Skip to content

DHARMASKOLEN – spørgsmål fra flere

Skab en kontakt til jeres indre, glem den fysiske verden og de specielle lærdomme, I skal hente i den fysiske form.
Den kærlighed i føler, er ikke forbeholdt de få, men skal gives til de mange, for den energi er jeres del af forvandlingen af menneskeheden.

I er en del af dette legeme, som er denne klode. Lad uselvisk kærlighed blive den fremherskende energi, som vil skabe kanaler til denne dimension.

HVAD SKAL JEG LÆRE I DETTE LIV?

Du er et menneske, der høster dine erfaringer, i den fysiske hverdag. Du elsker mennesker omkring dig, du kæmper de kampe og høster erfaringer igennem smerter, og som giver visdom igennem de mange liv, visdom er når man selv har prøvet de samme smerter, på sin egen krop.

Du spørger, dette er et universelt spørgsmål og et tankebillede omkring mange Sjæle. Du lever livet, du vælger altid mellem mørket og Lyset.

Der kan ikke gives et udtømmende svar på den næste time, eller denne del af dit liv, men et universelt svar, du skal lære at høste de erfaringer, forarbejde dem og omdanne dem til visdom.

Du skal lære at give mere end du modtager og at finde freden i dig selv, men også lære, at igennem konflikter, skal du udvikle din skelevne og træffe dit valg, sammen med dit indre, som er din eneste guide.

Du skal også lære at tage ansvaret for dette liv, som er lagt i dine egne hænder, det er af yderst vigtighed, at menneskeheden forstår, at intet ansvar påhviler din næste, men dig selv. Dit ansvar er at give uden bagtanke og ønske om at modtage. Uselvisk kærlighed er din røde tråd.

Den røde tråd for denne menneskeheds fremgang og hele Klodens befolkning, afhængig ér af din beslutning og det valg du træffer, det vil påvirke den samlede menneskehed.

Kære menneskebørn, det er ikke tomme ord, men essensen af jeres egen frie valg, og meningen med at leve i denne inkarnation, i tidligere og fremtidige liv.

Kærlighed er den universelles stærkeste påvirkning, og den udvikling menneskeheden forstår som bevidstheds udvikling.

HVAD ER MENINGEN MED LIVET?

I dit indre og i dine tankebilleder, kan du fremmane et billede, af det liv du har levet, uden at benytte dig af dine fysiske redskaber og fysiske øjne.

Når du lukker dine øjne og ser ind i dit indre og gennemgår dit liv, er der tanker omkring meningen med livet.
Når nye tanker opstår og nye impulser bliver givet, kommer det fra dit indre, og de impulser fortæller dig om den tomhed du har levet i, og det ikke var hvad du bestemte for denne inkarnation.

Din nye forståelse er en naturlig udvikling, du er et menneske der har levet og høstet en sund erfaring, men erfaring uden omdannelse til visdom er nytteløs.

Dette punkt er hvad du er nået til, i denne del af dit liv. Du står ved en skillevej, hvor du med din frie vilje vælger at færdes af den vej, der giver håbet og troen på tilværelsens formål tilbage.

Når nye tankebilleder opstår, skal de omdannes, skabes som en kunstner der skaber, de tankebilleder du indeholder skal forædles og omdannes, og det skal være dem du udsender ud i den universelle strøm af tankebilleder.

Dette vil blive en væsentlig del af dit nye livsindhold, at påvirke dem omkring dig, at overveje og forstå hvad du er, og når du forstår formålet med dette liv, vil du med glæde og forståelse, benytte dig af de tanker, som er din nye livsopfattelse. Tanker der ikke længere kan holdes nede, men er en del af din daglige påvirkning. Du vil huske tomheden i den del af dit liv der ikke førte dig frem, men tilbage mod mørket.

De tanker og de valg du træffer, er fra dit indre, er ønsker at give dig frihed for følelser der hæmmer din udvikling, følelser der forhindrer dig i at give til menneskeheden, følelser der holder dig i et fængsel og giver dig smerter, det er en del af de nye tankebilleders påvirkninger.

HVAD PÅVIRKNING HAR VI SOM GRUPPE?

Omkring dig er der et Lys, dette Lys er et samlingspunkt hvor du udsender energier, du er et redskab i det åndelig arbejde, der findes overalt på Kloden.

Du spørger om jeres påvirkninger er mærkebare. Der er mange veje at vælge, I har valgt veje der kræver at bjerget skal bestiges i et tempo, hvor alle dem der fysisk og åndeligt behøver mere tid og udholdenhed, til at blive påvirket, ikke fra i dag til i morgen, men over dette og mange liv.

Der findes mange veje at finde frem mod det samme mål. Du spørger om jeres vej er valgt med omhu og om I vil finde forhindringer og faldgrupper på denne vej.

Dette vil være uundgåeligt, alle veje der leder mod Lyset, skal også i perioder gå igennem mørke. I må forstå, dette er et væsentlig punkt i udviklings arbejdet for menneskeheden, at der gives ikke lette veje.

Det er ikke forbeholdt nogen, at kende de endelige sandheder, mod dette mål, du kan ikke blive givet vejens beskaffenhed, eller en lettere vej end menneskeheden.

Den samlede menneskehed må gå imod de samme mål, du kan vælge den lette vej, den vej der også vil være den der vil hjælpe dem, der ikke endnu har taget det første skridt.

Den stejle vej vil bringe dig til målet, den vil koste smerter og den vil kræve en indsats der langt overstiger hvad mange kan magte. De skal organiseret deres tanker mod det mål og forstår deres egen inderste ønske, om at opnå frihed for følelserne, som dominerer og forhindre deres egen udvikling. Følelser der ikke giver kærlighed til dem der behøver det.

Der er ikke plads til fanatisme i denne tidsalder hvor påvirkninger og energierne er store.

Menneskehedens udvikling er kommet til et punkt, hvor alle skal række hænderne ned mod dem, der søger at tage det første vaklende skridt.

Dette er når mennesker samles i grupper og koncentrerer en åndelig energi mod bestemte formål, og at give mere end I modtager, så vil denne energi blive en del af det universelle kredsløb og forandre verden.

I må forstå, at dem der undlader at benytte sig af de påvirkninger, vil blive dem der vil forhindre en forvandling fra kaos, en kaos der giver smerter og ikke giver fremgang.

Intelligent vilje og planlægning er et vigtigt redskab, også i det dybeste åndelige udvikling.

KÆRLIGHED

Værdier kan ikke måles med fysiske og materialistiske holdninger, du vil tiltrække hvad du udsender, du vil modtage hvad du udsender af smukke tanker.

Du er et menneske med et smukt indre, du er et klart Lys, og du vil blive en af dem der vil arbejde for de mange, du vil give uselvisk kærlighed.

Du må ikke tro, at du kan undgår smerter og konflikter og at vejen er let, men du skal vide at de tankebilleder du indeholder, vil tiltrække og påvirke dem, der ønsker at dele din indre styrke og dit smukke sind.

Du skal gå ud blandt dem, der deler de værdier om uselvisk kærlighed og dem der er parat til at ofre en del af det materialistiske overflod, der findes i dette land.

Blandt dem vil du finde en smuk Sjæl, der vil blive tiltrukket af de energier der er omkring dig. Du skal også vide at som et åndelig væsen, er du skaber af dit eget liv.

KARMA

Der er mange ting, du ikke føler er et indholdsrigt liv, der er også mange ting, du ikke ønsker at forsætte med. Dit indre er ikke en del af de tanker og ønsker, du havde for denne inkarnation.

Du lever imod dit indre, du mangler den sikkerhed, det kræver at tro på dit eget værd, du er et menneske med en stærk personlighed, du skal fremhæve den styrke og troen på dig selv og udadtil påvirke menneskeheden, med de kvaliteter der er i dit indre.

Du skal forandre en materialistisk indstilling og finde ind til din indre sandhed og livsværdier, som kan fremme og forandre verden omkring dig.

Dette skal ikke gøres i det store billede, men i de små forandringer, der ligger i at påtage sig ansvaret og ikke leve andres karma.

Det forhindre mange mennesker i at udvikle sig, igennem de evner, erfaringer og visdom de har opnået og indeholder.
Mange mennesker bruger ekstra inkarnationer, når de ikke påtager ansvaret for deres eget liv, men bruger deres energier på mennesker omkring dem.

Det er vigtig, at opfatte forskellen mellem måden man giver uselvisk kærlighed på, for uselvisk kærlighed er ikke at modtage tak eller at resultatet af din indsats. Man skal ikke blande sig og påvirke andre mennesker omkring en, for ens egen følelsesmæssige behov.

Dette er en af de stærke punkter for dig, kære menneskebarn, at give dig selv den frihed, tage ansvaret for dit eget liv og forstå betydningen af andre menneskers karma, og ikke stoppe din egen udvikling. Det er en misforståelse på dette punkt, og negativt i menneskehedens udvikling.

Det er et vanskelig punkt, der kræver en større forståelse, for dem der ønsker at forstå og studere den åndelige virkelighed.

UDVIKLING

Du skal modtage alle svar om betydningsfulde forskelle og afgørelser, men sandheden skal komme fra dit indre.
Det er et universelt vigtigt punkt at forstå, der kan ikke gives et svar, på alle afgørelser eller sandheder for menneskeheden, selv ikke til den største Mester eller nyeste aspirant på udviklingsvejen.

Alle sandheder og vigtige afgørelser har du i din frie vilje valg, og fra din guide som er dit indre. Vi vil kaste Lys over alle mennesker der ønsker hjælp, vil vi give dem symbolske forståelse for deres specielle problemer.

Vi kan også besvare dit spørgsmål med et andet. Når du spørger dit indre modtager du så positive eller negative energier, eller modtager du et klart svar, er det den tvivl der er omkring dig, og hvad er formålet med det du udfører og giver det til menneskeheden. Det er motivet bag tanken der tæller.

Er det for dig et skjult fra en virkelighed, der kræver en indsats på et større Plan. Vi ser med kærlighed at tankerne og følelserne er i konflikt, når mange af de vigtigste spørgsmål skal afgøres og nye retninger og veje skal vælges.

Dette er i sandhed menneskes udviklings kamp, at blive givet et valg, det er den røde tråd for alle mennesker, og at tage ansvaret og blive påvirket af deres indre, er det første og afgørende skridt til forandring i den tilværelse, der for hvor mange mennesker i denne tid bliver sat på en hård prøve.

Vi giver jer kærlighed og forståelse for de svære valg i denne menneskehed, med en forenet tankekraft mod det Plan og det smukke mål vi alle ønsker og søger, der sender vi kærlighed og giver jer igennem jeres egne tanker, som er målrettet mod uselvisk kærlighed, adgang til en kilde der er utømmelig.

Du er på rette vej, når dine tanker er målrettet mod det du indeholder. Vi ser omkring dig et Lys der afspejler en gammel Sjæl. Du indeholder smukke tanker, du vil forfølge det mål du ønsker og du vil finde freden når du giver med den samme smukke energi. Den energi der har været en del af det liv og tidligere inkarnationer.

FØLELSER

Dette menneske kan vi ikke give et svar. Vi ser du er et smukt menneske, men med indre kampe, du kæmper med fortidens skygger, oplevelser du har haft. Du skal slippe og frigøre dig fra de påvirkninger, der har ført dig af mange blindveje, du forstår og kender Lyset, du skal bruge din skelevne.

Du kan blande dig og blive en vigtig påvirkning i menneskemasserne, du kan også påføre negative energier, når du ikke åbner og frigiver din sande indre følelser. Du skal forstå, at du har tanker og følelser, dette er ikke dig.

Du skal finde freden og roen, skabe en kontakt til dit indre og frigøre dig fra de påvirkninger, der er omkring dig, de har en negativ indflydelser på dig. Vi ønsker ikke at påføre dit følelseslegeme de tanker du udsender. De følelser er ikke positive for din egen udvikling.

KÆRLIGHED

Dette er et vigtigt punkt, for mennesker der ønsker at tage det første skridt og udvikle en dybere forståelse for den åndelige virkelighed. Menneskeheden skal som sådan, ikke påføres andres tro og meninger.

I mange liv, har det individuelle liv udviklet sig og lært af de dyrekøbte erfaringer og skabt visdom, denne visdom er din Sjæls, og den er samlet og overlever den fysiske krop og lever videre fra liv til liv. Din frie vilje og din tro og disse erfaringer, er en lærdom der læres og gemmes fra liv til liv.

Du skal ikke på dette tidspunkt og i denne inkarnation, tro på ting der ikke er din indres sandhed, og du skal ikke påføre dig disse meninger fra dine nærmeste.

Dine tidligere liv, vil blive en del af den visdom, der er i dit indre, den visdom vil blive klarlagt, når du er klar til at modtage disse påvirkninger fra dit indre.

Du er ikke et væsen, som ikke indeholder de samme høje og smukke tankeformer, som dem der kalder sig åndelige og dem der tror på de mange liv og fremtidige liv.

Du er en Sjæl der er opbygget og påført mange livs påvirkninger, du er en Sjæl der vil finde en forståelse i at høste yderligere erfaringer og igennem disse vil du opnå en dybere og indre forståelse.

Vi giver dig stor kærlighed, omkring dig er der ærlighed og renhed, vi giver dig også hjælp i vores tanker, når vi udsender en kærlighed, som skal indeholde en dyb forståelse, for dem der vakler og ikke på dette tidspunkt, er klar til at modtage deres egen sandhed. Den sandhed vil blive en del af det liv du endnu har tilbage.

Du har valgt at frigøre dig fra den følelse, ikke at være værdifuld, og et menneske der ikke har den samme betydning, som dem omkring dig.

Du har valgt at finde troen på dit eget værd, som et åndelig væsen. Dette er dit mål og din røde tråd for dette liv, At finde kærligheden til dig selv og at forstå at den kærlighed du udsender, er den forandringen der giver verden en fremgang.

Du må også forstå, at uden kærlighed til dig selv, er du ikke positiv i forhøjelse af de energier, der skal forædle menneskeheden.

Det er ikke tomme ord, når mennesker ikke forstår at rette kærligheden mod dem selv og undlader at give kærlighed til resten af menneskeheden.

Den Globale udvikling er afhængig af den kærlighed du sender ud, igennem din egen forståelse for dig selv, som en vigtig og uundværlig del af den samlede menneskehed.

Dette er fra dine tidligere inkarnationer, dit store problem, ikke at forstå at den indflydelse du påvirker det samlede Solsystem med, er den sum der afgør om denne forandring skal være varig, eller kun blive en overfladisk midlertidig påvirkning.

HVAD ER DET JEG HELE TIDEN SER FORAN MIG?

Omkring dig er der mange mennesker på mange udviklingstrin. Livet skal betragtes som en skole, hvor alle udføre efter bedste evne deres arbejde, lever deres liv og opnår og indhøster erfaringer.

Der er mennesker der befinder sig på de klassetrin, som er nødvendige for disse specielle lærdomme, ønsker og behov.

Du er et menneske der forstår at de billeder du ser ikke er fra den fysiske verden, men en del af den Astrale (følelser) påvirkning.

Du indeholder evner, der giver dig adgang til denne viden, det er symbolsk og uden betydning, når du ikke modtager den negative indflydelse fra dette Plan. Det er en del af de lavere Planer i den Astrale dimension, der ønsker at påvirke dig og give dig en indre uro og en modtagelighed for negative påvirkninger.

Du skal bruge din sunde dømmekraft og forstå, at på alle dimensioner findes der negative og positive Sjæle.

Mennesker der har kæmpet og ikke opnået at forædle deres Sjæle, kæmper med de samme problemer på de indre Planer.
Disse påvirkninger udsendes, til dem der er modtagelige og svage i deres beskyttelse mod disse kræfter, og vil ikke undgå at blive påvirket. Du indeholder Lys, du tiltrækker også mørke, på grund af dette Lys. Du skal bruge din egen indre styrke og tro på dit eget smukke indre og din egen dybe forståelse.

Det er for dem der ikke forstår disse påvirkninger, det er dem der lider og fristes til at tro på materialismens og den fysiske forms bestandighed.

MENNESKEHEDEN

Dette spørgsmål kan besvares og bruges som et svar, til de mange der deler denne tvivl og mangel på indsigt.
Intet menneske opnår mere end deres frie valg giver dem og med den indsats der gøres for at forædle og ophøje din bevidsthed.

Dette er i sandhed alle menneskers frie valg, du må også forstå, at det er ikke dem med de store stemmer, eller dem med de store ord, der har opnået den største forandring åndelig set.

Det er alle mennesker, der uden bagtanke om at modtage eller giver til dem omkring sig, det er ikke åndelig set betydningsfuldt hvad din gave er, men at du giver den med uselvisk kærlighed.

Du kan ikke give fysiske og materialistiske gaver til dem omkring dig og opnå en dyb og stor åndelighed.
Åndelighed kan kun udvikles igennem tjenestearbejde til menneskeheden og kun udvikles igennem uselvisk gerninger.
Dette valg er op til alle inkarnerede Sjæle, i de situationer hvor du modtager energier og kan påvirke din åndelige udvikling, igennem netop disse valg.

Det er ikke et svar, det er en tankerække og energier vi udsender til alle jer, der prøver at forbinde den åndelige virkelighed med den fysiske virkelighed.

Det er vigtig at menneskeheden forstår, at disse virkeligheder er omkring dig og er en del af jeres liv og er ikke adskilt, men er to virkeligheder parallel og i pagt med den samlede livsenergi.

Jeres åndelighed er jeres indsats, på et uselvisk plan. Der kan ikke garanteres en udvikling og ikke gives ord, der siger hvilken vej I skal vælge, vi kan ikke løfte jer over de stride strømme, men vi kan vise jer vejen og skærme jer, men vi kan ikke forhindre de mennesker der falder i de mørkes magt, de mørkes magt er ikke Lyset som sådan, men alle negative tanker og handlinger. Mørket er de gange I undlod at hjælpe, men også når I giver og forventer at få det dobbelte tilbage.

Åndelig udvikling er baseret på en indsats, der ikke er i jeres fysiske handlinger alene, men igennem jeres tankers påvirkning, der er I en vigtig del af den universelle forandring.

Denne åndelige udvikling er lagt i jeres frie viljes valg, når I stilles over for det valg, hvor i kan give uselvisk, så fremmer i denne udvikling.

ER DER NOGET JEG KAN HJÆLPE ANDRE MENNESKER MED?

Det er et relevant spørgsmål, der i mange menneskers tanker er stillet, det er et meningsfuldt spørgsmål, fra dem der søger indhold i tilværelsen.

Der er mange omkring jer, der lider på grund af følelserne og manglende kærlighed til dem selv, det er mennesker der behøver en stor indsats, der er også mange der lever i frygt for det ukendte.

Dem der ønsker at give uselvisk kærlighed, kan afhjælpe denne angst ved at studere og forstå de åndelige principper, dem der kan praktiseres i det fysiske liv.

Det er vigtig, at forstå at åndelighed der studeres og hengemmes og ikke bruges i dagligdagen, er ikke åndelighed på en positiv måde, det er en negativt og ikke en frugtbar måde, at afhjælpe og forandre de negative kræfter på.

Dette er et relevant svar til alle, der indeholder dette spørgsmål. Du kan ikke blive givet en åndelig udvikling uden en indsats. Der er en vej der vil føre til målet, du kan gå igennem bjerget, men må ud og kæmpe mod de påvirkninger, du ikke kan undgå ved at leve det fysiske liv.

Du har en fysisk defekt, der giver dig ufred og påvirker dig, der er mange måder og signaler der gives til mennesker, der ikke fuldt ud går ind for, at tage ansvaret for deres eget liv.

Der er også dem der skal høre signalet fra deres eget indre, dette signal kan også gives i den fysiske udtryksform.

PERSONLIGHEDSSPALTNING

Når Sjæle vælger en fysisk form, er det altid med et formål med det, også et arbejde der skal udføres i denne form.
Det giver smerter og smukke oplevelser at høste disse erfaringer, når fysiske forme benyttes af smukke og rene Sjæle og bliver påvirket af mørke kræfter, udsættes disse Sjæle for et valg der kan overskygge, hvad de ønskede i denne inkarnation.

Når påvirkningerne af de mørke kræfter er stærkere end Sjælen, vælger den at forlade den fysiske krop og overlade det til dem der udøver sort magi.

De Sjæle der besætter de kroppe, er dem på det Astrale Plan, der ikke har udlevet de mange former for begær. De tiltrækkes af dem der udøver mishandlingen, dette sker i en tidligere alder af et menneskes liv.

Disse påvirkninger vil bibringe varig skade og efterlade en tom Skald til de mørke kræfter, til de Sjæle der lever i et vakuum, dem der er imellem det fysiske liv og det nederste underplan på det Astrale Plan.

Du har smukke tanker, men du mangler handlekraft i at udføre dem, din tankeverden er smuk og det har en positiv indflydelse på dine omgivelser.

Du skal udføre og forvandle energien omkring dem der udøver en mørk og negativ indflydelse og give til mennesker med en dybere forståelse.

Du indeholder et stærkt Lys, der kan bringe forandring omkring dig, du skal påvirke din omverden med dette Lys. Det er ikke blot symbolsk, når vi taler om Lys, men det betyder renhed og uselvisk kærlighed, i den højeste form. Du har i sandhed valgt den rette vej i din tankeverden.

Du skal udføre dem i den praktiske verden, dette er påkrævet for dem der ønsker at se synlige beviser på kærlighed, det er en hjælp til dem, der ikke på nuværende tidspunkt kan opfange tankestrømmen fra den Universelle kilde.

Det kan blive et vigtigt skridt, når mennesker begynder at forstå, at mange omkring dem er smukke Sjæle, men der mangler en hjælp til at tage det første skridt.


 

Back To Top