Skip to content

Om frihed, smerter, døden og Kristus-energi

Du er en Sjæl der rejser mod dit mål, du har rejst en lang vej og kommer med Lys og livserfaringer, du har høstet og vundet nederlag og også dine sejre.

Du har givet til Menneskeheden i rigelige mængder og du vil modtage disse tilbage, i form af en indre fred og du vil finde dig i en tilstand af klarhed.

Når din åndelige tid, i fysisk forstand er overstået, vil du medbringe og kunne give den samme uselviske kærlighed på de indre Planer.

Du har mange spørgsmål, om dem der har været en del af denne fysiske inkarnation omkring dig.

De er en del af denne dimension. Det er vigtigt at forstå, at når du har den rette forståelse af denne dimension, så er der frihed fra den fysiske tilværelse, hvor formen er en byrde og smerterne er en del af det der opnås, som erfaringer og forståelse i livet.

KARMA.

Vi lytter med forståelse og mærker din sorg over dette menneske der er lagt i dine hænder og dog er du kun en del af dette menneskes karma.

Der er lang vej imellem forståelsen for hvad der egentlig foregår i livet, men også hvad meningen er med det. Vi kan kun fatte en lille del, for vores viden er lille, vi kan ikke se det indviklede karma mønster, som vi alle er en del af og skal leve og udleve.

Den søn er langt fra dine tanker om denne udvikling, den del du har præget ham med og har sat mange tanker og følelser i gang hos. Det er forbundet med den tid, som også var indhyllet i kaos, og som har udviklet sig til den del dette menneske nødvendigvis måtte gennemgå af smerter og afsavn.

Du ønsker uselvisk kærlighed til dem der står dig nær, det er en naturlig og en ønskelig forståelse. Du må også vide, at det at kunne forstå dem omkring dig er kun givet de få, at kende motivet bag ved dette mønster ville være at have et overblik, men det er ikke givet det fysiske menneske.

Igennem disse konflikter er mange af dine dybe forståelser for menneskeheden udviklet og det har hjulpet dig og givet dig en indsigt ind i en ukendt verden, hvor dine evner er blevet skærpet og du har hjulpet og givet håb til dem der var fast forankret i tvivl og kaos.

Af omveje er din kærlighed blevet belønnet og din indsats er påskønnet, som en naturlig del af mennesker på et højere udviklingstrin.

Vi ved også at i dine tanker vil der være en afklarethed, når du udtræder af den fysiske dimension. Vi ser omkring dig et klart Lys. Det Lys du har forfulgt, på en vej der har ført dig omkring med en forståelse, der langt overstiger hvad du startede denne inkarnation med.

Dem omkring har også haft deres specielle veje at betræde, alle vandrer mod deres eget mål, men det mål du ønsker at opnå er også Menneskehedens. Og det mål du opnår, er at give tilgivelse og forståelse til dem der har svigtet dig, og dem der ikke ville lytte til de erfaringer du har høstet over de mange liv.

Du skal kunne tilgive, for du skal kunne give ubegrænset af forståelse, også forstå at mange indviklede livsmønstre giver ikke en fornuftig forklaring på deres opførelse.

Du må ikke føle dig svigtet og brugt, du har været medvirkende til at udvikle de specielle egenskaber denne søn har udviklet, du skal heller ikke pålægge dig at leve andres karma.

HVAD HAR I AT SIGE ANGÅENDE MIN MAND?

Vi ser omkring dig et stærkt følelseslegeme. Du er et menneske der har rejst en lang vej, og du kan forstå at værdsætte, når vi ikke giver dig en forklaring der vil fylde dig med glæde, men en forklaring på at dette menneske ikke kan finde retning eller bruge resten af sit liv på at udvikle hvad mange dyrekøbte erfaringer skulle have lært dette menneske, igennem mange liv.

Der kan ikke forventes at den frie vilje og skelneevne er udviklet i sådan en grad der vil give ham en forståelse for de rette veje. Der skal forventes de valg der foreligger ikke vil blive brugt og udnyttet. Der skal ikke forventes de store forandringer i den positive retning.

HVAD KAN JEG GØRE FOR MINE BØRNEBØRN?

Du bruger din intuition i dette spørgsmål og dit indre kender allerede den sandhed. Du kan hjælpe og vil gavne disse børns skæbne, du skal ikke holde dig væk, du skal prøve at blive en indflydelse, også på det praktiske område.

At leve i den realistiske verden, er det din søn mangler og det er den røde tråd i dette menneskes liv. Du kan have en positiv indflydelse, når du prøver at medvirke positivt at tilrettelægge disse Sjæles udvikling, hvor materialismen i uddannelsesformål, vil blive påskønnet på det tidspunkt, og hvor de ikke kan forvente en praktisk og en realistisk støtte fra deres forældre.

Deres moder er et menneske der prøver efter bedste evne. Der er mange Sjæle der står på en skillevej, hvor de afgørende prøver vil give dem en tilbagegang, som er et resultat af mangel på forståelse og viljen til at gøre en indsats.

Dette menneske vil ikke til fulde magte at hjælpe de unge Sjæle med en åndelighed, der kunne forvandle deres liv til en positiv udvikling, også i deres barndom. Det er negativt at forvente, at dette menneske der selv mangler overblikket og formålet med sit liv, vil kunne yde en åndelig og positiv indsats.

Den nye tidsalder øver et større pres på udviklingen og dette fremkalder skarpe begrænsninger, for dem der ikke magter at bruge deres skelneevne.

Det vil afgjort blive til et større antal Sjæles tilbagegang, og hvor de få vil nyde at blive ophøjet til det næste trin i udviklingen.

Dette er hvad du oplever og hvad forældre må erfare og med smerter må de erkende, at udviklingen ikke står stille og venter på en.

Du skal give din uselviske kærlighed og vide at det er at leve i den realistiske verden, når du giver den forståelse og dine livserfaringer videre til dem omkring dig.

Der gives i dette land mange fysiske materialistiske gaver, til de menneskesjæle der står på deres første udviklingstrin.

Det er ikke hvad der forventes og forstås som hjælp til en højere udvikling, for det er kun den fysiske form og fysiske verdens behov der bliver dækket. Der skal ydes en større indsats på det åndelige udviklingsområde for disse Sjæle.

Det er en sand discipels pligt, at give ud over de normer der er godkendt inden for de åndelige kredse. Du må indlade dig på, at påvirke disse unge Sjæle på en positiv måde.

Du er et menneske der har ydet og ikke har et personligt ansvar, men må give af de kræfter du har tilbage. Dette vil være en smuk afslutning på en indsats hvor du har givet mere end du har modtaget.

HVOR LÆNGE SKAL JEG VÆRE HER OG ER DER NOGET JEG HAR GJORT FORKERT, SIDEN JEG HAR ALLE DE SMERTER?

Lad os give dig en forståelse for den fysiske forms brugelighed. Du forstår, med din dybe åndelig forståelse, at den fysiske form er et hjælpemiddel til at udvikle din bevidsthed med, denne fysiske form som på en svag men en effektiv måde, har hjulpet dig til din forståelse i denne inkarnation, er tæt på at blive nedslidt og opbrugt som et hjælpemiddel.

Dette må vi give dig som en klar forståelse, vi ønsker ikke at vildlede dig om dette punkt. Du er et menneske der kender smerterne omkring denne fysiske form, men du må ikke forglemme at din indsats vil vedvare, også når du udtræder af den fysiske form.

Du må ikke forglemme, at din tankekraft er dit egentlige redskab og dette redskab vil leve og vedblive at blive brugt i senere inkarnationer.

På nuværende tidspunkt, skal du ikke forvente at træde ud fra denne dimension, men skal forvente at ting omkring dig skal læres, bruges og medbringes til de indre Planer.

Du skal ikke forvente, at denne fysiske form vil betjene og bringe dig ubegrænset tid, men den vil opbruges og nedslides og du vil udtræde og blive befriet fra denne byrde.

Der vil dog blive en tid hvor du kan opnå at udføre det arbejde, der er dine livsbetingelser og dit formål med den inkarnation. Vi kan ikke give dig den nøjagtige og endelige udtræden af den fysiske form.

Dette vil for alle mennesker bero på et frit valg og muligheder der kun foreligger som muligheder. Din skelneevne vil afgøre, når du ikke ønsker at gennemgå smerter og ikke ser et formål med at vedblive i den fysiske form.

Det er ikke givet det enkelte menneske, med sin frie vilje at bestemme dette tidspunkt. Det er i samarbejdet med din Sjæl og på de indre Planer vil denne afgørelse blive truffet, også fra et højere Plan, hvor din frie vilje ikke vil have den afgørende indflydelse.

Du skal vedblive med at arbejde og forstå at omkring dig skal du lære, til fulde at give en klar tankeforståelse, til dem der ikke fatter den dybe mening med den åndelige udvikling. Det er dem du skal hjælpe, du skal give uselvisk kærlighed i dine tanker, til dem der også har svigtet og dem der ikke gav det samme tilbage som du gav til dem.

Dette er en del af den lærdom der endnu er tilbage for dig at lære. Du skal se med kærlighed på dem der svigter, hjælpe dem med din dybe forståelse og give tilbage med det du kan give til Menneskeheden.

En logisk konkret forklaring, der ikke er indhyllet i mystik og ikke er ulogisk. For dem der er åben vil de sandheder blive en del af fremtidens vendepunkt.

KARMA OG DØDSHJÆLP.

Der bliver truffet mange beslutninger, der ikke umiddelbart forstås af mennesker, men de er dybt involveret i andres menneskers karma, som en vigtig del af disses udvikling. Det er din karma at blive indviklet i dem der gennemgår svære smerter og dem der har brug for din hjælp.

Undtagelsesvis bliver beslutninger forandret, når det tjener større formål end det der umiddelbart forstås af mennesker. Men en naturlig udgang af en inkarnation kan udskydes. Det er en beslutning der tages i samarbejde med dit indre og det Guddommeliges formål og med de karma der på en tjenlig måde kan afvikles, også hvad formål der kan opnås, når det overstiger hvad der kunne forventes af disse Sjæle i den enkelte inkarnation.

Dette menneske er i god tilstand på alle måder, denne indflydelse der er ydet igennem det arbejde, vil påvirke og tjene et formål i et større perspektiv.

KAN JEG HJÆLPE MIN SØN?

Dette er at leve i den realistiske verden, at forstå nødvendigheden af alle de ting der skal lægges i stramme rammer der ikke kan brydes. Du skal vide at mange børn bliver i fysisk forstand voksne, men deres Sjæle er ikke udviklet til at påtage sig opgaver, hvor de gerne skulle udvikle sig og forblive i en stadig større udvikling.

Dette er tilfældet med din søn. Du skal vide at de ting der skal falde på plads, vil blive en del af den tankegang du skal udføre i praksis.

På dette tidspunkt må du ikke forglemme, at den hjælp der skal ydes til de børn, vil ikke blive modtaget som en åndelig og praktisk hjælp fra de forældre.

Denne hjælp skal også fastlåses i faste rammer, der skal lægges vægt på om hjælpen til disse unge Sjæle, kan blive hjulpet mod en højere åndelig forståelse, som vil være en gave der vil gavne en større Menneskehed.

Du skal også med forventning og glæde, se hen til den tid hvor de evner og den fred du søger, vil blive brugt også på de indre Planer.

ER DER EN ANDEN SJÆL DER HAR OVERTAGET MIN SØN?

Dette er ikke tilfælde omkring din søn. Det er svært at forstå de roller vi alle spiller og som vi er en del af, i det indviklede spil om udviklingslæren.

Men denne Sjæl har valgt at blive en del af det der skal læres, også af dig omkring dette menneske. Denne Sjæl er født i den krop, hvor der er en stor forvirring og fortabthed, denne forvirring vil vedvare og forblive en del af hele denne inkarnation.

Det er et indviklet karmamønster, der ligger bag ved denne skæbne, der er uforståeligt og set fra et fysisk synspunkt, ikke burde være nødvendig. Men dette er de mange livs bagvedliggende årsager, der kommer til at udfolde sig i den enkelte inkarnation.

Du skal forstå, at din rolle og alle forældres roller er ikke uden indflydelse, men kun af den betydning hvor din pligt er opfyldt, og hvor din kærlighed er givet. Men det frie valg i de Sjæle der er ens børn er uden din indflydelse og uden betydning i åndelig forstand.

Dette skal forstås, at betydningen ligger ikke i at de Sjæle der er ens børn skal leve bestemte smukke liv, men skal udvikle netop hvad de besluttede i det enkelte menneskes inkarnation.

Det må nødvendigvis give smerter og forvirring, til dem der giver dem uselvisk kærlighed, men dette er en udviklingslære der forstås af dem, der kender den lange og trange vej mod et ophøjet mål, der kun kan nås af de stenede stier.

KOMMMER JEG PÅ PLEJEHJEM?

Vi kan ikke give dig det fulde overblik over den tid, og ikke give dig en forklaring. Der er givet dig meget i dit frie valg omkring din udvikling. De ønsker vil forandre sig når du med din fulde forståelse, for din udtræden fra den fysiske form, der vil du beslutte dig for hvad din sandhed vil blive, omkring at udtræde og med et ønske om en hurtig eller en langsom måde at forlade den fysiske krop på.

Du er et menneske, vi ser omkring dig en stærk følelsesmæssig forståelse for denne uundgåelige udvikling. Du skal ikke forvente at dine fysiske kræfter vil give dig styrke til at kunne klare den sidste del af denne inkarnation.

Du er et stærkt og åndeligt moden menneske, du vil forstå at det ikke er muligt men vil blive en vanskelighed der vil overstige dine fysiske kræfter.

HVORDAN KOMMER JEG TIL AT KLARE MIG?

Kære Menneskebarn, omkring dig er der mennesker der kan bruge deres frie vilje til at yde den fornødne indsats. Åndelig set vil dette være af betydning med din egen hjælp, hvor du tankemæssigt og i fysisk tilstand kan støtte og vejlede dem der skal hjælpe dig. Men det er op til dem med deres egen frie vilje, at kunne skelne hvor stor en indsats der kan ydes og hvor dette vil gavne mest.

Dette er muligheder der foreligger, og det er logisk, at i dine tanker skal du opbygge disse beslutninger, du skal arbejde positivt mod at fremkalde denne situation.

OM TILBAGETRÆKNING

Vi aner og ser omkring dig i din dybe forståelse, at der også er en frygt for den forandring der skal ske og på dette ser vi med stor kærlighed, at du er et menneske der også ønsker at klargøre og efterlade denne inkarnation med en klarhed, i forbindelse med de mennesker der har været en del af dette liv.

Du skal lære, at i dit indre og den tid der er dig givet tilbage, at give tilgivelse og forståelse til dine omgivelser. I dine tanker, er du et menneske der har ydet, du har også været i situationer ude af stand til at kunne tilgive i dit hjerte, hvad der er ydet i uret og mangel på gengældelse af din store kærlighed.

Det er hvad du mangler at have, total fred med i denne verden, som ikke er fjern fra de indre Planer. Det er ikke et urealistisk og fjernt sted, men er i dit indre, også i nuet.

Når den tid kommer, skal du bruge din store kærlighed og ikke lade mennesker omkring dig spilde din tid, på unødvendige spekulationer og forlangen om hjælp.

Du skal give mennesker en klar forståelse for udviklingslærens første lov, som er at tage det fulde ansvar for det liv du har valgt at leve.

Det skal du give til Menneskeheden med kærlighed og forståelse, og se de forskellige styrker de mennesker omkring dig indeholder.

Det er ikke tilfældigt at de ting der netop giver dig smerter, for det er dem der er nødvendige for dig at høste en forståelse for.

Omkring dig er der et stærkt Lys. Det vi giver dig nu er en styrke du kan medbringe fra denne dimension til de indre Planer. Dit arbejde og din tankemæssige virksomhed vil være en værdifuld og påskønnet hjælp, også på de indre Planer.

Der er brug for mennesker der kan forsætte dette arbejde, i alle de verdener der giver Menneskeheden mulighed for at højne bevidstheden.

Vi ønsker dig dyb kærlighed og vi forstår din indsats og vi ved, at dit liv i din høje alder er tegn på, at dem der yder mere end de modtager er de vigtigste redskaber, i den udvikling der ikke alene er omkring din lille kreds af inkarneret Sjæle, men den eneste sande udvikling på den samlede Klode.

Dette Solsystem vil blive påvirket med de positive og negative tanker og alle dem i de dimensioner, der for den store Menneskehed er ukendte, men for de få er en logisk og et endeligt opholdssted for udviklede Sjæle.

OM KLODENS UDVIKLING

De påvirkninger skal ikke ses som en skala på en fysisk tid, men som en forandring i Menneskeheden. Men en forandring der indtræder med Sjæle der på en stærkere og direkte måde kan have indflydelse på Menneskehedens udvikling.

Det er gamle Sjæle der vil indtage disse poster med påvirkning af de mange, der vil også blive en ophøjelse i bevidstheden. Men for dem der ikke opnår en klar forståelse, de vil blive ladt tilbage på et udviklingstrin og en runde i udviklingen igen, der ikke vil svare til det der sker for dem, der vil blive en del af den højere bevidsthed.

Det er op til de mange i fysisk form, at få den rette forståelse igennem deres egen indre sandhed, om disse forvandlinger og forandringer.

Vi giver denne forståelse for den Universelle hjælp, at den Nye Tid er en forvandling i bevidsthedstilstanden – ikke i den forstand en fysisk forandring på den Klode, der bebos af mennesker i den nuværende form.

Der vil gives en hjælp, når den Store Mester, Kærlighedens Mester, vil fremtræde i fysisk form, med en påvirkning af de mange på absolut højeste Plan.

Denne Mester vil blive en fremkomst som er forudsagt og vil blive modtaget ubevidst, men som en styrende kraft, der vil påvirke ud over det Menneskeheden har kendt.

MAN TALER OM AT DER VIL KOMME TO ENEGIER?

Mesteren Jesus og Kristus-kraften er to væsener. Når Menneskeheden vil blive påvirket, vil det blive Kristus-kraften. Igennem denne forandring vil menneskers forståelse og bevidsthed højnes.

Tidspunktet kan ikke gives, som i øjeblikket ikke er kendt i fremtiden, men vil afhænge af mange af de udviklinger der er igang omkring hele Menneskehedens forståelse og evner til at modtage disse påvirkninger.

Det skal forstås på den måde, at tidspunktet ikke er kendt. Det skal opnås igennem de påvirkninger der foregår i den såkaldte Nye Tidsalder, overalt i dette Solsystem.

At specielt denne Klode vil blive udvalgt, er en naturlig del af en større Plan hvor Menneskeheden kan hæves til en højere og stærkere påvirkning igennem denne Mester.

Denne Mester er anden Stråle Mesteren og vil påvirke og forandre væsentlige ting, der endnu ikke er fjernet fra Menneskehedens bevidsthed.

KOMMER KRISTUS TIL AT INKARNERE FYSISK, ELLER KOMMER HAN SOM ENERGI PÅVIRKNING?

Det vil blive i fysisk form. Denne Mester som er et væsen, men også en væsentlig del af et højere Væsens udstråling, vil blive fortolket og givet som en påvirkning igennem et fysisk væsen på en fremtræden post på denne Planet.

Det øjeblik hvor dette er ønsket er i nuet, men mulighederne foreligger først når Menneskeheden har udviklet sig i en grad, hvor denne energi og de kræfter ikke vil blive misbrugt og ikke er forgæves.

Dette er et stort spring i Menneskehedens udvikling, når denne påvirkning kan bruges og dem der udvikler sig i de næste årtier, vil blive dem der skal modtage og udbrede denne påvirkning på et praktisk plan.

Der er mange ubesvaret spørgsmål. Du må forstå, at de udviklingstrin der kan forekomme og blive en realitet, afhænger af alle menneskers indsats og alle Sjæles påvirkninger igennem det Universelle arbejde, der skal forekomme og brede sig, også i de kulturer der er tilbagestående.

Det er udviklingslovens første regel at alle skal hjælpes, der formår at hæve sig op et trin højere. Denne påvirkning er igang over hele Kloden. Dette arbejde skal tilendebringes og vise de fornødne resultater, før den store forandring kan foreligge.

I den udvikling hvor Kloden endnu er i smerter og gennemgår de store konflikter, er mange energier misbrugt og ikke målrettet mod en bevidsthedsforhøjelse der er klar i mange Sjæle.

Det arbejde der udføres både på praktisk og humanitært område er vigtigt, men den store påvirkning vil fremkomme i tankernes kraft. Det er et punkt vi ønsker at understrege fra denne dimension, at Menneskehedens påvirkning igennem tankekraften, er det skal veje tungest på denne vægtskål.

Vi vil også give en klar forståelse for, at den fysiske form er et vigtigt redskab, men er ikke mennesket og er uden betydning. Åndelig set er den fysiske form et redskab, der indeholder de muligheder til en effektiv og stor, i de Sjæle der vil leve fra liv til liv.

Der lægges for meget vægt på den fysiske form og dette er et punkt der behøver at blive forandret, det vil give en dybere forståelse for lærdommen der skal spredes igennem skoler og samfundet, hvor den fysiske form er dyrket som mennesket og ikke blot som en kåbe der kun tjener Sjælens formål.

Det er af stor betydning at denne sandhed bliver forstået, du skal også vide, at dem der hjælpes for smerter, kan kun lindres af dem der ikke overlader dem i et vakuum, for uden at der er en åndelig påvirkning, vil det ikke blive en fuld behandling.

Vi ønsker stor kærlighed til dem der udfører alle former for arbejde, der fører til Menneskehedens og Solsystemets ophøjelse og gøres modtagelige for de stærkere energier, der vil komme med regelmæssighed, en påvirkning der kan forventes i de næste årtier.


Back To Top