Skip to content

Hvilken retning går min udvikling?

Du gør med dine evner en indsats, med din åndelig modenhed og som en åndelig søgende, er du blandt dem der er fanget af den ild, der vil fortære og udslette de negative sider af den personlighed, vi alle starter en inkarnation forløb med. Du er blandt dem der har de mørke sider at kæmpe med, de sider du med din egen frie vilje ønsker at begrænse og beherske.

Dette er det sande arbejde, udført som en del af helheden og vil blive gentaget på et højere Plan når udviklingen giver dig disse muligheder.

HVORDAN SER MULIGHEDERNE UD MED MIT FYSISKE ARBEJDE?

Du er af dem, med dine evner for forståelse og genopbygning, i den fysiske verden vil bruge og forandre det mål, der vil blive den største del af dine opgaver i denne inkarnation. Du vil, med dit indre som er din sande leder, forandre din fysiske og din åndelige forståelse for den verden, der vil blive forandret i et tempo, der vil være vedvarende og højere end de fleste forstår. Dette skyldes den nye tidsalders pres for resultater og er en opsamling af de muligheder, der ikke blev udnyttet på det fortabte kontinent (Atlantis).

Dine opgaver vil komme til udfoldelse igennem en indgående studium, af det der i menneskehedens sprog er kendt, som de positive og opbyggende hjælpere i Devaernes verden. Disse hjælpere vil du indgå i et tæt samarbejde med. Du vil opbygge en forståelse i dit indre, der vil udfolde sig og blive praktiseret i den fysiske verden.

Din opgave vil svinge fra opbygning af fysiske genstande, til opbygning af mennesker, som vil blive kendt som handicappet åndelige udstødte væsener. Det er en sygdom der vil blive kendt som den største og mest betydningsfulde af dem alle. Det er nedbrydning af menneskets åndelige afbrydelse fra det instrument, der kendes som hjernen.

Du vil finde at i den forståelse og med den viden du også vil erhverve når du har gennemgået de skoler der er nødvendig, vil du lære og forstå om menneskets opbygning, som et væsen der lever og udfører åndeligt arbejde, igennem et energiforbrug der fordeles i den fysiske krop, på samme måde som du kender i den praktiske verden. Et energisystem der får alle mennesker til at fungere optimalt, når det virker i alle de syv Chakra.

Denne energi system vil blive fremtidens store udvikling i lægevidenskaben og du vil i den praktiske verden kunne udføre et grundlæggende arbejde på dette punkt.

Du spørger i dine tanker, i hvilken retning skal dette arbejde udføres. Med din baggrund må du finde troen på de evner du har latent.

Du vil opbygge i samarbejde og dyb forståelse, med de kræfter der kommer igennem kreativ og smukke oplevelser og energi forbindelser i naturen.

Du vil opbygge fysiske boliger og skabe centre for børn og mennesker, med en høj åndelig forståelse, som ikke at kan magte de nye energier. Disse mennesker vil behøve at blive hjulpet af dem, der forstår den dybe baggrund for disse handicaps.

Du vil bygge og udbygge en forståelse blandt mennesker, at i naturen kan du opsamle og modtage en større energi end der findes, i de for menneskets så skadelige helbredelsesmetoder, der udføres af mennesker der kun forstår den fysiske virkelighed.

Du vil med dit kenskab og dybe samarbejde med Devaerne, kunne påvirke disse Sjæle og genskabe og genopbygge disse energisystemer og du vil finde at dette arbejde er af stor værdi. Det er Sjæle der behøves i det åndelige arbejde der vil blive sendt til dette center.

Dette er ikke en illusion, men vil blive en fysisk virkelighed for de samfund og den kultur der vil blive påvirket af de resultater.

De vil kalde det andre navne og forståelsen i lægevidenskaben vil vokse, for det de ikke kan forstå men dog vil erkende som bedre metoder i end den fysiske og normale behandlingscentre.

ER DET ET LUKKET KREDSLØB, ENERGIMÆSSIGT, MENNSKER KOMMER TIL AT FEJLE?

Dette er det samme og alt afgørende forskelle i fremtidens sygdomme, at den menneskelige psyke ikke vil kunne modtage uden komplikationer en forhøjet energi. Det vil ramme dem der er mest modtagelige og åbne dem, der er mest nødvendige, for en åndelig udvikling på denne Planet.

Du vil finde at dine forandrede omstændigheder, vil give dig troen på dine egne evner i disse retninger. Det vil kræve et valg af muligheder der forligger i din fysiske verden, at vælge mellem det materielle, er at vælge mellem den ene virkelighed og er at vælge mellem to supplerende muligheder. Dette vil dit indre give dig en klar forståelse for, igennem udviklingsarbejde.

Ved en overvældende indsigt i disse specielle områder, vil du blive en kapacitet der kan støtte og udbygge og påvirke den offentlige mening om disse sygdomme.

Det er mange ord for dig at forstå, i din nuværende udvikling vil du ikke fatte den store komplicerede indsats det kræver. Det vil være en indsats der kun kan komme, når dette er din sandhed og når din indre styrke vil blive støttet af konkret viden, vil du forstå den store betydning dette arbejde vil have for menneskeheden.

Det vil brede sig og blive en del af den Globale forståelse for sygdomme, der ikke forstås af den videnskab der kun forstår de enkelte dele, men mangler at forstå helhedens betydning.

HVORDAN KAN JEG GØRE DET NEMMERE FOR MIG SELV, AT UDFØRE DE TANKER OG IDEER?

I starten af den del i denne inkarnation, hvor du forandrer og aflægger de negative energier der endnu findes i små mængder i din personlighed.

Disse energier er på mange måder det der bremser dig for din videre udvikling, du skal forstå din vrede, at beherske følelser er det første store skridt.

I dine tanker er der også tanker om fortiden der ikke længere behøves, du skal finde skønheden i de vedvarende værdier. Det vil kræve ofre at forandre og modtage disse nye energier.

HVAD STRÅLE ER JEG PÅ?

Du er på stråle med kærlighedens (2) styrke, du er også på din personlighed på den konkrete og handlekraftige, den søgende og den praktiske, der tillægges strålen 1. Dette er din afgørende egenskab i dit arbejde der venter dig, at bekæmpe de tanker der er omkring dig og tvivlen om dine muligheder.

Din indre styrke er større end du tror. Du er ikke udvalgt tilfældigt, du er valgt med det Lys du udstråler, omkring dig er der beslutsomhed og en åndelig kærlighed til et opnået resultat.

Dette er din styrke og din skæbne at blive et redskab, der udfører og går nye veje igennem konkret forskning, med en dyb forståelse for en åndelig virkelighed, der er den bagved liggende årsag til de problemer, den søgende menneskehed påfører sig og ikke forstår.

HVAD VAR DET JEG I EN TIDLIGERE INKARNATION SKABTE OG FREMSTILLEDE?

Du skabte og fremstillede redskaber, der ikke af dem omkring dig kunne opfattes som betydningsfulde, men som viste sig at være store betydningsfulde fremskridt i menneskehedens historie. Du var en af dem der modtog disse impulser, fra den kosmiske påvirkning.

På dette tidspunkt da menneskehedens største behov var tryghed og forståelse for kærlighed, skabte du former i boliger, der gav denne tryghed. Du forstod disse konstruktioner, som i deres simpelhed kunne udføres.

Dette var i starten af den tid, da mennesket gik fra et åbent liv, til et beskyttet liv, som bredte sig fra de varme områder mod de kolde. Dette er en fjern fortid i dit liv, der bredte sig over tre inkarnationer.

Du var påvirket af en indflydelse og en åndelig forståelse, fra et liv der var levet i det land der i dag er kendt som Ungarn.

I dine tidligere liv var du en opbygger af byer, der udførte og brugte træ som materiale til menneskets bolig. Dette var blevet forsøgt, men blev udført uden metoder og uden intelligent forståelse.

Dette var en af de punkter der fremskaffede bedre muligheder, det var i åndelig forstand en form for vendepunkt, hvor menneskes energi blev vendt mod det indvendige i mennesket og væk fra de naturånder, der var deres eneste forståelse.

Disse liv er ca. 20.000 år tilbage fra den tidsregning du kender som den store Mesters fødsel. Disse liv blev levet på sletter og du var kendt som en foregangsmand for disse stammer.

Det var den første tid hvor du forstod betydningen af helheden og ikke kun enkeltdele, hvor du forstod om fællesskabet og ikke kun den enkeltes fysiske styrke.

Det er et lyspunkt der ligger tilbage i menneskehedens historie, det var ikke et isoleret tilfælde, men bredte sig via disse påvirkninger fra den indre verden til store dele af kloden.

Dette arbejde vil du forsætte på et højere Plan, hvor dit intellekt vil blive et afgørende værktøj i dette arbejde.

FINDES DER STADIGVÆK NOGET SOM JEG HAR SKABT, NEDSKREVET ELLER PÅ NOGEN MÅDE FREMSTILLET?

Kære menneskebarn, lad mig sige hvad der også gælder for mange, det er disse gerninger og resultater der tæller. Det er uden betydning og du kan ikke forvente at blive kendt og modtage hædre for dette arbejde.

Det vil blive en del der vil vokse i dit indre, som en forståelse og en indsigt, der vil give dig den indre fred. Der er i den åndelige natur, at intet arbejde er påskønnet, intet vil give dig en speciel plads.

Du vil udføre dette arbejde og vil modtage en åndelig udvikling og de belønninger og de smerter du vil opleve, vil du opleve alene.

De glæder du føler vil du blive beriget af og dette vil give dig styrke og din stræben mod det endelige mål, vil blive fremskønnet ved din indsats.

Det er en åndelig kendsgerning at de forhøjede energier kan kun frembringes ved uselvisk kærlighed, for uselvisk kærlighed er givet af dem, der ikke forventer at blive bemærket.

Det er ikke for dig alene men et universalt betydningsfuldt punkt, at uselvisk kærlighed ikke er belønnet, men givet til dig som en gave, som en udvidelse for din forståelse, en forhøjelse af den energi du modtager, den vil bringe dig nærmere til dit eget udviklingspunkt, dit eget udgangspunkt.

HVILKET SPROG VIL JEG FÅ MEST NYTTE AF?

Dette er et relevant spørgsmål, af en med tanker om alvorligt at fremkomme som et praktisk redskab i det åndelige arbejde. Det er et spørgsmål der kan bruges af mange på denne Planet.

Der er blandt mennesker stor forvirring om netop disse spørgsmål og deres betydning. Omkring dette kontinent er der mange lande der tillægger sproget og deres specielle kultur den største betydning og fordele fra fortiden.

Du skal forstå kære Menneskebarn, at du vil blive en borger på denne klode og ikke i dette land. Det sprog der vil blive gængse for den største del i denne nye tidsalder, vil blive det sprog du kender som engelsk. Det vil blive det afgørende sprog for den samlede befolkning på denne klode.

Dette vil blive kommunikeret og forstået af alle, der er på det niveau det kræver for at hæve sig op og blive en del af dem, der vil forsætte i næste runde.

KAN DU HJÆLPE MIG TIL AT FORSTÅ MINE GAMLE VENNER BEDRE, ELLER ER DER NOGET JEG TOTALT HAR OVERSET?

Alt åndelig udvikling er baseret på netop de tanker du udsender, at række en hånd nedefter og hjælpe dem op der er et trin under din udvikling.

Det er en lov i den åndelige udvikling, at hjælpe dem og at blive hjulpet af dem der har gået vejen og forstået og høstet en visdom.

Du skal forstå, at denne hjælp skal gives, ikke at du skal bære dem over floden, men du skal vise dem vejen og give dem din åndelige vejledning, med dit hjertes rene stemme.

Det betyder ikke, at du kan løfte og udføre deres arbejde, du skal også forstå at det offer det kræver, er at gå denne vej alene, er ikke et offer.

Din ensomhed vil aldrig blive en del af dit fremtidig liv, du vil finde mennesker der behøver dig og vil støtte dig, mennesker der vil høste hvad du allerede har som visdom.

Disse venner vil udvikle sig i forskellige retninger på forskellige trin. Du må også forvente at disse Sjæle har ikke alle den samme indstilling og forståelse for de dybe værdier.

Dette er ikke unaturligt i denne verden, der er mange der ikke behøver det på dette tidspunkt, at gå den samme veje.

Du kan ikke undlade at give dem kærlighed og vejledning og strække dig ud på den gren der ikke kan bære, men du må ikke lade den briste. Det er ikke din pligt at løfte dem over floden, men vise dem vejen.

Dette er misforstået af mange, at uselvisk kærlighed er at udføre andres karma. Det er modsat hvad der er bestemt.

I din kamp må du bruge den energi der er opbygget igennem mange liv. Den energi vil blive krævet til fulde for din opgave.

Du forstår dine venner og du forstår de mennesker der behøver dig. Når du giver dem din fulde kærlighed. Uselvisk kærlighed er sandheden, ikke at opbygge yderligere blændværk.

KAN DU SIGE NOGET OM MIT OG MIN PARTNERS FORHOLD?

Kærlighed er en energi der strømmer med forskellig styrke, som ikke vil give det resultat som personligheden ønsker. Denne styrke afhænger af de veje der vælges når to muligheder er til stede.

Et billede af enorm betydning skal ses som en del af den karma I begge må leve. Dette billede viser to mennesker som ikke kan miste kærlighed, men på tidspunkter må gå de veje deres indre ønsker. De veje der er jeres specielle sandheder.

Kærlighed på det højeste Plan er frihed til at give disse Sjæle den fulde støtte og kærlighed på den vej der for mange er stenede og vanskelig.

Det er uselvisk kærlighed at forstå at ikke at forlange, men give den fulde frihed til dem omkring dig der behøver denne frihed. Jeres kærlighed er del af jeres fremtid.

Mange af de muligheder der ligger, er jeres personlige valg. Jeres sandhed er når I vælger en af to muligheder.

Der kan ikke fra denne verden gives en bestemt løsning, eller en bestemt udførsel af disse valg. Dette er det inkarneret menneskes valgfrihed. Det er den frihed der nydes af alle med en fri vilje.

Det er også der hvor al lærdom høstes og det er også der at en inkarnation giver udbytte eller tilbagegang.

Jeres fulde kærlighed er en blomst der ikke vil visne, men styrkes i en gensidig forståelse fra mange forskellige retninger og bestemte karma for jer begge.

Disse karma vil give jer paralleller på udviklingsvejen, men også fjerne jer af mange forskellige stier og I vil mødes når I ser det fælles mål.

Jeg mærker i dig, at dine tanker beskriver vigtigheden af dette spørgsmål, det er valgfriheden der betinger al åndelig fremgang.

Det er disse valg, mulighederne der giver dig styrke til at kende de mørke kræfter og dem der er Hvide i deres inderste Sjæle.

Du vil behøve denne skelneevne også i den fysiske verden, hvor kærlighed er en energi der ikke er vedvarende hos alle.

HVAD MED HENSYN TIL VORES REJSEPLANER?

Dette vil være en værdifuld forståelse, at modtage impulser fra disse kulturer og forstå menneskeheden og at denne klode er en del af alle menneskers ansvar.

Denne klode er et legeme, det ikke er uden betydning og at mennesker i den alder er en del af det sammenhold og en del af den forståelse: At ingen udvikling kan forsætte og ingen kreative tanker kan blive født, uden at alle forstår at delen er ikke vigtigere end helheden og i delen er helheden forankret, men i helhedsstrømmen forstås alt. I denne strøm af forståelse er der en vigtig opbygning af forbindelser på tværs af kloden. En af fremtidens vigtigste punkter, dette er det første solide skridt til at skabe en verdens fred.

HVORDAN KAN JEG SKAFFE MIDLERNE TIL DEN REJSE?

Det er et energiforbrug der skal reguleres i din daglige hverdag. Omkring dig er der muligheder i den fysiske verden for at skabe disse energier, men det vil kræve en indsats.

Når din sandhed er en del af din forståelse, vil du finde at disse midler skal fremskaffes og bruges til dette formål.

Det er ikke muligt at udføre dette projekt, før troen og tanken er skabt. Når tanken er skabt at det kan lykkes, vil dit formål blive belønnet igennem øget aktivitet i den fysiske verden. Du vil finde at disse midler vil fremkomme. Du må forstå at det er motivet bag tanken, der vil skabe det fornødne grundlag.

DEN PERSON SOM JEG OPLEVEDE SOM “FÆNOM” I MALAYSIA, ER DET EN JEG KENDER ELLER KOMMER TIL AT KENDE?

Det er ikke sandsynligt ar du møder dette menneske i denne livstid. Du må forstå ar du vil møde mennesker der inspirerer og viser dig en vej. Du skal opfatte dette menneske, som en du møder når du ikke længere kan kende og forstår hvor du ønsker at gå.

Du spørger om vej og ud af menneskemængden er der disse Sjæle som er bestemt til at hjælpe, for dem der ønsker at tage det første skridt. Det var dette menneskes arbejde omkring dig, at give dig retning og vise dig den næste pil. Fra dette punkt er det din indre stemme der er din eneste guide.

Med stor kærlighed og forståelse kan vi hjælpe dig, vi kan hjælpe dig et langt stykke på vejen, men i mange og i alle beslutninger, der vedrører din karma og din store udlevelser af dine gamle skyggesider, er det din beslutning og din skelneevne der afgør disse spørgsmål. Vi kan ikke løfte dig over vejen og beskytte dig imod de farer du vil møde.

Dette er din inkarnation at møde disse udfordringer, løse dem og tage de valg og at gøre det i Lysets forståelse og nægte at udføre det i det ondes arbejde.

Det er din sande natur der vil blive afprøvet, de prøver er en del af din fremtid. Vi kan ikke give eller tage din frihed. Vi kan give dig kærlighed og vejledning og en oversigt over de muligheder der foreligger for dit arbejde, i den fremtid du har tilbage i din fysiske inkarnation.

Vi kan give dig en dyb forståelse, at du er den nye tids verdensborger, der ikke tænker for den nation og den kultur du kender men forstår at uden forståelsen for helheden vil delen ikke virke i den udvikling der er nødvendig for denne klode.

ER DER EN MÅDE JEG KAN GØRE MIN PERSONLIGE UDVIKLING NEMMERE, DEN BOG JEG LÆSER NU, PASSER DEN TIL MIG?

Der findes ingen genvej til visdom. Den visdom du behøver vil blive vundet igennem smerter, ensomhed og afsavn. Dette er en åndelig sandhed. Vi ønsker dig styrke og en vedvarende tro på den hjælp der altid er en del af din fremtid.

Den hjælp der er den universelle kilde, er en utømmelig for dem der finder freden og stilheden. Ensomheden er ikke som man forstår det i den fysiske verden. Men ene-ansvaret for alle de gode påvirkninger du kan tilføre den fysiske verden og den tankemæssige verden er skabt af dig med dit ansvar for positive ting og også de negative påvirkninger.

Der findes for åndelige mennesker dette ene svar. I dit valg af to muligheder må du tænde Lyset eller de mørke kræfter, dette er din frie viljes valg.

HAR SPORT PRÆGET MINE TIDLIGERE INKARNATIONER OG PÅ HVAD MÅDE?

Det har præget mange af de negative retninger din udvikling har taget. En selvbetydning der ikke står mål, har i tidligere inkarnationer givet dig en fjernhed fra den menneskehed du er en betydningsfuld verdenstjener af.

Det har også givet dig en forståelse for en betydning i den fysiske verden, som ikke var nødvendig for din åndelige udvikling.

Den har også givet dig en klar forståelse for en smuk og en sund krops betydning. Dette er en overset ting blandt mange søgende. Åndelige mennesker forstår ikke betydningen af en sund og en stærk form for den Sjæl der er dem.

Betydning for en sund krop for alle liv er en del der også i fremtiden behøver stor opmærksomhed for alle mennesker.

Dette er den positive side af den sportsudøvende menneskehed. Den negative side er egoets misforstået tro på deres egen betydning.


 

Back To Top