Skip to content

Om tankens kraft

Du har i dig begravet et gammel kendskab til de gældende love og muligheder. Du har en forståelse for udvidelser af denne visdom, du forstår sammenhængen mellem det fysiske og det åndelige liv, disse muligheder er under overfladen i din fysiske hverdag, hvor du er et velfungerende menneske.

Du skal vide, at du står over for kræfter der vil påvirke dig, det er fysiske væsener som vil give dig denne modstand, når du fremkommer med dine meningers mod.

Når din forståelse bliver udvidet, vil du også forstå hvad mennesket kalder at skue mod Lys i ensomhed. Det vil for dig være en ny positiv form, der giver ansvar for dine tanker og handlinger, det vil dit indre vise dig, det er de muligheder der ligger omkring dig.

Du skal ikke lade dig blænde af gamle tankeformer, du skal kæmpe dig frem i kampen for en åndelig frihed i den fysiske verden, som du skal tage skridt for skridt.

Du vil møde dine modstandere som er omkring dig og i dig. De mørke magter vælger at angribe dem der har Lys omkring sig, og viser tegn på at bruge disse kræfter.

OM NATUREN

Dit følelseslegeme er stabilt og din adgang til de indre verdener kan opnås igennem den tankemæssige behandling, af de ting der sker omkring dig.

Du skal have en forbindelse til naturen, men det kræver en naturmæssig tilgang. Du skal vide, at det er på de områder hvor mennesket bliver mest åndelig berørt og hvor de opnå den hurtigste og mest effektive forbindelse til den åndelige del af deres bevidsthed, som er at opholde sig i naturen og lade den blive en del af din hverdag.

Dette er simpelt men kræver en tilrettelæggelse, den tid er dig givet i overflod og en af de aktiviteter du skal gennemgå i den fysiske verden.

Du skal vide, at de metoder hvor du adskiller dig tankemæssigt fra andre, er der hvor du finder freden, også igennem påvirkninger fra den lydmæssige del af en kunstnerisk udfoldelse.

I den verden hvor du befinder dig, og i den fysiske del af denne Planet, indeholder der mange smukke påvirkninger igennem kunst, musik og omgang med smukke mennesker.

Dette er den logiske og den mest iøjnefaldende måde, at opnå kontakt med sit indre. På et højere Plan skal du finde freden og roen, og bruge en del af din fysiske kraft på dette formål.

Du skal indrette dit liv så du kan udnytte de muligheder, der ligger i freden omkring dig. Men du vil blive påvirket af fysiske aktiviteter, der vil forhindre dig i at finde denne fred. Det er vigtigt at du også hengiver dig til total fred i naturen. Dette punkt vil du finde og det vil blive en del af din fremtidige udvikling.

De konkrete metoder kan opnås igennem de indre forbindelser, som kræver tanketomhed og i stilheden vil du finde freden og opnå adgang til den utømmelige kilde. Også en Universel påvirkning vil blive din inspiration, der vil fremme din åndelige udvikling og give dig i det fysiske liv en kraft, til at modstå de angreb der vil komme og fremkomme med hyppighed, når du udvider din bevidsthed og opfatter din verden med åndelige øjne.

Når du opnår denne forståelse, der er lige under overfladen, og som vil komme som et klart Lys, når du udvikler og hengiver dig til de aktiviteter, der ligger fjernt fra det liv du har levet i den første del af denne inkarnation, så vil du finde freden.

ER MINE CHAKRA I UBALANCE?

Det er et relevant spørgsmål, om den fysiske krops opbygning, et menneske vil ikke kunne fungere og udføre de opgaver der foreligger, uden at det energisystem der vedligeholder og frembringer et stærkt fysisk menneske er i balance.

Dine chakra er som alle menneskers i udviklingsfasen ude af balance og kræver igennem den rette levevis og motiver en udrensning og en tilpasning, der for evigt vil blive forandret når din åndelige udvikling er til stede.

De chakra der er i dine tanker, er chakra der er underforsynet med energi, dit mentale fungerer med klar energi åndeligt til dit Solar plexus. Du skal udvikle og beherske også de jordnære chakra.

Den påvirkning der fremkommer ved at udvikle det mandlige og kvindelige aspekt i et parforhold er vigtig og disse chakra kræver at blive levet og påvirket igennem påvirkninger fra de fysiske behov.

Chakra der undertrykkes og udfolder sig kunstigt, er vigtigt at udvikle med stærk påvirkning af energi. Dette system vil give dig den forståelse, som vil blive dig pålagt at studere med stor omhu, for dette system vil blive påvirket igennem de evner du udvikler, og skal bruges til at manipulere og påvirke menneskets krop.

HVAD BETYDNING HAVDE MIN DRØM?

Det er vigtigt at forstå, at drømme handler om ting i Menneskehedens udvikling omkring vigtige opgaver. De kan fremkomme i dele af bevidstheden, som er bragt med tilbage fra de opgaver der udføres på de indre Planer, når den fysiske krop kræver hvile.

Du skal tro på, at de erindringer der er med tilbage, kan i mange tilfælde virke for små og ubetydelige til at danne sig en helhed som kan forstås og tydes i fysisk tilstand.

Men det er også et redskab med påvirkninger fra de indre Planer. Din bevidsthed bliver påvirket af dem der ønsker at give dig retning og som ønsker at påvirke din skelneevne, til at se mod nogle bestemte mål, som vises dig i drømme.

Du har udført opgaver og er blevet påvirket af mange væsener i disse drømme. Den drøm der gør mest indtryk og har et fuldt og klart erindringsbillede med tilbage, er dem der kan have en betydning. Det skal tydes og bruges som en hjælp i den åndelige udvikling og den fase du behøver at gennemgå for at komme videre på vejen.

Alle mennesker vil blive påvirket og påkalder mange af de væsener, der lever i andre dimensioner og for mange er det menneskenære ting.

Menneskeheden har stor forvirring om væsener fra mange af Solsystemets Planeter. Det er væsener der er på fuld højde og udviklet, med dem der kendes af denne Menneskehed på denne Planet.

Disse væsener er gennemgående i en høj udviklingsfase på mange af Solsystemets ydre Planeter. Disse væsener kan heale og påvise sygdomme, der endnu ikke er kendt af denne Menneskehed, men som er ukendte og uhelbredelige. Denne drøm er en del af en virkelighed, der er oplevet på de indre Planer.

HVAD ER MIN MISSION I DETTE LIV?

Mange ting vil påvirke dig, forvirre og kaste dig ud i kaos. Vi kan sige, mange af de liv du har gennemlevet i alle kulturer, har været igennem smerter og dyb nedværdigelse, men også store sejre er vundet. Åndelig set er du en person i en fysisk krop, men med en bevidsthed der har gennemgået disse betydningsfulde erfaringer.

Der er liv der ikke ligger langt tilbage, som har givet dig en klar forståelse for næstekærlighed og et behov for at vise den i den fysiske form. Det vil skabe den hjælp du skal bruge, når du udvikler dig igennem helbredende arbejde i denne livstid.

Vi kan også fortælle dig, at mange af de liv du har ført har du levet i stærk ensomhed og du har endnu i dette liv brug for at åbne dig op, også for den store omverden.

Du vil udvikle evnen til at give din nye viden og erfaringer en form, der kan kommunikeres omkring den del af den Nye Tids værker om sygdomme, som du vil kunne helbrede via din tankeverdens påvirkning, men manipuleret igennem fysiske påvirkninger, der vil du åbne op for menneskers åndelighed igennem dette arbejde.

SKAL JORDEN SKIFTE SFÆRE?

Disse og mange lignende oplysninger der cirkulerer blandt Menneskeheden, med stor og til tider meget lille forståelse, for de faktiske begivenheder i dette spørgsmål.

Disse oplysninger er ikke frigivet og ikke tilstede. På denne måde kan der siges med bestemthed omkring de forandringer, at det skal påvises, at en ny bevidsthedstilstand ikke vil komme hos de mange mennesker, men vil komme hos de enkelte.

Den fysiske Klode vil blive flyttet i forhold til stjernebillederne og Solen. Det vil ikke komme til at påvirke Menneskeheden, det er en kendsgerning. Men det sker som en åndelig forandring og en udvidelse af bevidstheden og det vil kræve en frasortering, af dem der ikke har opnået den fornødne udvikling.

Når Menneskeheden kan fatte det abstrakte i de åndelige dimensioner og den fysiske verden kan omsætte dem til de vibrationer, så vil det forandre Kloden til den nye placering, i forhold til resten af dette Solsystem.

Denne Klode vil blive hævet til højere vibrationer, som er en del af den udvikling, men også en del af en plan der er lagt og vil blive udført igennem de åndelige påvirkninger, omsat til fysiske påvirkninger, igennem de natur-byggere der styrer disse afdelinger.

Der vil også blive en påvirkning i den Nye Tidsalder, hvor hjælpsom kærlighed vil være tilstede i en fysisk tilstand, med en energi der vil have en indflydelse på Menneskeheden, der langt overstiger den fysiske forandring for denne Klode.

HVEM ER MIN ÅNDELIGE VEJLEDER?

Alle Sjæle vil blive hjulpet fra denne dimension. Åndelig set er alle Sjæle der har rejst og erfaret større erfaringer end dig selv, din åndelige vejleder. Det er dem der vier sig til dette arbejde i denne dimension og det er hvad Menneskeheden forstår som deres personlige åndelige vejleder, der vil give dem den hjælp der kan opnås, når du udviser forståelsen af uselvisk kærlighed, som opnås igennem meditation og det er der man får kontakt til den indre verden og disse Sjæle.

Når det Lys der er omkring dig bliver udvidet igennem uselvisk arbejde, vil denne kontakt blive oprettet. Du vil også finde at bogstaveligt er der en hjælpende hånd, når energien omkring dig påvirker dig i din tankegang, så vil dette kunne opfattes som en åndelig vejleder.

Du skal tro at det arbejde du udfører på udvidelsen af de rette redskaber, at udvide din åndelige forståelse og føle kontakten og tappe fra den Universelle kilde. Det vil fremme din udvikling mere end de mange gode tanker, der ikke udføres som reelle handlinger.

Dette er det springende punkt i den åndelige udvikling, at omsætte smukke tanker til uselviske handlinger, det er den afgørende forskel på udvidelse og ophøjelse af den bevidsthed, og som er dit egentlige jeg.

Omkring dig er der en kreds af Sjæle der kan påvirke og videreføre de tanker, som er latente omkring dig og den forandring du ønsker at medvirke i. De tanker og handlinger du udfører, er af største betydning og vil påvirke det store Solsystem.

Dette skal bruges som dybe tanker som vi planter dybt i dig, at netop din indsats vil have en afgørende betydning. Det skal ikke forstås på den måde, at du er den udvalgte og eneste, men vi giver dig et indblik og forståelse for betydningen af alle Sjæles indsats.

Du er en del af den samlede Guddommelighed, din broder er ham der repræsenterer en del af denne krop og denne Klode er også en del af dette legeme.

Dette skal du bruge som et redskab i dit arbejde, at alle påvirkninger i din tankeverden er af største betydning for den samlede Menneskehed.

Uden denne forståelse vil du ikke kunne udføre og bruge de evner som er bestemt og klar til udfoldelse, på de Sjæle der er afventende og i den afsluttende fase af deres karma. Du skal forstå det sådan, at det grundlæggende arbejde vil begynde i dette og de næste mange liv.

Vi ønsker dig dyb kærlighed og forståelse, vi giver dig et punkt et Lys. Når du med din frie vilje vælger dette punkt, vil du søge mod vejledning og åndelig ophøjelse. Du vil også finde den kraft der vil hæve og beskytte dig, mod de mørke påvirkninger du vil tiltrække når dit Lys bliver forhøjet.


Back To Top