Skip to content

Dharmaskolen – spørgsmål fra flere

UDVIKLING

De energier du udsender er positive, du ønsker at få klarhed over ting fra dine tidligere liv, ting fra dette liv som hænger sammen med det mønster du oplever i din udvikling.

Med kærlighed og ønske om åndelig forståelse, vil du opnå at blive åben for positive energier. Med kærlighed i dit hjerte til dig selv, vil du opløse negative tankebilleder.

Vi ser dig som en Sjæl der arbejder på de indre Planer i din tankeverden. De smerter du lider i dit fysiske liv, er en del af din udvikling som ikke er klar for dig i dette liv, men en del af de oplevelser og erfaringer du har høster over mange liv.

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT KOMME VIDERE MED MIT LIV?

Du skal løsrive dig og udholde de smerter det koster, du skal vide at de lænker du skal bryde, er dem der holder dig tilbage og dem der forhindrer dig i at glædes over skønheden, som du ikke kan se i din hverdag.

Men den indre skønhed du forstår, kan blive en del af de oplevelser der vil give dig frihed, en åndelig frihed til at udvikle din egen Guddommelighed.

Du har overladt dette ansvar, til dem der ikke endnu er åben for de positive energier du udsender, du må forstå, at dit liv er dit at bruge med din frie vilje.

Denne pris du betaler er ikke hvad du ønsker, denne tilstand kan du forandre, når du vover at tro på dig selv.
Du skal ikke undlade at forstå, at mange negative energier bliver modtaget af dig, fra de omgivelser du befinder dig i. Du skal også bryde behovet for tryghed, som er en falsk tryghed i materialismen. Dette er det vanskelige punkt i dit liv, at tro på dig selv og dit eget værd.

VAR DET RIGTIGT AT JEG SAGDE NEJ TIL DEN OPERATION?

Dit mod er det der vil flytte og hæve dig, over dem der ikke tør tage beslutninger selv. Du er et menneske der åbner op i glimt for din indre styrke, og det er en positiv brug af din frie vilje. Alle spørgsmål vedrørende din fysiske form, du alene skal beslutte hvordan du skal bruge den, i denne inkarnation.

Denne operation ville ikke flytte dig frem mod Lyset, det ville have blevet et yderlige skridt, mod at fratage dig selv friheden og give ansvaret over til andre.

I denne forståelse, vil du modtage et indblik i den indre verdens måde at helbrede på, du vil blive helbredt, når din tankekraft bringer de positive energier videre, som er tilgængelig Universalt, når du lærer at modtage og viderebringe dem til din fysiske krop, som energier til de punkter der lider af underernæring. Negative følelser i fangeskab spærrer for positive energier.

UDVIKLING

Solar plexus er et punkt der hos dig er dybt berørt, dette vil give dig eftertanke og en forståelse for en positiv måde at udligne disse mangler på.

Vi ønsker at give dig en forståelse, for det der er en stor del af din personlighed, du lytter og forstår men føler dig ikke på højde med dem omkring dig.

De højeste røster og de mest frembrusende personligheder, kan ikke skjule tomheden og manglen på deres åndelig udvikling. Dem der lytter og ser den fysiske verden, fra et punkt hævet over det fysiske Plan, kan udvikle og fatte de dybe sandheder fra et højere Plan, end dem der lever i blændværk om deres egen vigtighed.

Alle store mål kan kun nås over de høje bjerge og kun dem der lader sig lede af Sjælens klare Lys, kan krydse følelseshavets oprørte vande. De ydre påvirkninger er dem der viser dig vejen mod Lyset, som er dit endelig mål. Den største modstand giver den korsteste vej. Dit problem er ikke opgaven, men måden du løser opgaven på.

Vi ser med dyb kærlighed på din stærke indre vilje og ønsker dig styrke, til den kamp mod de kræfter der ikke er positive omkring dig. Intet slag vindes på slagmarken, når man vender ryggen til.

Du ønsker at have en højere forståelse, for de kræfter du føler vokser frem i dit indre, du føler en uro og en længsel efter det smukke du forstår, men som du ikke ser omkring dig.

Det er kræfter i dig selv, der kommer til udtryk i den søgen, du prøver at realisere i dit fysiske liv. Du er en af de Sjæle der er bundet af mange af den fysiske verdens lænker, dem kan du springe når du vover at tage skridtet og stå til ansvar for de dybe meninger som du skal udtrykke. Du skal vide at din sandhed er din største og vigtigste guide.

De beslutninger der koster de største smerter, er dem der vil give dig frihed til at udvikle de evner du har latente i dig, de evner skal du tro på og give dig selv den fornødne kærlighed.

Dem der ikke bruger deres evner og holder dem tilbage, er dem som behøver den største hjælp, den kan du yde med uselvisk kærlighed, også når det koster smerter.

Egoismen er en stærk magt der følger folk med en enorm selvoptagethed. Brug den sunde viden til sunde ting. Mennesker der ønsker at vide om deres egen udødelighed, opnår ikke dette ønske. Dit liv er dit ansvar.

Vi ser dig som en af dem der forstår skønheden igennem kærlighed, men også den formskabte skønhed i naturen. Det er et vigtigt punkt, når du ønsker at gøre en indsats for dem der søger din hjælp.

At fremhæve det smukke og det Lyse er ikke urealistisk, på trods af de mørke kræfter der nedbryder det fysiske menneske og tilsyneladende er i de mørke kræfters magt.

Du skal ikke holde dig tilbage, når dit indre ønsker at lade dig fremtræde og blive mere aktiv på disse områder. Du skal fremkomme med din egen stærke meninger og lade din sandhed blive en del af den påvirkning du kan yde omkring dig.

Du skal også med åndeligt mod tage konsekvenserne og træde ud når du ikke ønsker at blive i en flok, men fremstå som et rent og åndeligt væsen, der ikke overlader ansvaret til dem, der ikke fatter den dybe åndelige mening med næstekærlighed.

Næstekærlighed den Universelle byggesten, er det der skal blive dit stærke redskaber i dette arbejde.
Vi ønsker dig som en vigtig medarbejder på et Globalt Plan, kærlighed og styrke når du møder modstand og mangel på forståelse, så skal du bruge din indre styrke og lade din indre sandhed bestemme resten af denne inkarnation.

SÆTTER MIN EKSMAND VORES BØRN OP IMOD MIG?

Det har mange dybe betydninger og kan fremtræde positivt og negativt. Du spørger og vi giver dig en vejledning, hvor du med din skelneevne selv kan se og fatte, hvad din fysiske hjerne fortæller dig.

Det er et spørgsmål om de motiver der er bag ved disse gerninger der udføres med de unge Sjæle som gidsler. Du skal ikke tvivle på din indre klare skelevne. Du skal vide, at det du ser som sandheden, er også hvad der sker omkring disse børn.

SKAL JEG FØLGE DEN VEJ ARBEJDSMÆSSIGT?

Der er mange tunge beslutninger der skal tages, når du står og skal vælge den rette vej. I det realistiske fysiske liv skal du vide, at ansvaret altid er lagt på dine egne skulder.

Mange af de veje der lokker med løfter og Lys, er blindveje der ikke fører frem mod Lyset, men ud på stenede grunde.

Du skal bruge din frie vilje og forstå at den fysiske verden vil give dig det brød du behøver, også når du vælger nye veje og bryder gamle tanteformer om falsk sikkerhed ned.

Det er som i andre spørgsmål om dit liv, din indre sandhed, der må give dig det svar du skal bruge.

ER DER EN PARTNER FOR MIG?

Vi kan give dig en vejledning, der symbolsk fortæller dig at dette er tilfælde. Du tiltrækker hvad du udsender. Hvad du føder i dine tanker vil du tiltrække, du udsender smukke tankeformer og du modtager disse tilbage.

Dette er et kendt åndeligt fænomen, det er hvad du udsender og du vil modtage og tiltrække de samme energier. I denne del af dit liv, er du aktiv i din tankeverden, om at møde et åndeligt væsen, der er fri fra de fysiske begær.
De fysiske begær er blændværk, du skal tage de energier du kan bruge på åndeligt arbejde. Åndeligt arbejde er et vidt begreb for det fysiske inkarneret menneske.

I denne dimension ser vi åndeligt arbejde, som det der fremmer en evolution og udvidelsen af den Universelle bevidsthed.

Dette arbejde modtager din smukke udstråling og dit indre som er rent, det vil være det du høster når du søger et menneske i den fysiske form. Denne partner vil komme omkring dig, når din tankekraft er opbygget med dette ønske.

Vi ønsker dig en stor kærlighed, du er et positivt Lys, i den skare af mennesker der arbejder for den åndelige udvikling. Du har endnu ikke besluttet at gå aktivt ind for det åndelige arbejde, men du indeholder alle de fornødne egenskaber.

Du søger den indre fred, det vil du få igennem det arbejde du kan udføre, og hvor du vil give mere end du modtager.
I din fysiske hverdag, ser du mennesker i den yderste nød og nedbrydningen af den fysiske krop. Du vil virke på mange som et menneske der tager afstand og ikke deltager med dine følelser, på det plan der virker for mange fysiske mennesker.

Det du udviser er en større hjælp end at udvise følelser, der virker nedbrydende og ikke fremmer en klar forståelse, af disse menneskers karma for selvvalgte situationer.

Det er ikke ukærligt at bevare den kolde ro, når mennesket behøver hjælp, dette vil flytte og frembringe resultater, der vil være kærlige når de bliver brugt positivt.

Vi ser dig som en medarbejder, som er en del af en Global og voksende skare af tjenere, der arbejder for en åndelig udvikling. Din sandhed er din eneste hjælp i dette arbejde.

Du skal også forstå, at alle Sjæle omkring dig er Sjæle der stammer fra det samme udgangspunkt, men med forskellige baggrunde i udvikling.

Du skal give dem kærlighed og forståelse for disse forskellige baggrunde og udviklingstrin. Ingen er Mestre, men alle er disciple og arbejder for den samme udvikling.

HVAD HAR I AT SIGE OM VERDEN I DAG?

Denne Klode er en fremtræden del af dette Solsystem, og udvikler denne rodrace, som er en del af din baggrund i den Vestlige verden.

Der er mange af disse rodracer der skal udvikles med forskellige udviklingstrin, det gælder dem i den vestlige verden, som har den konkrete og brugbare tankekraft.

I denne del af verden skal de tanker fødes, der skal skabe en varig fred, men den højere forståelse skal komme fra Østen og disse tankeformer skal kombineres og forene verden.

Når Lyset trænger igennem vil det udsende og tiltrække de mørke kræfter og dette er hvad der sker på denne Planet, at mørke kræfter vil som modvægt mod Lysets fremtræden, blive en del af den kamp der vil forekomme og vil blive hyppigere og hyppigere.

Det vil for mange åndeligt søgende være en negativ oplevelse, at blive en del af den mørke tid, selv når du arbejder for Lyset, må du forstå at mørke som omgiver dig er positivt og nødvendig for din videre udvikling og lærdom.

Der skal også i den verden du lever i ske store forandringer. De største forandringer vil blive i de små og ubetydelige lande, som vil blive forkæmpere og eksempler for store dele af den verden der er i udvikling.

Dette vil pålægge dig ansvar, når du som del af dette land skal fremkomme som et eksempel på åndelig forståelse i den praktiske verden.

At give i dag er ikke at give materielle fornødenheder, men at give Menneskeheden troen på betydningen af den frie vilje.

Det er den dybeste form for kærlighed, at rejse og løfte Menneskeheden over deres dybe tanke-forvirring og skabe en forståelse, som for mange vil blive vendepunktet. Det vil skabe en ny verdensorden, når Menneskeheden forstår formålet med deres liv.

HVAD HAR I AT SIGE OM LÆGESYSTEMET OG MEDICIN?

Det er et menneskeskabt system som ikke har de rette motiver bagved, det kan ikke bruges og viderebringes som den eneste løsning og redning, for det fysiske menneskes nedbrydning.

Den største del af al nedbrydning sker via tankeverdenen. Denne forståelse vil blive udbredt blandt den nye generation af healere, der vil ikke i ordets nuværende betydning blive læger tilbage i fremtiden.

Der vil blive en tilbagevenden til de midler der har været kendt fra naturen, disse midler vil blive fremtrædende og blive brugt på en positiv måde, som vil frembringe resultater som denne generation ikke kender til i dag.

Du skal også forstå, at kærlighed er en nødvendig del, for alle de former for helbredelse der finder sted.

HVAD HAR I AT SIGE OM DET RETVÆSEN VI HAR I DAG?

Mange af de systemer Menneskeheden opbygger omkring sig, er nødvendig på dette udviklingstrin, disse systemer er menneskeskabte og er opbygget til at beskytte de få og med overvægt til materialismen.

Det er også på dette område at verden vil blive forandret. Der vil komme et åndeligt retssystem der endnu ikke forstås af de mange, men er nødvendig for at forandre menneskets retsbevidsthed, som på dette stadie ikke er udviklet ud over materialismen.

Det er et trin i Klodens udvikling, at menneskets bevidsthed bliver rettet mod en Universel restbevidsthed, der fremmer en udvikling for hele Solsystemet.

HAR JEG FORBINDELSE TIL EN DER LEVEDE I ÅR 1500, SOM JEG STUDERER?

Din forståelse er en naturmæssig forståelse og der er et sammenhæng imellem disse tanker du udtrykker, det er noget Menneskeheden har forladt i denne tidsalder, hvor det mekaniske menneske tilbeder og finder tryghed i materialismen, så er disse tanker ikke gældende i denne tidsalder.

Du skal vide at du deler ikke denne sandhed med mennesket i dag, der er udviklet i materialisme og kun ser den fysiske forståelse af tingenes sammenhæng.

Der vil komme en tilbagevenden tilstand, hvor Menneskeheden vil sætte spørgsmålstegn om dette nuværende retssystem.
Disse tilstande vil komme fra naturen, og som vil blive den helbredende kraft via tankekraften. Denne forandring vil blive udsat for en hård kritik, fra dette retssystem der findes, for det er ikke lovligt at tro på disse evner, der findes omkring andre helbredelses-metoder.

Det er ikke kærlighed at love mennesker helbredelse, men det er det enkelte menneskes ansvar, at hjælpe sig selv via deres tankekraft og tage ansvar for deres eget liv.

Når der skal hjælpes skal det være på en positiv opbyggende måde og at give Menneskeheden troen på at de kan hjælpe sig selv, det vil blive den helbredsmetode der vil blive fremherskende i fremtiden.

HVAD HAR DU AT SIGE OM DET BØRN LÆRER I SKOLEN I DAG?

Det er et spørgsmål der indeholder mange svar. Når du finder børn der er i dette miljø og skal lære at blive selvstændige og selvtænkende væsner er det et plus og en positiv vej at undervise på.

Men når du i denne mangelfulde undervisning ser at ingen vægt er lagt på en åndelig udvikling, det vil blive den største forandring i de næste årtier.

HVAD KAN VI MENNESKER GØRE FOR AT JORDEN KAN BLIVE FYLDT MED KÆRLIGHED?

Dette er ikke et spørgsmål der kan besvares, men et spørgsmål der indeholder alle de gåder og alle de ukendte ting omkring Menneskeheden.

Du kan ikke få dette svar, men vi kan give dig en forståelse for kærlighed på det Plan hvor du er. Din personlige indsats er det der er dit ansvar. Du skal forstå at kærlighed fremkommer kun når du giver uselvisk til dem omkring dig.

Kærlighed er en forandring af Menneskehedens tankegang og kan ikke gives ved love, men gives uselvisk uden tanke om gengældelse.

Når du forstår og efterlever disse simple love, vil din del blive af betydning, en betydning fuldt på højde med resten af Menneskeheden.

Du kan hjælpe med at udbrede den dybe åndelige forståelse og dette vil være den mest positive gerning af åndeligt arbejde. Det er ikke et spørgsmål om at udbrede informationer, om ting der ikke altid er relevante for den udvikling, du som inkarneret Sjæl befinder dig i. Men af større vigtighed er at udbrede og så tanker om uselvisk kærlighed på tværs af kultur og grænser.

Dette vil være et gennembrud og det er planlagt på et stort Plan, ved den fremkomst af den største af alle, kærlighedens Mester. Det vil blive et vendepunkt i Menneskehedens historie og det vil fylde verden med kærlighed og vil også fremprovokere de mørke kræfter, til den største kamp mod det Lys der vil blive af større og større styrke. Dette er hvad der forstås ved den nye tidsalder.

Vi ønsker dig uendelig kærlighed i din dybe tankegang om disse for Kloden så vigtige problemer. Vi forstår at dine veje og din sandhed er en praktisk hjælp i dette arbejde.

DER SNAKKES OM ET FOTONLAG VI GÅR IND I, HVOR RELEVANT ER DET?

Det er et åndelig problem når en tidsalder skifter, så er Menneskehedens selvoptagethed af fysiske og urelevante problemer i fokus.

Det er for mange deres største og dybeste beskæftigelse i åndeligt arbejde, at beskæftige sig og komme med store udtalelser om fremtidige naturkatastrofer og om Menneskehedens snarlige udslettelse.

Dette er i Menneskehedens egne hænder, at tænke positivt og ikke fremkomme med udtalelser der virker negativt og nedslående, på Sjæle der ønsker at tage det første skridt på den åndelige udviklingsvej.

Det skal også forstås på denne måde, at det er en del af de negative kræfters vigtigste redskab, at så tvivl om fremtidige liv og at der er en positiv og en smuk udviklingsvej.

Det vil have en meget negativ indflydelse på de mennesker, der i deres hovmod tror at de har særlige forbindelser til den indre verden, men som er en mørk og negativ verden de tapper fra.

Man skal forstå at der hvor der er Lys, er der også mørke kræfter der arbejder på et andet negativt Plan.

Nu skal hele Menneskehedens samlet styrke samles på dette punkt, at arbejde i tankeverdenen og i gerninger og fremkomme med positive handlinger og tanker. Dette er at frembringe kærlighed der vil fortrænge negative og udslettende tankegange.

Det er ikke givet for det enkelte menneske at forstå det store ansvar man påtager sig, når man arbejder for mørkes kræfter via disse udtalelser, som ikke er underbygget fra et højere Plan.

Dette spørgsmål er af den største betydning for det arbejde der udføres og dette arbejde møder stor modstand, fordi det skaber for mange, negative tanker og mangel på tro på en positiv fremtid.

HAR I TIL SLUT NOGET I VIL SIGE TIL OS?

Omkring jer er der mange forståelser, dette er en naturlig udvikling at menneskeheden søger mod Lyset. I jeres forståelse er der sandheder der ikke altid er de samme, men er de sandheder der er betinget af jeres specielle udviklingstrin.

I skal vide at alle er af største betydning og på samme stadie, for alle udspringer fra den samme gnist men vil vandre af forskellige veje, ad stejle stier og stenede veje, men alle mod det samme mål.

Vi sender jer alle kærlighed og forstår jeres mange og forskellige problemer i den fysiske verden og I skal også forstå, at I har valgt netop jeres inkarnation for de lærdomme I behøver for en udvidelse af jeres bevidsthed.


 

Back To Top