når denne livstid er opbrugt, at alle skal gennemleve disse karmaer, og udveksle erfaringer og udvide den dybere mening med livet.

I den udvikling der er den nye tidsalder, vil mange mennesker behøve andre erfaringer, end dem der opleves, hvor et følelsesmæssigt afhængighedsforhold er den dominerende kraft i dit liv. Disse mennesker er ikke bestemt til at fortsætte i de gamle baner. Der vil blive en forandring i begge parters liv. Forandringer der ikke betinger en forsat tilværelse sammen på det fysiske plan.

Der er ikke mørke magter i denne udvikling, men en påvirkning fra de Lyse magter, for at vise menneskeheden og oplære i selvstændig tænkning på et højere åndeligt plan. I menneskesprog er deres tiltrækningskraft ikke længere tilstede. I det fysiske forhold er der ikke længere nogen behov.

HVAD ER MIN DHARMA (DET MAN ER KOMMET NED FOR AT LÆRE I DETTE LIV) ?

Dette er et spørgsmål der er besvaret før. Du vil leve for svage og hjælpeløse unge sjæle, med en påvirkning fra en åndelighed som er latent, det vil blive en del af dit fremtidige liv.

Den gode vilje og forståelse vil blive omsat til praktisk arbejde for mennesker der er hjælpeløse og mangler en moders kærlighed. Din Dharma er hvor du lever.


 

Back To Top