Skip to content

TIL MENNESKEHEDEN – nedtalt via Dharmaskolen

TIL MENNESKEHEDEN

Indsatsen er ikke altid synlig, små menneskers tålmodighed slår ikke til, dette er den forandring der sker, når denne energi bliver omsat til en vis fred og en misforståelse for at tingenes tilstand skal forandres.

Kære mennesker, i jeres mange forskellige udviklinger, har I en dyb længsel tilsammen, sammenhørigheden og forståelsen over de mange liv og med de udviklinger I har gennemgået, har I alle haft det samme mål.

I begynder også at forstå, I er ikke alene, men i en forståelse for en sammenhørighed, kan vi give jer eksempler fra den fysiske verden.

I jeres fysiske form er jeres kroppe et spejlbillede og den er kompliceret men logisk indrettet, i det Solsystemet som I er en del af.

I den fysiske krops format, er der mange adskilte organer og mange dele der tilsyneladende ikke er en del, men med mange vigtige funktioner som hænger sammen.

I må forstå, at denne krop afspejler Universet i sin enkelhed, jeres organer er intet uden det samarbejde der foregår, de er afhængige af den indbyrdes funktion og formål, dette er menneskeheden, et forhold I vil tænke over, når I træder på den stenede vej, der ligger forude.

Alle der vælger med den frie vilje at forstå, at de rette relationer til alle ting i alle riger, i det laveste naturrige og det højeste åndelige, er man afhængig af det samarbejde og de nødvendige forhold der er imellem alle ting.

Dette kære mennesker, er jeres hverdag i den fysiske form, at forstå at alle jeres tanker og handlinger vil påvirke det totale legeme, det legeme der er jorden og dette Solsystem.

Det er et smukt formål, at fremme dette samarbejde og at forstå at det enkelte individuelle menneske har i sin magt, at forandre og fremskynde denne udvikling.

UDVIKLING

Du skal frigøre dig fra de bånd, der ikke vil give dig åndelig frihed, også i din tankeverden, du skal frigive dig selv og forstå, at mørke kræfter arbejder også i hvide klæder.

Du skal også forstå, at dem der svigter dig, er Sjæle der ikke formår at leve op til de idealer, de ønsker at finde i dig.

Det er mennesker der står dig nær, du skal frigøre dig, det vil give dig friheden til at udføre dit egentlige formål i denne inkarnation.

Du skal forstå at lytte til dit indre, dette er din eneste guide, når du skal forandre den retning med den kaos, der er omkring dig, den har du skabt når du ikke vælger at tage ansvaret, også når det koster og giver dig smerter.

Der er også mange kærlige tanker omkring din fremtid, du må forstå, at med frigørelsen fra gamle tankebilleder, vil du modtage nye energier og det vil forandre din hverdag og give dig en ny retning. Vi ønsker dig kærlighed, du skal ikke forblive i de gamle tankebilleder.

KONFLIKTER OG KRIGE

Dette er et relevant spørgsmål for Menneskeheden, konflikter er nødvendig på dette trin af Menneskeheden. Du skal finde dine sejre på slagmarken, det skal ikke forstås sådan, at mennesket skal dræbe og udslette alle levende væsener omkring dem.

Slagmarken er i dit indre, de slagmarker der udkæmpes i den fysiske verden med fysiske våben, er rester fra en tid, der ikke mere er relevant for denne tidsalder. Disse kræfter er de sidste der skal udkæmpes, og dette skal udrense og forandre Menneskeheden.

Du må ikke glemme, at når du ønsker at have det rene vand, at du kan frasige dig de urenheder der er tilbage, disse urenheder er de mørke kræfters forsøg på at nedbryde igennem indre konflikter, som også findes i det enkelte menneske og lille samfund. Det er det store billede, der udkæmpes blandt familier og små grupper af mennesker.

Du spørger også kære Menneskebarn, om vi skal involverer os i disse kampe. Det er en karma for mange af de væsener, der kæmper disse fysiske ødelæggende kampe, det er mennesker der er kommer tilbage og udkæmper energier, for at opnå de nødvendige erfaringer for de næste inkarnationer.

Det er mennesker der kæmpede i den forrige store krig, hvor menneskeheden måtte høste dyrekøbte erfaringer, og rester fra Sjæle der er kommer tilbage for at udkæmper og opnår den fornødne forståelse, for disse unødvendige fysiske energier.

Det er fra en periode hvor mørke kræfter desperat ønskede og ønsker, at nedbryde hvad de sidste årtier har opbygget i menneskeheden. De skal også høste en dyb forståelse, for håbløsheden af disse og lignende kampe.

Disse menneskers karma er ikke uden betydning for denne fred, for de involveret mennesker er det en del af denne tidsalders afslutning på disse konflikter.

Menneskeheden er et væsen i et Solsystem, hvor mørke kræfter vil gøre en større indsats for at nedbryde, men Lyset har påvirket overalt på Kloden, så det Hvide Lys har en stærk påvirkning. Disse kampe vil opstå mange steder til det endelig slag er afgjort.

Det er når flertallet og de største tankebilleder, har forandret disse energier til positive tanker og handlinger, så vil der skabes en dyb forståelse og dette vil ikke mere forekomme, i den tidsalder der ligger ude i fremtiden.

Denne fremtid vil fremkomme, når i de næste årtiers kampe på dette plan, blive et minimum af de konflikter der findes på denne Klode.

Denne Klode vil indgå i den nye tidsalder og der vil blive grupper som er verdenstjenere, der vil med tanker og realistiske handlinger forhindre disse kampe.

Dette er en del af Menneskehedens store opgave, at igennem tankepåvirkninger, at tilslutte sig de spredte grupper der findes overalt på Kloden og samle dem i energier, som vil påvirke dem der er placeret på de magtfulde poster.

Det er en del af det åndelige arbejde, der udføres af den enkelte og grupper med denne dybe forståelse.Tankekraften er Universets byggesten og er opbygget af kærligheds enegier.

At påvirke disse energier igennem aktivt handling, er ikke tilrådeligt, denne håbløshed og disse smerter der lides, er for mange mennesker en lærdom, også for dem der i verdens øjne lider unødvendigt.

Det er ikke tilfældigt når du er født i et land, der ikke behøver at udføre disse kampe og heller ikke tilfældigt, at mennesker lider og sulter, det er en del af den lærdom, du i dette land har høstet i et tidligere liv.

UDVIKLING

At søge at opnå forbindelser, på denne og højere dimensioner er mulig i din dagligdag, når du i dine tanker finder den indre fred, og søger en stilhed, vil du modtage en dyb forståelse, fra det der er den Universelle Kilde.

I denne Kilde, vil du modtage din egen forståelse og din sandhed om dem, der ikke lever i den fysiske verden, dette er det første skridt til at forandre dine gamle tankebilleder, at søge og lytte til dit eget indre og skabe en kontakt med den Sjæl der modtager og forstår dem, der ikke lever i den fysiske dimension.

Der er i dig en dyb indre trang, til at udvikle din åndelige forståelse, denne forståelse, som vil blive dybere og mere synlig, når du opnår de rigtige relationer til dem omkring dig, dette er et vigtig punkt, at tage det første skridt og forandre den tilstand der er omkring dig, og hvor dem du kan hjælpe, selv skal høste af deres mange livs dybe erfaringer.

Vi ser omkring dig, energier med smerter og afsavn, vi ønsker at give dig en klar forståelse, for de fysiske betingelser, det er ikke det der er livet, men en hård skole, hvor man kan høste erfaringer i.

Det er symbolsk når vi siger, at dette ikke er livet, for det er det fysiske liv også, men du skal vide at på dette Plan, er skønheden og stilheden tilgængelig, for dem der i den fysiske verden er savnet.

Du skal sende dem kærlige tanker og forstå, at i dette og fremtidige tilstande, er det udviklingen af Sjælen der overlever, og som bringer de erfaringer videre, som man har høstet i smerter, til det næste liv.

Dette er et relevant spørgsmål Vi kan sige om dit liv, at du har høstet dyrekøbte erfaringer og lidt dine smerter, vi giver dig troen på kærligheds budskabet, dette budskab der vil blive sendt til dig fra denne dimension, fra de væsener og det væsen du savner i dit fysiske liv. Smukke og kærlighedsmæssige tanker, er den gave du vil modtage fra den ikke fysiske verden.

Evner er ikke en gave, men opsamlinger af mange dyrekøbte erfaringer. Over mange liv har du gennemgået og set de negative indflydelser på de liv hvor du har lidt og haft afsavn.

Når menneskeheden taler om evner, er det ikke gave, men en opsamling af alle de evner du har høstet, og alle de dybe forståelser du har modtaget igennem smerter.

Disse evner skal du udnytte til menneskehedens udvidelse af den bevidstheds forståelse mennesker mangler omkring dig, vil give dem en forståelse, når du på en kreativ måde bruger disse erfaringer til at give menneskeheden forståelse for smukkere og renere verden.

Du skal ikke tro at dem der ikke anerkender dine evner kan forstå de høje tanker du har om at give uselvisk kærlighed. Dette er klart, omkring dig er der et Lys, dette Lys er kærlighed og du vil udvide din forståelse når du begynder at arbejde med mennesker omkring dig.

HVAD BETYDNING HAR VORES DANNEBROGS FLAG?

Dette er et relevant spørgsmål, om den symbolske påvirkning af de nationer, der er udset til at uføre dele af det Hvide broderskabs arbejde.

Der ligger en dybere mening med disse symboler, som kan give en forandret og udvidet forståelse, for de landes specielle karma.

Dette land med den røde og hvide farve, symboliserer et broderskab, blodets farve er broderskabet på tværs af alle landgrænser og kulturer, det er symbolet for dette land, som vil udvikle en social forståelse på et højeste Plan og blive et eksempel for andre lande, om at forbinde store og stærke kulturer, på tværs af religioner og styrkemæssige forhold.

Dette er af den største vigtighed, da dette blev besluttet, var dette land på den sidste del, af en aggressiv og nedbrydende karma, dette land er også påvirket af den hvide farve som er et dobbelt symbol i Kristus renhed i Lyset.

Det har for dette land betydning i at en åndelig udvikling vil blive fremskyndet og der vil blive givet et materialistisk og fysisk grundlag for en åndelighed, der vil brede sig som aktiv og positiv indflydelse, omkring en Klode der er parat til at modtage og blive påvirket af den begivenhed, der vil fremkomme i de næste århundrede i den nye tidsalder. Det er dette lands specielle karma, når dette flag med de symbolske farver er givet. Hvert land har sin egen karma.

KÆRLIGHEDSENERGI

Vi vil give dig denne forståelse, igennem din tankeverden ser vi en stærk uselvisk kærlighed, rettet mod dem der er hjælpeløse og forvirret, som er stærkt påvirket fra de Planer, der prøver at have indflydelse med negative kræfter.

Du må tro på, at de stærke indflydelser i din tankeverden, vil forandre på en positiv måde dem omkring dig der lider, af de angreb der kommer fra de mørke kræfter, der ses som forvirring og en dyb meningsløshed med livet.
Disse væsener kan ikke forandre dem der opbygger en stærk tro på, deres egen værdi og forståelse som åndelige væsner.

Med den kærlighed du giver, vil dette blive en realitet, at dem omkring dig der lider, vil blive styrket og starte på nye veje, der bringer dem frem mod en aktiv og positiv tilværelse, det er en positiv forandring over den korte tid, men også et eksempel på tankekraftens påvirkning.

Vi ønsker at give dig den kærlighed du udsender i fulde mål til menneskeheden, den forandring er en hjælp på et større plan end du fatter.

HVOR HAR JEG LEVET I MIT FORRIGE LIV?

Du ønske denne oplysning, for på en positiv måde, er du involveret i de tanker om den ny tidsalder.
Vi kan give dig en forståelse for de mange liv i smerter og forandringer, disse erfaringer har du høstet over mange liv.

Vi kan også give dig en forståelse, til din tilknytning til lande du ikke kender i dette liv. Dette vil give dig en forståelse for tanker du ikke selv forstår.

Du har været tilknyttet til et land der ikke er af samme kultur som det du er involveret i i dette liv. Det er et land der på vej ud af et mørket, et land der er fyldt med fanatisme, dette land er Iran, det er en kultur du ikke forstår i dette liv, men er tilknyttet til igennem de erfaringer, der har skabt en forståelse for balance og den afstand du tager fra fanatisme i dag.

Du har også levet i et liv med mange smerter hvor du opholdt dig i Spanien, hvor du har været en af dem der herskede og misbrugte din magt, over dem der ikke formåede at blive hørt i religionens fanatisme i dette land. Da dette land blev en del af den kristne religion, var du blandt dem der misbrugte den magt som denne kirke havde. Du føler dig draget til dette land.

Du er et menneske der ikke kan finde fred, uden at blive påvirket af dem, der er fra andre kulturer. Du skal rejse og forstå, at den indflydelse du kan bringe med dig om tolerance og forståelse, vil blive en del af dit arbejde i fremtiden.

UDVIKLING

Du er et menneske der tænker dybe tanker og som har en dyb forståelse fra tidligere liv, om åndelighed til gavn for menneskeheden.

Du er også et menneske der føler dig splittet, imellem dyb åndelighed og materialisme og du lider under disse påvirkninger. Dine tankebilleder om kærlighed er for de mange og ikke kun for de få.

Du lever i et grænseland mellem disse påvirkninger, du ønsker at finde en retning. I din åndelige forståelse, vil du komme langt ud ad denne vej, for du er parat til at bringe et offer i dette, for at frembringe det resultat du ønskede for denne inkarnation.

Du vil ikke blive bundet af gamle tankebilleder, men sprede og forandre de påvirkninger der er omkring dig til positiver.

Du vil også blive alene om denne kamp, for i din nærmeste er der ikke dyb forståelse, for din anderledes måde at beskue verden på.

Du er et menneske med Lys, der forstår at afhængigheden af det enkelte menneske, er den samme over hele Kloden. Dette vil forandre din fremtid, når du omsætter denne forståelse til realiteter. Vi ønsker dig dyb kærlighed i dette arbejde, som vil koste dig smerter, men også give dig en fred og en dyb forståelse, for dette livs opgave.

KAN VI FÅ JER TIL AT GIVE OS ET TANKEBILLEDE TIL MEDITATION

I skal frembringe et billede i jeres tanker, om samhørighed imellem mange nationer og kulturer, også at med de rette relationer mellem mennesker, i det små som i det store, så vil I forandre jeres verden.

I må ikke sidde tilbage og beskue jeres egen lille verden, fysiske behov eller begær og tro at I kan udvikle specielle evner af åndelighed. Men at blive og forblive en del af det åndelige arbejde, er at give mere end I modtager.

I skal blive en del af dem, der forandre og højner bevidstheden og tro at tankekraften fra de få, vil påvirke de mange. I skal kaste det Lys i udsender ud over dem I elsker, kender og ikke kender som mennesker, men som Sjæle.

Dette er en del af en åndelig tjeneste, når tankekraften bliver målrettet mod dem der lider smerter, for dem der lider de største smerter, er dem der er fanget i et fængsel, hvor åndelighed ikke er påbegyndt, som en aktiv tankegang.

Dem der står og ønsker at tage det første skridt, er dem der skal modtage jeres uselviske kærlighed i jeres tanker.


 

Back To Top